Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane 2016. CZĘŚĆ 2. Ćwiczenia z kluczem

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 390, 2016 r., stan prawny: 1 stycznia 2016 r.
 

Pytania i testy na uprawnienia budowlane 2016 to najnowsze 13. wydanie publikacji, według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r. Publikacja ta została wydana w dwóch częściach. Część 1. PORADNIK z kluczem, część 2. ĆWICZENIA z kluczem.

Książki te są niezbędne do dobrego przygotowania do egzaminów wiosennych 2016 dla inżynierów i techników budownictwa w szeregu specjalnościach zarówno bez ograniczeń jak i w ograniczonym zakresie.

Część 2. ĆWICZENIA składa się z:

-        przedmowy, w której omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na bowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych); 

-        rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe zestawy pytań na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

-        rozdziału 2, w którym zamieszczono pytania (niezależnie od 501 pytań zawartych w części 1) w czterech podrozdziałach obejmujących: 

  • 309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,
  • 235 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • 72 przykładowe pytania z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • 48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

z proponowanymi odpowiedziami a, b lub c. Na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których jedna jest właściwa;

-        rozdziału 3, w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, z którego wynika odpowiedź. 

-        rozdziału 4, zawierającego 107 przykładowych tez z odpowiedziami na egzamin ustny.

 

Spis treści

Od wydawcy........................................................... 7

Wprowadzenie......................................................... 9

Rozdział 1. wykaz przepisów, do których zostały opracowane przykładowe pytania testowe do ćwiczeń na uprawnienia budowlane ............ 27

Rozdział 2. pytania na uprawnienia budowlane - ćwiczenia ........................ 35

2.1. Pytania z zakresu ustawy - Prawo budowlane......................... 35

2.1.1. Odpowiedzi .............................................. 83

2.2. Pytania z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ............................................... 91

2.2.1. Odpowiedzi .............................................. 129

2.3. Pytania z zakresu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego ....... 141

2.3.1. Odpowiedzi .............................................. 151

2.4. Pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ...................... 154

2.4.1. Odpowiedzi .............................................. 162

Rozdział 3. PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W OGRANICZONYM ZAKRESIE.............................................. 165

3.1. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ........................................ 165

3.1.1. Odpowiedzi .............................................. 175

3.2. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ............................. 178

3.2.1. Odpowiedzi .............................................. 185

3.3. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ........ 188

3.3.1. Odpowiedzi .............................................. 195

3.4. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej . 197

3.4.1. Odpowiedzi .............................................. 206

3.5. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej ............................... 210

3.5.1. Odpowiedzi .............................................. 217

3.6. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej ........... 220

3.6.1. Odpowiedzi .............................................. 227

3.7. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej . 229

3.7.1. Odpowiedzi .............................................. 239

3.8. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej ............................... 242

3.8.1. Odpowiedzi .............................................. 249

3.9. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej ............ 252

3.9.1. Odpowiedzi .............................................. 259

3.10. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej

w zakresie kolejowych obiektów budowlanych ......................... 261

3.10.1. Odpowiedzi.............................................. 270

3.11. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych .................................................. 274

3.11.1. Odpowiedzi.............................................. 281

3.12. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych .................................. 283

3.12.1. Odpowiedzi.............................................. 290

3.13. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej

hydrotechnicznej ............................................... 292

3.13.1. Odpowiedzi.............................................. 301

3.14. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych ........................ 304

3.14.1. Odpowiedzi.............................................. 313

3.15. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ............................................... 316

3.15.1. Odpowiedzi.............................................. 325

3.16. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych .............. 328

3.16.1. Odpowiedzi.............................................. 335

3.17. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ............................................... 337

3.17.1. Odpowiedzi.............................................. 344

3.18. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ........... 346

3.18.1. Odpowiedzi.............................................. 355

3.19. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych .......................................... 358

3.19.1. Odpowiedzi.............................................. 365

3.20. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ....................... 367

3.20.1. Odpowiedzi.............................................. 373

Rozdział 4. PRZYKŁADOWE TEZY NA EGZAMIN USTNY Z ODPOWIEDZIAMI ......... 376

Wykaz reklam

Vademecum projektanta tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych ....... 26

Zbiór Aktów Prawnych .................................................... 34

Samodzielne funkcje techniczne ............................................. 140

Prawo budowlane ........................................................ 153

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie........................................ 164

Warunki techniczne 2016 .................................................. 209

Pytania i testy na uprawnienia budowlane część 1 - PORADNIK i ABC przepisów budowlanych wraz z wykazem aktów prawnych ................................. 273

Przepisy techniczno-budowlane ............................................. 389