Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 220, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Zakres pracy ograniczono do problematyki mieszkaniowej. Wyodrębniono pięć głównych zadań badawczych:

l. Stan wiedzy, procesy rozwojowe i uwarunkowania powstania idei zrównoważonego rozwoju.
2. Wykorzystanie energii słonecznej we współczesnej urbanistyce i architekturze.
3. Architektura słoneczna w otoczeniu przyrody.
4. Architektura słoneczna w otoczeniu miasta.
S. Problemy projektowe zastosowania nowych technologii.

Spis treści:
WSTĘP
Uzasadnienie wyboru tematu
Przedmiot badań
Cel naukowy pracy
Zakres pracy
Metoda badań i konstrukcja pracy i zakres tematu badań
Definicje

STAN WIEDZY ORAZ PROCESY ROZWOJOWE i UWARUNKOWANIA POWSTANIA IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Związek człowieka z przyrodą - rys historyczny
Dokumenty i akty prawne o zasięgu światowym, regionalnym i lokalnym
Ekorozwój i rozwój zrównoważony jako nowe systemy wartości
Polityka krajów europejskich w sprawie zrównoważonego rozwoju
Unia Europejska
Wybrane kraje europejskie
Prognozy i tendencje rozwojowe sprzyjające wykorzystaniu energii słonecznej

WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ WE WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE
Geneza i rozwój architektury słonecznej
Architektura słoneczna w kulturze śródzienmomorskiej
Architektura słoneczna w kulturze amerykańskiej
Proekologiczny nurt projektowania XX wieku (organiczność, modernizm i pierwsza fala pasywnej architektury słonecznej)
Projekty eksperymentalne - pierwsza generacja architektury słonecznej
Kierunki poszukiwań współczesnego modelu architektury słonecznej analiza wybranych przykładów
Pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej w projektowaniu współczesnych domów i osiedli
Wykorzystanie aktywnych systemów pozyskiwania energii słonecznej
Zasady kształtowania współczesnej architektury z wykorzystaniem energii słonecznej (na podstawie stiów przykładów)

ARCHITEKTURA SŁONECZNA W OTOCZENIU PRZYRODy
Zasady włączania architektury słonecznej w otoczenie przyrody
Kierunki poszukiwań modelu architektury w odwołaniu do wzorów przyrody
Wykorzystanie wzorów przyrody w kształtowaniu systemów słonecznych
Najnowsze materiały i technologie oparte na wzorach przyrody

ARCHITEKTURA SŁONECZNA W OTOCZENIU MIASTA
Koncepcja realizacji zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu współczesnego miasta
Kierunki poszukiwań
Standardy energooszczędne (gospodarka terenem, optymalizacja zabudowy w aspekcie zapotrzebudowania energetycznego)
Współczesne realizacje słonecznych dzielnic miejskich - analiza
Sanacja zespołów mieszkaniowych z wykorzystaniem energii słonecznej
Kierunki działań w krzewieniu idei zrównoważonego rozwoju w wybranych krajach europejskich

PROBLEMY PROJEKTOWE ZASTOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII
Zasoby energii słonecznej w polskich warunkach klimatycznych
Stan techniki i współczesne technologie
Systemy pasywne i ich integracja z otoczeniem
Systemy słoneczne aktywne (czynne, active solar energy systems)
Wybrane słoneczne systemy fasadowe Związek z tradycją lokalną, regionalną
Estetyka architektury słonecznej

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
Podsumowanie
Wnioski Ocena stanu wiedzy, systemu legislacji, zaawansowania wykorzystania energii słonecznej w architekturze, strategia rozwiązywania problemów urbanistycznych i architektonicznych
Kierunki rozwojowe w zakresie architektury słonecznej i rozwoju zrównoważonego
Wnioski do projektowania urbanistycznego Wnioski do projektowania obiektów i zespołów mieszkaniowych
Postulaty i proponowane kierunki przyszłych badań

LITERATURA
Spis i źródła ilustracji
Spis tablic
Streszczenia