Paryskie kwartały. Współczesna koncepcja kwartału zabudowy w strukturze miasta

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 94 + ryciny + fotografie czarno-białe, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Ze streszczenia:  "Nowa jakość w urbanistyce Paryża lat 1977-1997 to przede wszystkim szacunek dla istniejącej tkanki urbanistycznej oraz posługiwanie się kategorią ulic, placów i kwartałów bardziej niż zasadą kompozycji brył wolno stojących. Postuluje się maksymalne zachowywanie i konserwację wartościowych obiektów istniejących, reżim gabarytów i operowanie mniejszymi zadaniami inwestycyjnymi. Jedną z ważnych form realizacji nowych elementów struktury urbanistycznej miasta staje się urbanistyka operacyjna. .Strefy uzgodnionego zagospodarowania. (ZAC -Ies Zones d'amenagement concerte) pozwalają na właściwe z punktu widzenia zasad urbanistyki określenie koncepcji i realizację obszarów szczególnie istotnych dla przestrzeni i kompozycji miasta Tak bogaty i dynamicznie rozwijający się organizm miejski staje się wyjątkowo interesującym polem dla badań dotyczących tego, jak we współczesnej interpretacji wyglądają tradycyjne elementy bujące miasto - ulice, place i kwartały.Rozważania na temat kwartału miejskiego okazują się najistotniejsze w tej refleksji nie tylko dlatego, że są one stosunkowo najsłabiej zbadane, ale głównie z powodu rosnącej świadomości, iż prawidłowo określona struktura miejska to wynik właściwej równowagi w definiowaniu zarówno tkanki kwartałów, jak i sieci ulic i placów.

Celem pracy jest określenie możliwości budowania struktury miasta na podstawie tradycyjnej, lecz współcześnie zaadaptowanej formy kwartału miejskiego, analizy dokonań urbanistyki Paryża ostatnich 20 lat, oraz ukazania typologicznych możliwości konstrukcji takiego kwartału. Teza pracy mówi, iż współczesna koncepcja kwartału zabudowy jako podstawowego elementu struktury miejskiej oparta jest na pełnowartościowej przestrzeni, zarówno zabudowanej, jak i otwartej, w tym wydzielonej przestrzeni wewnątrzkwartałowej otwartej stanowiącej integralną część kompozycji miasta.

Po wszechstronnym przeanalizowaniu współczesnych przykładów paryskich należy uściślić niektóre elementy tej definicji i dodać nowe. I tak: kwartał jest najmniejszym fragmentem przestrzeni tkanki miejskiej wydzielonym przez ciągi n, graniczne o charakterze publicznym lub naturalnym z głównej hierarchii przestrzeni miasta. Posiada, wynikły z działania celowego, sposób zagospodarowania i użytkowania, a funkcjonalnie różnorodny związany jest ze środowiskiem zamieszkiwania i pracy. Przestrzeń kwartału podlega rozróżnieniom stopnia zabudowania i dostępności. Kwartał składa się z przestrzeni zabudowanych (także podziemnych) i otwartych, a zabudowa lokalizowana jest preferencyjnie na granicy z przestrzenią ciągu granicznego. Warunkiem koniecznym istnienia kwartału jest zarówno przestrzeń zabudowana, jak i otwarta, wydzielona przestrzeń wewnętrzna kwartału.

Cechą charakterystyczną współczesnych rozwiązań jest czytelne i świadome kształtowanie granicy pomiędzy przestrzenią kwartału a przestrzenią ciągu granicznego. Skala rozwiązań podporządkowana jest skali człowieka. Niezbędnym elementem kwartału jest przestrzeń o charakterze prywatnym, uzupełniona skalą przestrzeni półprywatnych, półpublicznych i publicznych."
  
Spis treści:
WSTĘP
Problematyka i cel pracy
Teza pracy, jej rozwinięcie i uzasadnienie przyjętych kryteriów
Określenie przedmiotu badań 10 Metoda pracy
Stan badań
Kwartał miejski w urbanistyce współczesnej

PARYż CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ
Historia urbanistycznego rozwoju Paryża
Kształtowanie przestrzeni miejskiej w świetle obowiązujących uregulowań prawnych

TYPOLOGIE ZWIĄZANE Z HISTORYCZNĄ ZABUDOWĄ TKANKI MIEJSKIEJ PARYZA
Regulacje dotyczące ulic
Ewolucja pojęcia przestrzeni miejskiej
Tradycyjne formy zagospodarowania kwartału

KWARTAŁ PARYSKI- WSPÓŁCZESNE PRZYKŁADY BUDOWY TKANKI MIEJSKIEJ
Skala miasta i dzielnicy
Skala kilku elementów parcelacyjnych

KWARTAŁ PARYSKI- WSPÓŁCZESNE UREGULOWANIA PRAWNE
Przykład PDS dla dzielnicy 19 (La Villette)
Przykład ZAC Guilleminot-Vercingetorix 50 ia/6.

KWARTAŁ PARYSKI- ZAGADNIENIA FUNKCJONALNE
Program i dyspozycja przestrzenna kwartału
Bliskość i izolacja funkcjonalna
Komunikacja
Strefy funkcjonalne

KWARTAŁ PARYSKI- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE
Nowe elementy definicji kwartału
Definicja kwartału
Przestrzenie kwartału i ciągu granicznego
Zestawienie typologii rozwiązań przestrzennych

ISTOTNE CECHY WSPÓŁCZESNEJ KONCEPCJI KWARTAŁU.
WNIOSKI
Główne cechy działań rekompozycyjnych
Współczesna parcelacja kwartałowa
Przestrzeń kwartału miejskiego
ZRÓDŁA ILUSTRACJI
BIBLIOGRAFIA