Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Jarosławia

  • 46,00 zł 26,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 158, 2008 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe


 
W Polsce przeważają niewielkie terytorialne ośrodki miejskie (jedynie 30 % miast liczy powyżej 280 tys. mieszkańców). Autorka stara się przekonać, że miasta małe, takie jak Jarosław, są atrakcyjne i mogą także spełniać wymogi komfortu zamieszkania. Zaprezentowane w książce badania i sformułowane na ich podstawie uogólnienia są aktualne i potrzebne, ponieważ tematyka mieszkaniowa traktowana jest od wielu lat nieco po macoszemu.
 
W części I została przedstawiona problematyka dotycząca jakości środowiska mieszakniowego w małych miastach, w części II przyblizono literaturę przedmiotu i podstawowe pojęcia, w III dokonano analizy materiału teoretycznego poprzedzającego badania własne.

 
Spis treści:
Słowo wstepne
I. Wprowadzenie
1. Wstęp
1.1. Aktualności poblematyki
1.2. Cel pracy
1.3. Zakres pracy
2. Metoda pracy
2.1. Metoda badań
2.2. Stan badań, w tym omówienie literatury przedmiotu
2.3. Podstawowe pojęcia
3. Strefa centralna niewielkiego miasta jako środowisko mieszkaniowe
3.1. Jakość środowiska mieszkaniowego - współczesne wymogi komfortu zamieszkania
 
II. Badania własne
II A. Przedmiot badań
4. Analiza przykładu
4.1. Kryteria wyboru miasta i obszarów
4.2. Charakterystyka miasta i obszarów
4.3. Metody badawcze - charakterystyka
4.3.1. Wywiady
4.3.2. Analiza urbanistyczna
 
II B. Badania ankietowe
5. Wywiady - analiza badań
5.1. Wywiad pierwszy - jakość środowiska mieszkaniowego na obszarze strefy centralnej Jarosławia
5.1.1. Analiza wyników i wnioski z badań
5.1.2. Podsumowanie wywiadu pierwszego
5.2. Wywiad drugi: Prozdrowotny charakter zespołu mieszkaniowego na wybranych obszarach strefy centralnej Jarosławia
5.2.1. Analiza wyników i wnioski z wywiadu drugiego
5.2.2. Podsumowanie wywiadu drugiego
5.3. Wywiad trzeci: Prozdrowotny charakter zespołu mieszkaniowego na wybranych obszarach strefy Jarosławia
5.3.1. Analiza wyników i wnioski z wywiadu trzeciego
6. Wnioski ogólne z wywiadu drugiego i trzeciego
 
II C. Badania urbanistyczne
7. Analiza urbanistyczna
7.1. Analiza i wnioski doa obszaru I
7.2. Analiza i wnioski doa obszaru II
7.3. Analiza i wnioski doa obszaru III
7.4. Analiza i wnioski doa obszaru IV
 
III. Synteza
8. Synteza na podstawe przeprowadzanych analiz
8.1. Zestawienie porównawcze i wnioski z dokumentacji fotograficznej badanych obszarów strefy centralnej Jarosławia
8.1.1. Charakterystyka zabudowy
8.1.2. Kontakt z naturą
8.1.3. Przestrzeń społeczna/półprywatna
8.1.4. Czytelność struktury
8.1.5. Dostępność programu podstawowego
8.1.6. Wnioski z zestawienia fotograficznego
8.2. Zestawienie porównawcze i wnioski z wywiadu pierwszego dla analizowanych obszarów strefy centralnej Jarosławia
8.2.1. Ocena komfortu zamieszkania
8.2.2. Ocena dostępu do usług
8.2.3. Bezpieczeństwo
8.2.4. Estetyka
8.3. Zestawienie porównawcze i wnioski z wywiadu drugiego
8.4. Zestawienie porównawcze i wnioski z wywiadu trzeciego
8.5. Zestawienie porównawcze i wnioski z analizy urbanistycznej
8.6. Ocena warunków wspierajacych zdrowe środowisko mieszkaniowe
8.6.1. Obszar I
8.6.2. Obszar II
8.6.3. Obszar III
8.6.4. Obszar IV
8.6.5. Komentarz do wyników badań
 
IV. Wnioski
9. Wnioski ogólne i zalecenia
Literatura
 
Załączniki:
Załącznik 1. Wzory formularzy
Wzór formularza do wywiadu pierwszego
Wzór formularza do wywiadu drugiego
Wzór formularza do wywiadu trzeciego
Załącznik 2. Opracowanie graficzne wyników badań 
Opracowanie graficzne wyników wywiadu drugiego
Opracowanie graficzne wyników wywiadu trzeciego