O kolorze w architekturze

ISBN/ISSN: 978-83-7242-926-1
Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Rok wydania: 2017
Język publikacji: polski
Ilość stron: 192
Format: B-5
Wymiary: 24x17 cm
Rodzaj okładki: miękka 

Streszczenie

Tematem wiodącym niniejszej rozprawy są zagadnienia dotyczące koloru i barwy w kontekście architektury. W toku analiz uwzględniono tezę o wpływie koloru i barwy na psychikę i fizjologię człowieka determinujących poziom jego aktywności. Na podstawie powyższej tezy wysunięto hipotezę per analogiam o pośredniej roli koloru w odbiorze bryły oraz kształtowaniu percepcji człowieka poprzez determinanty wpływające na jego aktywność (między innymi złzenia optyczne, temperatura barw, kontrasty). Przyjęto założenie implikacji wzajemnej i analogii kolorystyki: malarstwa, wnętrz oraz architektury zewnętrznej.

Punktem wyjścia dla podjętych badań były wnioski z sondażu przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy wśród architektów i inżynierów oraz wynikający z ankiet pogląd o niewystarczającej wiedzy tej grupy zawodowej na temat kolorystyki aplikatywnej. Zakres terytorialny opracowania zawężono głównie do obszaru Polski, jednakże z nawiązaniem do realizacji w innych regionach świata w celach porównawczych.

Praca składa się z pięciu rozdziałów, aneksu oraz podsumowania. W rozdziale pierwszym zawarto wstęp, cel pracy, zakres pracy, strukturę i metodę pracy, definicje istotnych pojęć, naszkicowano dotychczasowy stan badań nad kolorem i barwą w aspektach historycznym, symbolicznym, fizycznym, psychologicznym, fizjologicznym, leczniczym oraz uwzględniono wpływ malarstwa sztalugowego na twórczość architektów. W rozdziale drugim opisano zjawisko koloru w aspektach historycznym, symbolicznym, fizycznym, psychologicznym, fizjologicznym, leczniczym oraz koloru w malarstwie pod kątem architektury. W rozdziale trzecim zaprezentowano różnice i analogie między kolorystyką wnętrz a stosowaniem koloru na zewnątrz obiektu, wykorzystanie zjawisk optycznych psychofizjologicznych i fizycznych związanych z kolorem i barwą oraz funkcje kodów kolorystycznych w architekturze w aspektach informacji, ergonomii i BHP. W rozdziale czwartym poruszono problemy stosowania kolorystyki przez architektów w perspektywie praktyki malarskiej, trendów kolorystycznych i osobistych preferencji projektantów. W rozdziale piątym podjęto próbę określenia kolorystyki współczesnej architektury miejskiej i pozamiejskiej głównie Polski oraz nawiązano do innych regionów świata. Poruszono zagadnienia kolorystyki architektury mieszkaniowej, budynków użyteczności publicznej, obiektów biurowych, centrów handlowych, fabryk oraz aspektów prawnych regulujących procedury dotyczące koloru fasad. W aneksie zawarto wnioski z przeprowadzonej ankiety o preferencjach kolorystycznych architektów. Postawiono tezę o częściowym braku kompetencji architektów dotyczącej koloru i barwy spowodowanej rozproszoną, trną do przyswojenia wiedzą. W podsumowaniu zawarto postulaty sugerujące zwiększenie większej uwagi na kolorystykę architektury w fazie projektu oraz poszerzenie kompetencji architektów o zagadnienia psychofizjologii barw.

 

 

Spis treści: 

CZĘŚĆ I

WPROWADZENIE

 1. Wstęp
 2. Cel pracy
 3. Zakres pracy
 4. Metoda badawcza
 5. Stan badań
 6. Definicje pojęć 

 

CZĘŚĆ II

ZJAWISKO KOLORU

 1. Rys historyczny
 2. Symbolika koloru i barwy
 3. Fizyka w kontekście koloru i barwy
 4. Psychologia koloru
 5. Fizjologia a kolor i barwa
 6. Lecznictwo – koloroterapia
 7. Kolor w malarstwie i architekturze – konotacje
 8. Wnioski

 

CZĘŚĆ III

CECHY I FUNKCJE KOLORYSTYKI W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM

 1. Funkcja i skala powierzchni pokrytych kolorami
 2. Dekoracja i detal
 3. Oświetlenie, a kolory i barwy.
 4. Interakcje optyczne barw i kolorów
 5. Oddziaływanie estetyczne koloru w architekturze
 6. Funkcje kodów kolorystycznych w architekturze w aspektach informacji, BHP i ergonomii
 7. Wnioski

 

CZĘŚĆ IV

UWAGI O ZASTOSOWANIU KOLORÓW PRZEZ ARCHITEKTÓW

 1. Wpływ praktyki malarskiej na decyzje kolorystyczne architektów
 2. Aksjologia preferencji kolorystycznych architektów. Współczesne trendy kolorystyczne w architekturze
 3. Wnioski

 

CZĘŚĆ V

KOLORYSTYKA WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY

 1. Ogólny zarys kolorytu terenów zurbanizowanych
 2. Kolorystyczne warianty architektury mieszkaniowej
 3. Kolorystyka obiektów architektury użyteczności publicznej, zespołów biurowych i komercyjnych
 4. Kolorystyka zakładów produkcyjnych
 5. Aspekty prawne kolorystyki w miastach i wsiach.
 6. Wnioski 

ANEKS – badania sondażowe w formie ankiety przeprowadzone w środowisku architektów w okresie 2014–2015

 1. Wstęp
 2. Przyjęta metoda badań
 3. Wnioski

PODSUMOWANIE

STRESZCZENIE

SUMMARY

BIBLIOGRAFIA