Konstrukcje murowe. Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem

Oprawa: miękka , Format: 17x24 cm, Stron: 110, 2005 r.

W projektowaniu konstrukcji murowych obowiązują aktualnie ustanowione w 1999 roku normy PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie [1] oraz PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie [2]. Powyższe normy opracowano w ramach procesu harmonizacji polskich norm budowlanych z normami europejskimi, w tym z prenormą ENV 19966l-l :Eurocode 6. Design of Masonry Structures, Part 1.1: General rules for buildings. Rules for reinforced and unreinforced masonry [3]. Zasady projektowania konstrukcji murowych z przykładami obliczeń wg PN-B-03002: 1999 przedstawiono w pracy [4]. W 2002 roku został opracowany komentarz do normy dla konstrukcji murowych niezbrojonych [5].

W niniejszej książce przedstawiono podstawy projektowania i przykłady wymiarowania konstrukcji murowych z uwzględnieniem poprawek i zmian ustanowionych w wymienionych powyżej polskich normach po 2001 roku wraz z uwzględnieniem uwag i zaleceń podanych w [5]. Szczególnie dużo miejsca w pracy poświęcono przykładom obliczeniowym. Prezentowane obliczenia obejmują swym zakresem różne rodzaje ścian murowych w budynkach mieszkalnych, biurowych, oświatowych i przemysłowych. Część zagadnień i procedur obliczeniowych przedstawiono w poddręczniku w postaci algorytmów, co powinno ułatwić czytelnikowi analizę i obliczenia konstrukcji murowych. W podręczniku uwzględniono normy PN-EN w zakresie materiałów i badań konstrukcji murowych ustanowione do 2005 roku (wykaz w rozdz. 5).


Spis treści:
1. Wprowadzenie
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Podstawowe oznaczenia
2. Zasady projektowania konstrukcji murowych
2.1. Wymagania ogólne
2.2. Obliczanie konstrukcji
2.3. Materiały murowe
2.3.1. Elementy murowe
2.3.2. Zaprawy
2.4. Mury - własności wytrzymałościowe i odkształcalność
2.4.1. Rodzaje murów
2.4.2. Wytrzymałość muru na ściskanie
2.4.3. Wytrzymałość muru na ścinanie
2.4.4. Wytrzymałość muru na rozciąganie
2.4.5. Odkształcalność muru
2.4.6. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa muru
2.5. Wymiarowanie konstrukcji murowych
2.5.1. Ściany obciążone głównie pionowo
2.5.2. Ściany usztywniające
2.5.3. Ściany obciążone głównie poziomo
2.6. Wymagania konstrukcyjne i wykonawcze
2.6.1. Zapewnienie trwałości konstrukcji murowych
2.6.2. Wiązanie elementów murowych i grubość spoin
2.6.3. Wymagania dotyczące ścian murowych
2.6.4. Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji murowych
2.6.5. Ściany ze zbrojeniem w spoinach wspomych muru
3. Przykłady obliczeń konstrukcji murowych
3.1. Uwagi do obliczeń
3.2. Wymiarowanie ścian obciążonych głównie pionowo
3.2.1. Ściana zewnętrzna w budynku oświatowym - przykład P.I (model przegubudowy)
3.2.2. Sciany zewnętrzne i wewnętrzne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - przykład P.2 (model przegubudowy)
3.2.3. Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru w budynku biurowym - przykład P.3 (model ciągły)
3.2.4. Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru w budynku biurowym - przykład P.4 (model ciągły) 
3.2.5. Ściana wewnętrzna w kondygnacji piwnicy budynku biurowego - przykład P.5 (model ciągły)
3.2.6. Ściana piwnicy w budynku magazynowym - ściana obciążona parciem gruntu - przykład P.6 (sprawdzenie metodą uproszczoną)
3.3. Wymiarowanie ścian usztywniających ze względu na obciążenia wiatrem
3.3.1. Ściana usztywniająca w wielokondygnacyjnym budynku mieszkalnym - przykład P.7
3.4. Wymiarowanie ścian obciążonych głównie poziomo
3.4.1. Ściana zewnętrzna osłonowa wypełniająca pola konstrukcji szkieletowej w budynku halowym (obiekt przemysłowy) - przykład P.8
4. Algorytmy do sprawdzania nośności ścian murowych
4.1. Uwagi dotyczące doboru modeli obliczeniowych i algorytmów
4.2. Algorytm do sprawdzania nośności ścian z zastosowaniem modelu ciągłego 
4.3. Algorytm do sprawdzania nośności ścian z zastosowaniem modelu przegubowego
5. Literatura
Załączniki
Tablice pomocnicze i wzory do wymiarowania ścian murowych zgodnie z PN-B-03002: 1999 [1
Załącznik l - Wytrzymałości charakterystyczne murów na ściskanie
Załącznik 2 - Wytrzymałości charakterystyczne murów na ścinanie
Załącznik 3 - Wytrzymałości charakterystyczne murów na rozciąganie
Załącznik 4 - Współczynnik redukcyjny nośności l/Jm