Politechnika Krakowska

Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi na przykładzie Markowej w woj. podkarpackim

Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi na przykładzie Markowej w woj. podkarpackim

Książka tańsza niż ksero!!!Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego polskiej wsi na przykładzie Markowej w woj. podkarpackim" to pomoc dydaktyczna dla studentów architektury. Ze wstępu: "Dom, wieś, miasto, region, kraj to pozostające ze sobą w ścisłych związkach i zależnościach miana definiujące konkretne miejsca. Tradycja wyraża szacunek. Tradycja miejsc jest u nas szacunkiem nie tylko dla archetypu formy, ale również dla treści i funkcji miejsca....

Wybrane zagadnienia niezawodności konstrukcji drewnianych

Wybrane zagadnienia niezawodności konstrukcji drewnianych

Głównym celem niniejszej monografii jest przedstawienie probabilistycznych metod, miar oceny bezpieczeństwa konstrukcji drewnianych na bazie dostępnej literatury z uwzględnieniem wyników prac własnych....

Wybrane zagadnienia z dziedziny architektury i urbanistyki w okresie 50-letniej działalności Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Wybrane zagadnienia z dziedziny architektury i urbanistyki w okresie 50-letniej działalności Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Ze wstępu: "Niniejsza monografia tematycznie związana z 50-leciem Wydziału Achitektury Politechniki Krakowskiej jest opracowaniem o szczególnym znaczeniu, ilustrującym dorobek i twórczą kontynuację tradycji Szkoły Krakowskiej zarówno w zakresie badań naukowych, kształcenia architektów i urbanistów, jak i działalności projektowej i twórczej. Zbiór artykułów pracowników naukowych jest monograficznym przeglądem kierunków badawczych i koncepcji twórczych, realizowanych w latach 1945-1995, które określają pojęcie Krakowskiej Szkoły Architektury, znane w kraju i poza jego granicami." ...

Wykaz zalecanych lektur i ważniejszych pozycji bibliograficznych do przedmiotu konserwacja zabytków

Wykaz zalecanych lektur i ważniejszych pozycji bibliograficznych do przedmiotu konserwacja zabytków

Książka tańsza niż ksero!!!Wykaz zalecanych lektur i ważniejszych pozycji bibliograficznych do przedmiotu konserwacja zabytków - dla studentów Wydziału Architektury oraz słuchaczy Studium Podyplomowego w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej....

Wyznaczniki kształtu współczesnej przestrzeni urbanistycznej

Wyznaczniki kształtu współczesnej przestrzeni urbanistycznej

Miasto ma dziś bardzo zróżnicowane oblicza. Uwarunkowania i relacje budujące miasto zmieniają się tak szybko, że trudno odwołać się do klasycznych definicji....

Zagroda okólna jako jedna z form przestrzennych tradycyjnej zagrody wiejskiej

Zagroda okólna jako jedna z form przestrzennych tradycyjnej zagrody wiejskiej

Zagroda okólna nie powinna być traktowana tylko jako jeden z historycznych etapów rozwoju osadnictwa. Przy utrzymującej się w Polsce w ciągu ostatnich pięciu lat prawie stałej liczbie mieszkańców wsi, z niewielkimi tendencjami do jej wzrostu oraz przy utrzymywaniu się wskaźnika przyrostu naturalnego na stałym poziomie, rozwój właściwie ukierunkowanego osadnictwa wiejskiego, a w tym również form wznoszonych na wsi obiektów powinien stać się jednym z istotnych celów i zadań zarówno wykonawców i inwestorów, jak i decydentów. ...

Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływanie komunikacyjne

Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływanie komunikacyjne

Tematyka książki dotyczy istotnych problemów zapewnienia ludziom przebywającym w budynkach właściwej ochrony przed drganiami mechanicznymi, przekazywanymi z zewnątrz od ruchu środków transportu po drogach kołowych i szynowych....

Zastosowanie technologii klejenia w metalowych konstrukcjach budowlanych

Zastosowanie technologii klejenia w metalowych konstrukcjach budowlanych

Zebrane i przedstawione w książce przykłady zastosowania technologii klejenie w budowlanych konstrukcjach metalowych okażą się przydatne w rozwiązywaniu niektórych zagadnień tej dziedziny wiedzy inżynierskiej....

Zielona infrastruktura miasta

Zielona infrastruktura miasta

Monografia jest zbiorem sześciu artykułów napisanych przez sześciu autorów ukazujących zróżnicowane podejście do problematyki zielonej infrastruktury.

Zielony Kraków

Zielony Kraków

W książce pokazano różne oblicza krakowskich ogrodów, parków i urządzonych terenów zieleni, od średniowiecza po współczesność.

Ziemne budowle hydrotechniczne na terenach sejsmicznych i parasejsmicznych w Polsce

Ziemne budowle hydrotechniczne na terenach sejsmicznych i parasejsmicznych w Polsce

Niniejsza monografia w syntetycznym ujęciu przedstawia specyfikę oraz podstawowe aspekty modelowania i obliczania odpowiedzi dynamicznej ziemnych budowli hydrotechnicznych narażonych na działania sejsmiczne i parasejsmiczne pochodzenia górniczego....

Znaczenie doboru stali, sposobu modelowania i badań doświadczalnych w projektowaniu konstrukcji budowlanych

Znaczenie doboru stali, sposobu modelowania i badań doświadczalnych w projektowaniu konstrukcji budowlanych

Niniejsza książka jest pierwszą częścią dwutomowego opracowania monograficznego, przygotowanego przez zespół pracowników Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych na jubileusz 75-lecia istnienia Politechniki Krakowskiej....

25,20 zł
Znaczenie małych cieków wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa

Znaczenie małych cieków wodnych dla kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa

Zasadniczą część pracy stanowią szczegółowe analizy zielono-wodnych pasm rysujących się w przestrzeni Krakowa. Tłem natomiast są rozważania dotyczące specyficznych przyrodniczych wartości cieków wodnych i towarzyszących im zielonych terenów oraz jedynie zasygnalizowane ich historyczne znaczenie w rozwoju miast. Ograniczono także liczbę rysunków do najistotniejszych dla omówienia rozpatrywanych problemów. W publikacji autor szczególną uwagę na rolę tych małych cieków wodnych  w odbudowie naturalnych powiązań wewnątrz miasta, jak również pomiędzy miastem a jego przyrodniczym otoczeniem, co wydaje się mieć szczególne znaczenie dla Krakowa ze względu na jego położenie i warunki współczesnego rozwoju....

Znaczenie placów śródmieścia Bytomia we współczesnym życiu miasta

Znaczenie placów śródmieścia Bytomia we współczesnym życiu miasta

W niniejszej publikacji omówiono znaczenie i rolę placów we współczesnym życiu miasta na przykładzie placów znajdujących się w śródmieściu Bytomia. Za główny obszar badań przyznano śródmieście, w obrębie którego znajdują się dwanaście placów, stanowiących dobry przykład dla charakterystyki występujących współcześnie zjawisk. Place te mają wyraźne znaczenie w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej miasta. Zróżnicowany charakter placów śródmieścia wynika z ich rodowodu historycznego, lokalizacji i formy oraz sposobu zagospodarowania i użytkowania. Analiza zawiera wyłącznie place figurujące w spisie ulic placów obowiązującym w mieście - według stanu z 1997 roku. Merytorycznie zakres pracy obejmuje rozpatrzenie związków pomiędzy położeniem, funkcją, formą i nastrojem placów, a ich znaczenie i rolę, jaką odgrywają w mieście....

Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne - oszczędne - piękne

Zrównoważone środowisko mieszkaniowe. Społeczne - oszczędne - piękne

Niniejsza książka traktuje o problemach ważnych z uwagi na zagrożenia i oczekiwania, jakie niesie ze sobą XXI wiek.