Naprężęnia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 140, 2011 r.

Wiedza zdobywana z tego zakresu na stiach jest jednak niewielka i ogranicza się w zasadzie do aplikacji wymagań normowych. Te zaś są dalekie od doskonałości.
 
Poszerzenie tych wiadomości wymagałoby opanowania nowych zagadnień, wykraczających poza program stiów, takich jak: teoria przewodzenia ciepła i wilgoci przez beton, teoria wymiany ciepła i wilgoci z otaczającym środowiskiem, teoria naprężeń własnych i naprężeń wymuszonych w przekroju przez więzy zewnętrzne i wewnętrzne.
 
Istnieje na ten temat bogata specjalistyczna literatura techniczna, niemniej jednak podstawowa trność polega na przełożeniu języka teorii na język praktyki inżynierskiej.
Niniejsza monografia stara się tę lukę przynajmniej w części wypełnić. Jest ona wersją w dużej mierze opartą na pozycji wspomnianej wyżej. Została jednak poprawiona, zmieniona i uzupełniona o treści wynikające z aktualnych wersji Eurokodu 2. Uwzględnia przy tym zapisy i reguły najnowszych wersji Eurokodu 2, czyli drafty z listopada 2002 roku i grnia 2003 roku. Zawiera również wymagania najnowszej polskiej normy PN-B-03264:2002 pt. "Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie".

Rozszerzeniem zagadnień poruszonych w tej monografii ma być przygotowywana przeze mnie do druku kolejna praca pt. "Konstrukcyjne aspekty naprężeń termicznych w elementach masywnych i o średniej masywności z betonu".
 
Spis treści:
Oznaczenia
Przedmowa do wydania I
Przedmowa do wydania II

1. Uwagi ogólne

2. Przegląd polskich norm z lat 1956-1991 do obliczania konstrukcji z betonu w aspekcie uwzględniania skurczu betonu
2.1. PN-56/B-03260 "Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie" [1]
2.2. PN-66/B-03320 "Konstrukcje z betonu sprężonego"
2.3. PN-76/B-03264 "Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie"
2.4. PN-84/B-03264 "Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie"
2.5. PN-91/S-10042 "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe
i sprężone. Projektowanie"
2.6. Podsumowanie

3. Skurcz betonu wg Eurokodu 2

4. Zmiany w ocenie wartości skurczu betonu wprowadzone przez kolejne drafty EN 1992-1-1
4.1. Skurcz betonu według - Draft prEN 1992-1-1:2001

4.2. Skurcz betonu według prEN 1992-1-1:2003-Drafty
4.3. Skurcz betonu według ostatecznej wersji Eurokodu
EN 1992-1-1:2004
4.4. Wnioski dotyczące wartości odkształceń skurczowych przyjmowanych do obliczeń
4.5. Skurcz betonu w polskich normach PN-B-03264:1999 i PN-B-03264:2002
4.5.1. Skurcz betonu w PN-B-03264:1999
4.5.2. Skurcz betonu w PN-B-03264:2002
4.6. Skurcz betonu w PN-EN 1992-1-1:2008
4.7. Postanowienia dodatkowe zawarte w polskich normach związanych
z Eurokodem
4.7.1. Postanowienia dodatkowe zawarte w normie PN-EN 1992-2 (projekt roboczy) [45] (Eurokod 2. Część 2: Mosty z betonu)
4.7.2. Postanowienia dodatkowe zawarte w normie PN-EN 1992-3:2008 [46] (Eurokod 2. Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze)

5. Naprężenia skurczowe w konstrukcji wymuszone przez więzy zewnętrzne

6. Naprężenia skurczowe w konstrukcji wymuszone przez więzy wewnętrzne (opór zbrojenia)

7. Naprężenia skurczowe własne w przekroju

8. Obliczanie ilości przypowierzchniowego zbrojenia przeciwskurczowego
8.1. Kształt bryły naprężeń rozciągających przypowierzchniowe

strefy betonu
8.2. Ilość przeciwskurczowego zbrojenia przypowierzchniowego

9. Średnica i rozstaw prętów zbrojenia przeciwskurczowego
9.1. Pożądana średnica zbrojenia przypowierzchniowego

9.2. Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia przypowierzchniowego
9.3. Uzasadnienie wartości w,. - 0,3 mm
9.4. Zbrojenie przypowierzchniowe w wysokich belkach żelbetowych

10. Weryfikacja przeprowadzonych obliczeń z punktu widzenia Eurokodu 2 -normy

11. Wymuszone naprężenia skurczowe na styku ścian płaskich
z wcześniej wykonanymi fundamentami
11.1. Podejście inżynierskie

11.2. Spostrzeżenia praktyczne
11.3. Podejście dokładne
11.4. Środki zabezpieczające

12. Złożony przykład obliczenia zbrojenia konstrukcyjnego dla przeniesienia naprężeń termiczno-skurczowych

Literatura
Streszczenia