Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Polcen
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 23x16 cm, Stron: 353, 2008 r.


 
W poradniku zawarto podstawowe informacje techniczne dotyczące m.in.: zasad lub sposobów przyłączania instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej, systemów i rozwiązań instalacji elektrycznych w budynkach, przewodów i sposobów ich prowadzenia w wewnętrznych liniach zasilających, instalacji zasilających odbiory administracyjne, obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych w mieszkaniach, instalacji telekomunikacyjnych, ochrony przeciwporażeniowej, zasad wyznaczania mocy zapotrzebudowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych, modernizacji instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym, użytkowania instalacji elektrycznych i piorunochronnych, ochrony odgromowej budynków. 
Książka jest przeznaczona dla elektryków i elektroinstalatorów. Mogą z niej korzystać także stenci wydziałów elektrycznych i uczniowie techników o profilu elektrycznym oraz osoby przygotowujące się do egzaminu na uprawnienia budowlane. Cennym uzupełnieniem są też wybrane akty prawne. Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia. 
Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach obciąża: dostawcę energii elektrycznej w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych, właściciela lub zarządcę budynku w zakresie oprzewodowania, osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia, użytkownika lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, wyłączników ochronnych różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej, stanowiących wyposażenie lokalu. Kontrole w zakresie dotyczącym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny być przeprowadzane okresowo, co najmniej: raz w roku - sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne lub niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, raz na 5 lat - badanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją odpowiednich instalacji i urządzeń elektrycznych. Każda instalacja elektryczna, podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, po każdej rozbowie, remoncie, naprawie lub modernizacji i przebowie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna być poddana badaniom, czyli oględzinom, pomiarom i próbom.

Spis treści:
Od wydawcy 
1. Wprowadzenie 
2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 

3. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach 
3.1. Zasady ogólne 
3.2. Połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe (miejscowe) 
3.3. Uziomy 
3.4. Systemy instalacji elektrycznych 
3.5. Prowadzenie instalacji elektrycznych 
3.6. Przyłączanie urządzeń elektrycznych do instalacji 
3.7. Połączenia przewodów elektrycznych 
3.8. Oznaczanie żył kabli i przewodów kolorami 
3.9. Instalacje elektryczne prowadzone w podłożu i na podłożu palnym 
3.9.1. Prowadzenie instalacji elektrycznych wewnątrz ścian i przegród budowlanych 
3.9.2. Prowadzenie instalacji elektrycznych po wierzchu ścian i przegród budowlanych 
3.9.3. Prowadzenie instalacji elektrycznych w meblach 

4. Przewody i sposoby ich prowadzenia w wewnętrznych liniach zasilających 
5. Instalacje zasilające odbiory administracyjne 
6. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznych w mieszkaniach 
7. Instalacje telekomunikacyjne 

8. Ochrona przeciwporażeniowa 
8.1. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym 
8.1.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy 
8.1.2. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze 
8.1.3. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi 
8.1.4. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny 
8.2. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe 
9. Zasady wyznaczania mocy zapotrzebudowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych 
10. Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym 

11. Użytkowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych 
11.1. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych 
11.2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej 
11.3. Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian 
11.4. Pomiar rezystancji uziomu 
11.5. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania 
11.5.1. Układ sieci TN 
11.5.2. Układ sieci TT 
11.5.3. Układ sieci IT 
11.6. Sprawdzanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych 
11.7. Wzory protokołów z przeprowadzonych badań instalacji elektrycznych 
11.7.1. Protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznych 
11.7.2. Tablica l badania odbiorcze - oględziny 
11.7.3. Tablica II badania odbiorcze - pomiary i próby 
11.7.4. Wzory protokołów z pomiarów w instalacjach elektrycznych 

12. Ochrona odgromowa budynków 
12.1. Kryteria stosowania ochrony odgromowej wg PN-86/E-05003/01 
12.1.1. Podział obiektów budowlanych na kategorie zagrożenia 
12.1.2. Rodzaje ochrony odgromowej 
12.1.3. Wybór rodzaju ochrony 
12.1.3.1. Ochrona podstawowa 
12.1.3.2. Ochrona obostrzona 
12.1.3.3. Ochrona w wykonaniu specjalnym 
12.1.4. Obiekty budowlane nie wymagające ochrony 
12.1.5. Określenie wskaźnika zagrożenia piorunowego 
12.2. Klasyfikacja obiektów oraz wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych wg PN-IEC 61024-1-1
12.2.1. Klasyfikacja obiektów 
12.2.2. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
12.2.2.1. Akceptowana częstość A/c wyładowań piorunowych 
12.2.2.2. Spodziewana częstość Nd bezpośrednich wyładowań piorunowych trafiających w obiekt 
12.2.2.3. Procedura wyboru urządzenia piorunochronnego 
12.3. Wymagania ogólne dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych 
12.3.1. Ochrona zewnętrzna obiektów 
12.3.1.1. Części składowe urządzenia piorunochronnego 
12.3.1.2. Zwody 
12.3.1.3. Strefa ochronna zwodów pionowych i zwodów poziomych wysokich wyznaczana metodą kąta ochronnego 
12.3.1.4. Zwody poziome niskie i podwyższone 
12.3.1.5. Przewody odprowadzające 
12.3.1.6. Układy uziemień 
12.3.2. Ochrona wewnętrzna obiektów 
12.4. Prace montażowe przy łączeniu naturalnych części urządzenia piorunochronnego z innymi metalowymi częściami naturalnymi i sztucznymi 
12.5. Montaż sztucznych zwodów na obiekcie 
12.5.1. Zwody poziome niskie i podwyższone nieizolowane 
12.5.2. Zwody pionowe nieizolowane 
12.6. Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających 
12.7. Wykonywanie uziomów 
12.8. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego 
12.9. Dokumentacja powykonawcza urządzenia piorunochronnego
12.10. Częściowe i końcowe odbiory robót 

Literatura, normy, ustawy i rozporządzenia związane z instalacjami elektrycznymi 
Wykaz przepisów ZAP wg stanu prawnego na dzień 15 czerwca 2008 r.