Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji krajowych i europejskich

  • 32,00 zł

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 211, 2010 r., bardzo liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe


 
Bogato ilustrowana książka wydana w większym formacie poświęcona została problematyce zagospodarowania wsi małopolskiej i porównaniu istniejącego stanu z transformacją, jaką przeszły obszary wiejskie na zachodzie Europy. Praca podzielona została na cztery części. Trzy pierwsze odpowiadają trzem skalom problemowym: wieś w krajobrazie, wnętrze wsi ze szczególnym uwzględnieniem centrum gminnego, wiejski dom. Część czwarta przedstawia propozycje działań naprawczych: planistyczno-przestrzennych i architektonicznych w zakresie wyszczególnionych skal problemowych. W pracy zostały zaprezentowane własne koncepcje stialno-projektowe autora, a także kilka projektów stenckich, będących pracami dyplomowymi na Wydziale Architektury PK.

 

Spis treści:
1. Wstęp. Rzecz o niepamięci
2. Przedmiot i cel pracy
3. Uniwersalne i specyficzne (lokalne) bodźce do rozproszenie zabudowy wiejskiej

 

Osadnictwo w wiejskich krajobrazach
4. Bodźce uniwersalne. Mieszkać w mieście wśród wiejskich krajobrazów. Globalne przedmieścia. Rurbanizacja
5. Bodźce uniwersalne. Likwidacja równowagi osadniczo rolnej. Opis przypadku - wybrane miejscowości kalabryjskie
6. Bodźce uniwersalne. Inwersja inwestycyjna
7. Bodźce uniwersalne. Inwersja inwestycyjna - przykłady zagraniczne
8. Bodźce uniwersalne. Inwersja inwestycyjna - przykłady z Małopolski
9. Bodźce specyficzne. Rozproszenie zabudowy wiejskiej jako dziedzictwo historyczne
10. Bodźce specyficzne. Rozproszenie jako efekt uboczny powojennej reformy rolnej i antychłopskich ideologii
11. Bodźce specyficzne. Rozproszenie jako efekt uboczny niestabilnego systemu przestrzenno-administarcyjnego
12. Bodźce specyficzne. Rozproszenie jako efekt osobliwego interpretowania "świętego prawa własności"
13. Bodźce specyficzne. Rozproszenie jako efekt braku koncepcji wsi przyszłości między utopią a małym realizmem
14. Modernizacja wsi zachodnioeuropejskiej - czas i zakres prac wg Grigga
15. Klimat twórczy do kształtowania przyszłości wiejskiej Europy
16. Efekty strategii - przykłady. Ład przestrzenny na terenach wiejskich w sercu zurbanizowanej Europy

 

Wnętrze wsi i miasteczka gminnego
17. Uwarunkowania historyczne. Rynek wśród pól i lasów
18. Uwarunkowania historyczne. Nader krótka historia rynku wiejskiego w Polsce
19. Uwarunkowania historyczne. Trwa zubożenie - rynek miejscem nieprzydatnym
20. Dygresia. Rynek dla lzi wolnych, mobilnych i przedsiębiorczych
21. Uwarunkowania historyczne. Obiekty usługowe w rozproszeniu przestrzennym
22. Uwarunkowania historyczne. Rynek wzorcem kulturowym, którego nadal w Małopolsce brakuje
23. Rola ośrodków społeczno-usługowych w procesie sanacji sieci osadniczej w górach
24. Wielośrodkowość wmałopolskich wsiach. Problem ignorowany
25. Opis przypadku. Wielośrodkowość - Bukowina Tatrzańska
26. Opis przypadku. Wielośrodkowość - Jeleśnia
27. Opis przypadku. Niewykorzystana szansa - rynek w Niedźwiedziu
28. Opis przypadku. Niewykorzystana szansa - rynek w Kamienicy
29. Opis przypadku. Centrum jako dzieło przypadku - Gołcza
30. Opis przypadku. Rynek prowincjonalny - Stramberk i Valendas
31. Kryzys przestrzeni społecznej? Rynek martwy. Hipermarket i jego parking jako centrum życia. L'isle-surLe Doubs, St. Lubin, Rorschach
32. Kryzys przestrzeni społecznej? Centrum gminne i wiejskie jako parking lub korytarz komunikacyjny
33. Kryzys przestrzeni społecznej? Centrum jako targowisko
34. Próby rewitalizacji. Rynek jako teatr przydrożny
36. Wyznaczniki kompozycyjne lokalizacji centrum. Wieża
37. Wyznaczniki kompozycyjne lokalizacji centrum.Podcienia
38. Współczesna agora - rynek żywy. Realizacja idei regionalistycznych

 

Dom na obszarach wiejskich
39. Dygresja. Jak miejsce pod dom wybierano wg Vincenza
40. Dom długi jako kategoria wiejskiego budynku mieszkalnego
41. Dom długi i dom kwadratowy w ideologicznym kadrze
42. Orientowanie domu długiego - naturalny czynnikładu planistyczno-przestrzennego wsi
43. Bryła horyzontalna/wertykalna w krajobrazie wiejskim
44. Wzorce dla architektury współczesnej. Energooszczędna architektura tradycyjnej chałupy góralskiej
45. Wzorce dla architektury współczesnej. Słoneczna architektura tradycyjnej chałupy góralskiej
46. Dom wiejski pod dachem osłaniającym lub pod stropodachem
47. Do długi, dom kwadratowy - elastyczność funkcjonalno przestrzenna
48. W pułapce formalizmu. Niewykorzystane nauki z dawnego budowania
49. Opis przypadku. Tradycyjny dom z Ochotnicy - inspiracja dla współczesnej architektury domu wiejskiego
Postulaty i propozycje projektowe

 

50. Postulaty i propozycje projektowe. Wieś w krajobrazie parkowym. Osadnictwo lności nierolniczej
51. Postulaty. Wieś w krajobrazie parkowym. Osadnictwo lności rolniczej
52. Postulaty. Wieś w krajobrazie parkowym. Wieś górska
53. Postulaty. Wieś w krajobrazie parkowym.Teoretyczna koncepcja strategii koncentracji osadnictwa lności nierolniczej zamieszkałej na obszarach wiejskich
54. Postulaty. Kształtowanie wnętrza wsi. Teoretyczna koncepcja strategii
55. Postulaty. Dom wolno stojący na obszarach wiejskich
56. Propozycje projektowe. Zespoły mieszkaniowe dla lności nierolniczej: Ochotnica Dolna, Leńczów, Zelków
57. Propozycje projektowe. Osrodki gminne: Korzenne , Ochotnica Dolna, Michałowice , Gołcza, Bukowina Tatrzańska, Jeleśnia
58. Propozycje projektowe.Osrodki wiejskie: Przybysławice, Mętków. Ośrodek sąsiedzki w Woli Libertowskiej
59. Propozycje projektowe. Zagroda z domem mieszkalnym
60. Propozycje projektowe.Dom dla rodziny nierolniczej
61. Propozycje projektowe - okoliczności szczególne. Dom dla Komańczy - dziedzictwo bez spadkobierców
62. Wizja ogólna. Jaki będzie obraz wsi małopolskiej za 25 lat?
Spis ilustracji
Wykaz miejscowości przedstawionych na ilustracjach