Piękno konstrukcji mostowych

  • 68,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 28,5x20 cm, Stron: 192, 2013 r.

 
Ksiązka jest kontunuacją pozycji "Estetyka konstrukcji mostowych" wydanych w 2005 roku. Celem ksiązki nie jest podanie gotowych recept czy rozwiązań. Natomiast podane są pewne zasady, głownie wytyczne, których respektowanie przyczynia się do uzyskania tego, cp nazywamy pięknem. Most staje się już świadomym elementem kształtowania krajobrazu miejskiego czy pozamiejskiego, jest przedmiotem doznań estetycznych oraz obiektem dumy mieszkańców.
 
Książka poświęcona pięknu konstrukcji mostowych składa się z ośmiu rozdziałów. Najpierw czytelnik dowiaduje się kiedy obiekt mostowy może być traktowany jako dzieło sztuki i jakie są podstawowe prawa percepcji i relacje z otoczeniem naturalnym i zbudowanym przez człowieka (rozdział 1). Następnie poznaje on naturę barwy i rolę koloru w percepcji wzrokowej (rozdział 2) oraz jak zmieniały się na przestrzeni dziejów upodobania w stosowaniu barw w sztukach pięknych takich jak architektura i malarstwo (rozdział 3). Chodzi bowiem o ukazanie poruszanej problematyki w innych niż inżynieria lądowa dziedzinach wiedzy. 0 pewnych prawidłach w stosowaniu koloru w konstrukcjach mostowych traktuje rozdział 4. Są tu poruszane zagadnienia dotyczące barwy materiałów konstrukcyjnych, roli faktury ich powierzchni w odbiorze koloru, a także relacji kolorystyki konstrukcji mostowej z otoczeniem. Dalsze rozdziały poświęcono pięknu dynamicznie rozwijających się mostów podwieszonych (rozdział 5), mostów łukowych z betonu z jazdą górą (rozdział 6) oraz oryginalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym mostów belkowych podwójnie zespolonych (rozdział 7). Ostatni rozdział 8 ukazuje wpływ, jaki wywierają technologie cyfrowe na ukształtowanie konstrukcji mostowych, przenosząc obiekty mostowe na wyższy poziom organizacji przestrzennej i materiałowej, co nadaje im nową jakość estetyczną.
 
Spis treści:
Słowo wstępne 
Wprowadzenie

Rozdział 1. Most a przyjemność patrzenia
Ekspresja formy - ekspresja konstrukcji
1.1 Piękno, czyli dyskurs o estetyce
1.2 Czym jest piękno
1.3 Czym jest dzieło sztuki
1.4 Piękno w sztuce budowania
1.5 Most jako dzieło stuki
1.6 Rozpatrywanie obiektu mostowego w kategoriach dzieła sztuki
1.7 Ekspresja formy i konstrukcji mostów podwieszonych
1.8 Most a problem tworzenia miejsca

Rozdział 2. Natura barwy i percepcja kolorów
2.1 Kolor i barwa
2.2 Barwa w fizyce
2.3 Widzenie barw
2.4 Systemy kolorów i barw wczoraj i dziś
2.5 Barwa i fizjologia
2.6 Psychologia barwy
2.7 Kolor i muzyka

Rozdział 3. Kolor w malarstwie i architekturze
3.1 Kolor w świecie starożytnym
3.2 Czyste kolory przychodzą ze Wschodu
3.3 Kolor i przestrzeń renesansu
3.4 Barok i poszukiwania spójnego systemu kolorów
3.5 Od racjonalizmu do romantyzmu
3.6 Impresjonizm kontra akademizm
3.7 Ku abstrakcji i swobodzie koloru
3.8 Kolor obrazów sztuki mediów cyfrowych

Rozdział 4. Rola koloru w mostownictwie
4.1 Kolor a percepcja formy obiektów mostowych
4.2 Kolor a miejsca ważne dla formy
4.3 Podkreślanie miejsc ważnych dla formy
4.4 Kolor a forma słaba i forma silna
4.5 Kolor a krajobraz
4.6 Kolor a powierzchnia
4.7 Kolor mostu w relacji z tłem
4.8 Kolor mostu a materiał konstrukcyjny
4.9 Zalecenia ogólne dla projektantów
4.10 Znaczenie i symbolika barw

Rozdział 5. Piękno mostów podwieszonych 

Rozdział 6. Piękno mostów łukowych z jazdą górą

Rozdział 7. Piękno mostów podwójnie zespolonych
7.1 Idea podwójnego zespolenia
7.2 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych
7.3 Mosty z płytą dolną w strefach przypodporowych
7.4 Mosty ze specjalnie ukształtowanymi betonowymi podporami pośr<

Rozdział 8. Wpływ technologii cyfrowych na piękno obiektów mostowtych
8.1 Od liczydła do maszyny cyfrowej
8.2 Rozwój inżynierskich narzędzi cyfrowych
8.3 Korzyści ze stosowania cyfrowych narzędzi projektowania
8.4 Pierwszy most, który powstał za pomocą cyfrowych narzędzi
projektowania i fabrykacji
8.5 Forma konstrukcji podąża za symulacjami
8.6 W poszukiwaniu nowej formy
8.7 Ku integracji funkcji

Przypisy 
Bibliografia 
Źródła ilustracji