Prawo energetyczne

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 24,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 15x21 cm, Stron: 252, 2010 r.


 
Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2010 r. W książce znajduje się obszerny komentarz mgr. inż. Mirosława Giery do przepisów wykonawczych ustawy. Publikacja przeznaczona jest dla instalatorów urządzeń i instalacji elektrycznych lub gazowych oraz cieplnych, a także pracowników przedsiębiorstw energetycznych oraz wszystkich uczestników procesów inwestycyjno-budowlanych. Ustawa Prawo energetyczne określa: – zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, – zasady i warunki zaopatrzenia oraz użytkowania paliw i energii, – organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Spis treści:
Od Wydawcy
Prawo energetyczne

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. Zakres przedmiotowy i stosowanie ustawy
Art. 2. Skreślony
Art. 3. Definicje ustawowe
Art. 4. Obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego
Art. 4a. uchylony
Art. 4b. uchylony
Art. 4c. Usługi magazynowania paliw gazowych 
Art. 4d. Usługi trasportu gazu ziemnego
Art. 4e. Usługi skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego
Art. 4f. Zasady świadczenia usług 
Art. 4h. Zwolnienie z obowiązków przez Prezesa URE
Art. 4i. Zwolnienie z obowiązku z nową infrastrukturą
Art. 4j. Prawo wyboru sprzedawcy

Rozdział 2. Dostarczanie paliw i energii
Art. 5. Umowy
Art. 5a. Umowa kompleksowa
Art. 5b. Przekształcanie umowy
Art. 6. Kontrole układów pomiarowych
Art. 6a. Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy
Art. 7. Umowa o przyłączeniu do sieci
Art. 7a. Wymagania techniczne
Art. 8. Rozstrzygnięcie sporów
Art. 9. Delegacja ustawowa
Art. 9a. Świadectwo pochodzenia, opłata zastępcza, odnawialne źródła energii
Art. 9b. Ruch sieciowy
Art. 9c. Obowiązki operatorów systemów
Art. 9d. Niezależność operatorów
Art. 9c. Świadectwo pochodzenia
Art. 9f. Raporty w sprawach odnawialnych źródeł energii 
Art. 9g. Instrukcje ruchu i eksploatacji
Art. 9h. Wyznaczanie operatorów
Art. 9i. Przetarg
Art. 9j. Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu
Art. 9k. Forma prawna działania operatra
Art. 9l. Świadectwo pochodzenia z kogeneracji
Art. 9m. Prawo majatkowe
Art. 9n. Raport ministra
Art. 9o. Świadectwo pochodzenia biogazu
Art. 9p. Działalność w zakresie wytwarzania biogazu
Art. 9r. Zbiorczy raport roczny
Art. 9s. Organ rejestrowy
Art. 10. Utrzymaywanie zapasów paliw
Art. 11. Ograniczenia w sprzedazy paliw i energii
Art. 11a. uchylony
Art. 11b. uchylony
Art. 11c. Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
Art. 11d. Podjęcie działań przez operatora
Art. 11e. Odpowiedzialność za szkody
Art. 11f. Ograniczenia w  dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Rozdział 3. Polityka energetyczna
Art. 12. Minister Gospodarki
Art. 12a. Uprawnienia Ministra
Art. 13. Cel polityki energetycznej
Art. 14. Przedmiot polityki energetycznej
Art. 15. Opracownaie polityki energetycznej
Art. 15a. Przyjecie polityki energetycznej
Art. 15b. Sprawozdania z wyników nadzoru
Art. 15c. Sprawozdanie w sprawach konkurencji
Art. 15d. uchylony
Art. 16. Plany rozwoju
Art. 16a. Przetarg na bowę nowych mocy wytwórczych
Art. 16b. działania operatora systemu przesyłowego
Art. 17. Kompetencja organów wojewódzkich
Art. 18. Zadania Gminy
Art. 19. Projekt założeń

Rozdział 4. Organ d/s regulacji gospodarki paliwami i energią
Art. 21. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Art. 21a. Inspekje gospodarki energetycznej
Art. 22. Skład Urzędu Regulacji Energetyki
Art. 23. Zadania Prezesa URE
Art. 24. Sprawozdanie Prezesa URE
Art. 25-27. skreslone
Art. 28. Prawo wglądu do ksiąg rachunkowych
Art. 29. Wynagrodzenia pracowników URE
Art. 30. Postępowanie przed Prezesem URE
Art. 31. Biuletyn URE

 

Rozdział 5. Koncesje i taryfy
Art. 32. Obowiązek uzyskania koncesji
Art. 33. Zasady zielana koncesji
Art. 34. Opłaty za koncesję
Art. 35. Wniosek o zielenie koncesji
Art. 36. Okres ważności kocesji
Art. 37. Treść koncesji
Art. 38. Zabezpieczenie majątkowe
Art. 39. Przedłuzenie ważności koncesji
Art. 40. Nakaz dalszego prowadzenia działalności
Art. 41. Zmiana i cofnięcie koncesji
Art. 42. Wygaśnięcie koncesji
Art. 43. Promesa koncesji
Art. 44. Ewidencja księgowa
Art. 45. Ustalanie taryf
Art. 45a. Wyliczanie opłat dla odbiorców
Art. 46. Delegacja ustawowa
Art. 47. Przedłożenie taryfy Prezesowi URE
Art. 48. skreślony
Art. 49. Zwolnienie z obowiązku przedłożenia taryf
Art. 49a. Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdach
Art. 50. Stpsowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności  gospodarczej

 

Rozdział 6. Urządzenia, instalacje sieci i ich eksploatacja
Art. 51. Zasady zużycia paliw lub energii
Art. 52. Efektywność energetyczna urządzeń
Art. 53. Zakaz wprowadzania do obrotu
Art. 53a. Wyłączenie stosowania przepisów art. 52 i 53
Art. 54. Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacja sieci i urządzeń
Art. 55. skreślony

 

Rozdział 7. Kary pieniężne
Art. 56. Kara pienieżna 
Art. 57. Opłaty za nielegalnie pobrane paliwo

 

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących , przepisy przejściowe i końcowe
Art. 58. Kodeks postępowania cywilnego 
Art. 59. Ustawa o cenach
Art. 60. Ustawa o gospodarce gruntami
Art. 61. Ustawa o działalności gospodarczej
Art. 62. Prawo bżetowe
Art. 62a. Udostepnienie danych o odbiorcy
Art. 63. Finansowanie URE
Art. 64. Kadencja Rady Konsultacyjnej
Art. 65. Skreslony
Art. 66. Odpłatne przekazanie instalacji i urządzeń
Art. 67. Udzielenie koncesji przez prezesa URE
Art. 68. Likwidacja OIGE
Art. 69. Ustalenie taryf przez Ministra Finansów
Art. 70. Przepisy wykonawcze
Art. 71. Utrata mocy obowiązującej przepisów
Art. 72. Wejscie w życie ustawy

 

Komentarz do ustawy prawo energetyczne
Słownik z zakresu Prawa energetycznego
Indeks