Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce, wyd. 2

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 228, 2003 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Główną tezą niniejszej pracy jest wykazanie, iż krajobraz jest wyrazem tożsamości miejsca i czasu, przy czym tożsamość miejsca i tożsamość czasu są zwornikiem architektury krajobrazu jako dziedziny wiedzy i sztuki zarazem. W rozwinięciu przyjętej tu tezy - rozważania objęły trzy najistotniejsze, zdaniem autora, ujęcia teoretyczne z ich bezpośrednim odniesieniem do praktyki na polu badawczym architektury krajobrazu, a mianowicie: tożsamość a miejsce (rozumiane jako szczególny aspekt środowiska człowieka w wymiarze materialnym i niematerialnym), tożsamość a czas (w świetle faktu ciągłych przemian i "przemijania postaci tego świata") i tożsamość a krajobraz (na przykładzie wybranych obszarów chronionych w Polsce ze szczególnym ,,nachyleniem" ku krajobrazowi kulturowemu w ich obrębie).


Spis treści:
Wstęp
Część I
WPROWADZENIE
A Idea i podstawowa teza
B Metoda i sbktura oraz zakres merytoryczny pracy

Część II
TEMATYKA ROZWAŻAŃ
A Tożsamość
B Miejsce a tożsamość miejsca
C Percepcja
D Kultura i tradycja miejsca
E Kanon miejsca
F Stan badań w zarysie
Nauki humanistyczne
Nauki przyrodnicze
Architektura oraz architektura krajobrazu
Opracowania z zakresu nauk o krajobrazie (interdyscyplinarne i ogólne)

Część III
TOŻSAMOŚĆ A MIEJSCE
Składniki tożsamości miejsca - próba systematyki
W obrębie środowiska pojmowanego jako wyraz przestrzeni materialnej
Uwarunkowania fizyczno-geograficzne i przyrodnicze
Geologiczno-geomorfologiczne
Hydrologiczne
Klimatyczne
Przyrodnicze - na przykładzie ekosystemów leśnych
Uwarunkowania kulturowo-cywilizacyjne
Archeologiczne - prehistoryczne
Etnograficzne
Architektoniczne
W zakresie dzieł sztuki
Uwarunkowania społeczno-gospodarcze
Uwarunkowania urbanistyczne
Uwarunkowania ruralistyczne i ustroju gruntowego
Założenia zielone
Uwarunkowania architektoniczno-krajobrazowe
W obrębie środowiska pojmowanego jako wyraz przestrzeni materialnej i duchowej (niematerialnej)
Uwarunkowania znaczeniowe
Filozoficzne
Mityczne
Semiotyczne
Uwarunkowania historyczne i tradycyjne
Uwarunkowania percepcyjne

Część IV
TOŻSAMOSC MIEJSCA A CZAS
Idea dawnej i nowej tożsamości miejsca
Kryteria i charakterystyka dawnej tożsamości miejsca
Identyfikacja nawarstwień tożsamości miejsca
Mierniki i hierarchizacja składników tożsamości miejsca w ujęciu wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (koncepcja "składników dominujących")
Przesłanki do ochrony i kontynuacji składników dawnej i tworzenia nowej tożsamości miejsca
DI Przesłanki treściowe (ideowe)
Przesłanki funkcjonalne (administracyjne)

Część V
TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA I CZASU A KRAJOBRAZ
Statusy ochronne krajobrazu i ich współczesna interpretacja
Parki narodowe
Parki krajobrazowe i obszary krajobrazu chronionego
Obszary przewidywane do objęcia ochroną w formie rezerwatów, parków kulturowych i stref ochrony konserwatorskiej
Proponowane definicje, cele i formy ochrony oraz procedury w zakresie ochrony tradycyjnego krajobrazu kulturowego
Wybór na przykładzie województwa krakowskiego

PODSUMOWANIE - KRAJOBRAZ JAKO WYRAZ TOŻSAMOŚCI
ZINTEGROWANA OCHRONA
ANEKSY - składniki tożsamości krajobrazu w wybranych opracowaniach publikowanych i nie publikowanych
ANEKS nr 1 Charakterystyka jednostek regionalizacji geobotanicznej
ANEKS nr 2 Uwarunkowania mityczne
ANEKS nr 3 Charakterystyka parków narodowych w Polsce
ANEKS nr 4 Stan realizacji ochrony dawnej i kreacji nowej tożsamości miejsca na wybranych przykładach krajobrazów chronionych w Polsce Al Bieszczadzki Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Jurajskie Parki Krajobrazowe -problemy nowej tożsamości
ANEKS nr 5 Dotychczas proponowane zasady ogólne definiowania i procedury powoływania form ochrony krajobrazu kulturowego
LITERATURA
STRESZCZENIA