Procedura prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych

Oprawa: miękka, Format:  24x17 cm, Stron: 164, 2011 r

 


Wybór wykonawcy robót budowlanych jest jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych na etapie planowania inwestycji budowlanej. Wykonawcy robót budowlanych są wyłaniani głównie w trybach przetargowych, gdzie kompetencje oferentów sprawdzane są z reguły dopiero we wstępnym etapie procedury, co nie zawsze jest korzystne. Równocześnie rośnie ilość postępowań, w których ostatecznym kryterium wyboru oferty jest jedynie cena. Wymienione uwarunkowania sprawiają, że szczególnego znaczenia nabiera właściwa ocena predyspozycji wykonawcy do wykonania powierzonych mu zadań. Jedną z metod oceny kompetencji wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia jest ich wstępna selekcja.
W pracy zdefiniowano pojęcie prekwalifikacji oraz przybliżono procedury certyfikacji stosowane w krajach unijnych, krótko scharakteryzowane procedury wstępnej selekcji wykonawców stosowane w Polsce i w innych krajach. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących kryteriów prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych. Przedstawiono schemat wstępnej selekcji wykonawców proponowany polskim zamawiającym. Zasadnicze elementy tej procedury to selekcja na „stałą listę” pozwalająca na selekcję kompetentnych wykonawców oraz prekwalifikacja „per project” umożliwiająca wybór kandydatów najodpowiedniejszych do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Przedstawiono przykład procedury oceny wykonawcy na „stałą listę”.

Prekwalifikację „per project” wspomagają różnego typu modele matematyczne. W opracowaniu przedstawiono ideę wybranych modeli prekwalifikacji wykonawców budowlanych. W pracy zaproponowano model matematyczny zbudowany na bazie teorii zbiorów rozmytych. Uzasadniono wybór teorii zbiorów rozmytych do budowy modelu, przedstawiono zasady jego działania i przykład je ilustrujący. Przeprowadzono analizę wrażliwości modelu na zmiany danych wejściowych.
Jako pomoc w zastosowaniu procedury prekwalifikacji autorka opracowała program komputerowy. Celem programu jest ułatwienie zamawiającemu oceny wykonawców na „stałą listę”, następnie wybór z ich grona kandydatów do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Przedstawiona została budowa programu i zasady przeprowadzania oceny wykonawców.

Spis treści:
Ważniejsze oznaczenia  
1. Wstęp  
1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu  
1.2. Cel i zakres pracy  
2. Istota prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych  
2.1. Definicje i rodzaje prekwalifikacji  
2.2. Wstępna selekcja wykonawców w polskich uwarunkowaniach praw-
nych  
2.3. Procedury prekwalifikacji stosowane w krajach unijnych  
2.4. Procedury prekwalifikacji stosowane w wybranych krajach poza Unią Europejską  
2.5. Procedura prekwalifikacji zalecana przez organizację FIDIC  
3. Kryteria selekcji wykonawców robót budowlanych  
3.1. Rodzaje kryteriów prekwalifikacyjnych  
3.2. Determinanty formułowania kryteriów prekwalifikacji  
3.2.1. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne  
3.2.2. Wpływ rodzaju zamawiającego na kryteria prekwalifikacji  
3.2.3. Wpływ specyfiki przedsięwzięcia na kryteria prekwalifikacji  
3.2.4. Uwarunkowania prawne mające wpływ na przedsięwzięcie  
3.2.5. Rodzaj zawieranej umowy o roboty budowlane  
3.2.6. Transparentność kryteriów  
3.3. Kryteria prekwalifikacji stosowane przez zamawiających w wybra-
nych krajach  
3.4. Kryteria prekwalifikacji stosowane przez polskich zamawiających – wyniki badań  
3.4.1. Zasady selekcji wykonawców robót budowlanych obowiązują-
ce zamawiających publicznych  
3.4.2. Warunki selekcji wykonawców stosowane przez zamawiają-
cych publicznych  
3.4.3. Zasady selekcji wykonawców stosowane przez zamawiają-
cych prywatnych  
3.4.4. Kryteria selekcji wykonawców stosowane przez zamawiają-
cych prywatnych  
4. Modele prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych  
4.1. Rodzaje modeli prekwalifikacji  
4.2. Modele proste  
4.2.1. Model wagowy  
4.2.2. Model wagowy – rozszerzony  
4.2.3. Model dwustopniowy  
4.2.4. Model liniowy  
4.2.5. Modele uwzględniające wiele wariantów oceny  
4.3. Złożone modele prekwalifikacji  
4.3.1. Modele wykorzystujące AHP  
4.3.2. Inne modele  
5. Proponowana procedura prekwalifikacji  
5.1. Procedury wyboru wykonawcy  
5.2. Zasady budowy schematu procedury prekwalifikacji  
5.3. Przykład procedury prekwalifikacji na „stałą listę”  
5.4. Ocena wykonawcy po zakończonej współpracy  
6. Proponowany model prekwalifikacji z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych  
6.1. Uzasadnienie wyboru teorii zbiorów rozmytych do budowy modelu prekwalifikacji  
6.2. Elementy teorii zbiorów rozmytych wykorzystane w modelu  
6.3. Ogólna charakterystyka modelu  
6.4. Schemat blokowy modelu  
6.5. Przykład ilustrujący zastosowanie modelu  
7. Analiza wrażliwości modelu  
7.1. Założenia analizy wrażliwości  
7.2. Wpływ stopnia, w jakim zamawiający dąży do osiągnięcia danego celu, na ocenę wykonawcy  
7.3. Wpływ ilości celów na ocenę wykonawcy  
7.4. Wpływ oceny kryteriów (stopnia ważności kryteriów) na ocenę wy-
konawcy  
7.5. Wpływ oceny stopnia spełnienia kryteriów przez wykonawcę na ocenę wykonawcy  
7.6. Wpływ ilości kryteriów na ocenę wykonawcy  
7.7. Wpływ współczynnika Iab na ocenę wykonawcy  
7.8. Wpływ danych wejściowych na końcowe wyniki  
8. Aplikacja modelu w ujęciu komputerowym – program „Prekwalifikacja”  
8.1. Przeznaczenie i budowa programu  
8.2. Moduł wykonawcy  
8.3. Moduł zamawiającego  
8.3.1. Ocena wykonawców na „stałą listę”  
8.3.2. Przygotowanie przedsięwzięcia  
8.3.3. Ocena wykonawców „per project”  
9. Zakończenie  
Literatura