Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo zamówień publicznych

Oprawa: miękka, Format: 15x21 cm, Stron: 234, 2010 r.

Oficyna Wydawnicza POLCEN przekazuje do rąk Państwa publikację  pt. Kodeks postępowania administracyjnego z omówieniem i skorowidzem mec. Andrzeja Kalińskiego, z tzw. serii prawo w pigułce, w praktycznym, kieszonkowym formacie. Publikacja ta zawiera ujednolicony tekst ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) wg stanu prawnego na dzień 1 września 2007 r. 


Ustawa ta  reguluje zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, tzn.postępowania w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej przed organami administracji publicznej oraz innymi organami państwowymi i innymi podmiotami powołanymi do załatwiania takich spraw, postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, skarg i wniosków, postępowania w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej oraz między organami administracji publicznej i innymi podmiotami powoływanych do rozstrzygania spraw w drodze decyzji administracyjnej.

W wąskim zakresie Kpa zawiera przepisy regulujące postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych. W polskim systemie prawa,  poza ww. ustawą Kpa, postępowania administracyjne są uregulowane także przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. 2005, nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Książka stanowi niezbędną pomoc  prawnikom, pracownikom administracji publicznej, stentom prawa i administracji oraz osobom załatwiającym sprawy w urzędach, a także osobom pełniącym lub przygotowującym się do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie.
 
Spis treści:
Od wydawcy
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Dział I. Przepisy ogólne
Rozdział 1. Zasady obowiązywania
Rozdział 2. Zasady ogólne
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne
Rozdział 4. Właściwości organów
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu
Rozdział 6. Strona
Rozdział 7. Załatwianie spraw
Rozdział 8. Doręczenia
Rozdział 9. Wezwania
Rozdział 10. terminy
Dział II. Postepowanie
Rozdział 1. Wszczęcoe postepowania
Rozdział 2. Protokoły i adnotacje
Rozdział 3. Udostępnianie akt
Rozdział 4. Dowody
Rozdział 5. Rozprawa
Rozdział 6. Zawieszenie postepowania
Rozdział 7. Decyzje
Rozdział 8. Ugoda
Rozdział 9. Postanowienia
Rozdział 10. Odwołania
Rozdział 11. Zażalenia
Rozdział 12. Wzowienie postepowania
Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych
Dział IV. Udziała prokuratora
Dział V. skreślony
Dział VI. skreślony
Dział VII. Wydawanie zaświadczeń
Dział VIII. Skargi i wnioski
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Rozdział 2. Skargi
Rozdział 3. Wnioski
Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych
Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków
Rozdział 6. Nadzór i kontrola
Dział IX. Opłaty i koszty postepowania
Dział X. Przepisy końcowe
Komentarz do ustawy KPA
Prawo zamówień publicznych
Dział I. Przepisy ogólne
Rozdział 1. Przedmiot regulacji
Rozdział 2. Zasady zielania zamówień
Rozdział 3. Ogłoszenia
Dział II. Postępowanie o zielenie zamówienia
Dział II. Postanowienie o zielenie zamówienia
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania
Rozdział 3. Tryby zielania zamówień
Oddział 1. Przetarg nieograniczony
Oddział 2. Przetarg ograniczony
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia
Oddział 5. Zamówienia z wolnej reki
Oddział 6. Pytania o cenę
Oddział 7. Licytacja elektroniczna
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań
Dział III. Przepisy szczególne
Rozdział 1. Umowy ramowe
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów
Rozdział 3. Konkurs
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych
Rozdział 5. Zamówienie sektorowe
Dział IV. Umowy  wsprawach zamówień publicznych
Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Rozdział 1. Zakres działania
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych
Rozdział 3. Kontrola zielania zamówień
Oddział 1. Przepisy ogólne
Oddział 2. Kontrola doraźna
Oddzial 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków UE
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza
Dział VI. Środki ochrony prawnej
Rozdział 1. Przepisy wspólne
Rozdział 2, Odwołanie
Rozdział 3. Skarga do sądu
Dział. VII. Odpowiedzialnośc za naruszenie przepisów ustawy
Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe
Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych