Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM

ISBN: 978-83-7242-934-6

Oprawa: miękka
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 194

Celem głównym pracy jest próba zwiększenia dokładności i poprawności kalkulacji kosztów wykonywanych dla inwestora w procesie budowlano-inwestycyjnym. W niniejszej publikacji omówiono podstawy sporządzania kalkulacji kosztów w Polsce oraz rodzaje kalkulacji wykonywanych w trakcie procesu budowlano-inwestycyjnego.


Przedstawiono oczekiwane przedziały dokładności, a także dokonano analizy zamówień publicznych pod kątem różnic pomiędzy kalkulacjami inwestorskimi i ofertowymi. Wyróżniono również czynniki wpływające na dokładność kosztorysów. Poddano analizie modele wspomagające kalkulacje kosztów we wczesnej fazie procesu inwestycyjno-budowlanego, modele wspomagające opracowanie kosztorysów w późniejszych fazach oraz modele oparte na technologii BIM.
Zawarto ogólne założenia proponowanych przez autora pracy modeli wspomagania kalkulacji kosztów. Opisano technologię BIM stanowiącą podstawę do kalkulacji kosztów oraz poziomy szczegółowości modeli BIM. Omówiono także metodę wnioskowania z przypadków będącą podstawową metodą obliczeniową stosowaną w proponowanych modelach.

Zaprezentowano relacyjną bazę danych stworzoną do celów wspomagania kalkulacji kosztów oraz model własny ICE-MACRO służący do oszacowań kosztowych we wczesnej fazie procesu inwestycyjno-budowlanego. Pokazano również przykład obliczeniowy ilustrujący sposób oszacowania kosztowego w modelu ICE-MACRO. Przeprowadzono analizę wrażliwości modelu oraz analizę wiarygodności. Przedstawiono model własny ICE-MICRO służący do oszacowań kosztowych w późniejszych fazach procesu inwestycyjno-budowlanego. Pokazano także przykład obliczeniowy ilustrujący sposób kosztorysowania w modelu ICE-MICRO. Przeprowadzono analizę wrażliwości modelu oraz analizę wiarygodności.


Spis treści:

Ważniejsze oznaczenia
1. Wstęp

2. Inwestorskie i ofertowe kalkulacje kosztów robót budowlanych
2.1. Metody kalkulacji kosztów robót budowlanych
2.1.1. Metody wskaźnikowe
2.1.2. Metoda uproszczona
2.1.3. Metoda szczegółowa
2.1.4. Rodzaje kosztorysów
2.2. Podstawy sporządzania kosztorysów
2.2.1. Podstawy techniczne
2.2.2. Podstawy rzeczowe
2.2.3. Podstawy finansowe
2.3. Definicje przedmiaru robót budowlanych
2.4. Kalkulacje kosztów w wybranych krajach

3. Dokładność kalkulacji kosztów
3.1. Analiza statystyczna różnic w kalkulacjach inwestorskich i ofertowych
3.1.1. Analiza zamówień publicznych na roboty budowlane w Polsce
3.1.2. Analiza dyferencji kalkulacji kosztowych
3.2. Czynniki wpływające na dokładność kalkulacji kosztów

4. Modele kalkulacji kosztów robót budowlanych
4.1. Przegląd modeli wykorzystywanych w kalkulacji kosztów budowy obiektów budowlanych
4.2. Modele szacowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji budowlanej
4.2.1. Model wykorzystujący regresję wieloraką
4.2.2. Model wykorzystujący sieci neuronowe
4.2.3. Model wykorzystujący teorię zbiorów rozmytych
4.2.4. Model hybrydowy wykorzystujący wnioskowanie z przypadków oraz algorytmy genetyczne
4.3. Modele kalkulacji kosztów w fazie projektowania inwestycji budowlanej
4.3.1. Model oparty na regresji liniowej
4.3.2. Model oparty na sieciach neuronowych
4.3.3. Model hybrydowy - sieci neuronowe z regresją liniową
4.3.4. Wieloczynnikowy model probabilistyczny
4.4. Modele wykorzystywane w kalkulacjach kosztów oparte na BIM
4.4.1. Szacowanie kosztów w fazie przygotowania oparte na mód BIM
4.4.2. Kosztorysowanie w fazie projektowania bazujące na mód BIM
4.5. Wnioski z przeglądu modeli wspomagających kalkulacje kosztów robót budowlanych

5. Uzasadnienie wykorzystania technologii BIM oraz metody wnioskowani, z przypadków w kalkulacji kosztów obiektów budowlanych
5.1. BIM -modelowanie informacji o budynku
5.1.1. Przedmiarowanie w technologii BIM
5.1.2. Kalkulacje kosztów w technologii BIM
5.1.3. Poziom dojrzałości modelu BIM
5.2. Podstawy wnioskowania z przypadków
5.3. Uzasadnienie wyboru CBR i BIM do budowy modeli kalkulacji kosztów robót budowlanych

6. Proponowany model szacowania kosztów ICE-MACRO
6.1. Tworzenie relacyjnej bazy danych
6.2. Model szacowania kosztów ICE-MACRO
6.3. Przykład obliczeniowy ilustrujący zastosowanie modelu ICE-MACRO
6.4. Weryfikacja modelu ICE-MACRO
6.5. Analiza wrażliwości modelu ICE-MACRO

7. Proponowany model kalkulacji kosztów UCE-MICRO
7. l. Model kalkulacji kosztów UCE-MICRO
7.2. Przykład obliczeniowy ilustrujący zastosowanie modelu UCE-MICRI
7.3. Weryfikacja modelu UCE-MICRO
7.4. Analiza wrażliwości modelu UCE-MICRO
7.4.1. Analiza wrażliwości dla poszczególnych grup robót/elementów budowlanych
7.4.2. Analiza wrażliwości dla całości inwestycji budowlanej

8. Podsumowanie
8.1. Istota badań i weryfikacja
8.2. Wnioski generalne
8.3. Oryginalne rezultaty pracy
8.4. Kierunki dalszych badań

Literatura
Streszczenie
Summary
Resumen