Dokumentacja przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym

  • 19,00 zł

ISBN 978-83-7242-811-0

Oprawa: miękka, Format: 24x17 cm, Stron: 150, 2015 r.


Niniejsza publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy stanowi wstęp. Drugi przedstawia idee dwóch możliwych zgodnie z ustawą Pzp systemów realizacji zamówienia na roboty budowlane (tradycyjnego oraz zaprojektuj i wybuj) i wskazuje zasadnicze różnice między nimi. W następnym rozdziale omówione są zagadnienia związane z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia. Znajduje się tu szeroka charakterystyka najistotniejszego dokumentu postępowania przetargowego przygotowywanego przez zamawiającego - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zwrócono też uwagę na najczęściej występujące błędy w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Czwarty rozdział szeroko omawia zasady, metody i sposoby oszacowań kosztowych w procesie inwestycyjnym. Rozdział dotyczy zarówno oszacowań wartości inwestycji budowlanej, jak i wartości zamówień na roboty budowlane. Nie zabrakło także wskazania trności i błędów powstających podczas kalkulacji kosztów robót budowlanych.

Podręcznik może stanowić pomoc dla stentów na kierunku budownictwo w rozszerzeniu wiedzy z takich przedmiotów, jak: zarządzanie procesem inwestycyjnym, kosztorysowanie czy organizacja budownictwa, a także pomoc dla każdego zainteresowanego problemami przygotowania dokumentacji przetargowej i kosztowej w procesie inwestycyjnym.

Spis treści:
1. Wstęp

2. Systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych
2.1. System tradycyjny
2.2. System zaprojektuj i wybuj
2.3. Porównanie systemu tradycyjnego z systemem zaprojektuj i wybuj

3. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia
3.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3.1.1. Procedury związane z ostępnianiem i wyjaśnianiem
treści SIWZ
3.1.2. Zakres specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3.2. Dokumentacja techniczna
3.2.1. Dokumentacja w systemie tradycyjnym
3.2.1.1. Projekt budowlany
3.2.1.2. Projekt wykonawczy
3.2.1.3. Przedmiar robót
3.2.1.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
3.2.2. Dokumentacja w systemie zaprojektuj i wybuj
3.3. Błędy w dokmentacji opisującej przedmiot zamówienia

4. Dokumentacja kosztowa
4.1. Oszacowania wartości inwestycji budowlanej
4.1.1. Bżet inwestycji budowlanej
4.1.2. Wstępne opracowania kosztowe
4.1.3. Szacunkowy łączny koszt inwestycji
4.1.4. Wartość kosztorysowa inwestycji
4.2. Oszacowania wartości zamówienia na roboty budowlane
4.2.1. Oszacowania w systemie tradycyjnym - kosztoiys inwestorski
4.2.2. Oszacowania w systemie zaprojektuj i wybuj - planowane
koszty prac projektowych i planowane koszty robót budowlanych
4.3. Porównanie metodologii obliczania WKI oraz PKPP i PKRB
4.4. Błędy w kalkulacjach kosztów robót budowlanych

Literatura