Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej

Okładka: miękka, Format: 21x27 cm, Stron: 194, fotografie kolorowe i czarno-białe, streszczenie w języku angielskim i niemieckim, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Ze wstępu: "Architekt nie uzyskuje w wystarczającym stopniu informacji dotyczących konsekwencji swoich decyzji odnośnie efektów energetycznych związanych z przeszkloną obudową przestrzeni wewnętrznych. Intencją tej książki było zaspokojenie, choćby częściowe, tej potrzeby i zachęcenie projektantów do działań bardziej świadomych w tym zakresie. Główną uwagę zwrócono na związki przyczynowo-skutkowe i rezultaty fizyczno-techniczne założonych parametrów przestrzennych przegród ze szczególnym uwzględnieniem efektów energetycznych. Z przyjmowanych niejednokrotnie w sposób arbitralny decyzji przestrzenno-estetycznych wynikają często nieoczekiwane i niepożądane efekty techniczno-fizyczne, wpłYwające niekorzystnie na bilans energetyczny budynku. Zaproponowana konstrukcja pracy powinna ułatwić dostrzeżenie i zrozumienie tych wzajemnych zależności. Zasadnicza trność w projektowaniu przegród przeszklonych polega na tym, że występuje przy nich wiele sprzężeń zwrotnych rozpoznanych i zbadanych, ale również zjawisk spostrzeganych, a nie w pc/ni poznanych.

Książka przeznaczona jest dla architektów. Jej lektura wymaga pewnego zaangażowania ze strony czytelnika. Zawarte w niej wykresy i schematy, a także odpowiadające im ilustracje, mają na celu przedstawienie omawianych problemów w sposób czytelny i zrozumiały. Zaprezentowano również możliwości przestrzenno-estetyczne, jakie oferują architektom współczesne środki techniczne związane ze świadomie i w sposób kompetentny projektowanymi przegrodami przeszklonymi. Służyć to może pomocą przy podejmowaniu trafnych decyzji projektowych, co w przypadku omawianych systemów jest szczególnie istotne, gdyż decyduje o efektywności technicznej i ekonomicznej, a w konsekwencji celowości budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych."

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1 Przegrody zewnętrzne w architekturze energooszczędnej
Rola przegród zewnętrznych w architekturze energooszczędnej
Rodzaje przegród 1 2 13 Charakterystyka fizyczno-techniczna przegród
Energochłonność przegród 1 9 15 Proces przemian strukturalnych przegród

Rozdział 2 Przegroda przeszklona jako system energetycznie aktywny
Aktywność energetyczna przegród przeszklonych
Energia cieplna
Światło dzienne
Ruch powietrza
Energia akustyczna
Parametry przestrzenno-techniczne przegród i ich efektywność energetyczna
Orientacja
Nachylenie
Inne parametry geometryczne i przestrzenne

Rozdział 3 Systemy wspomagania energetycznego przegród
Potrzeba wspomagania energetycznego przegród
Regulacja przepływu energii cieplnej
Zwiększanie zysków ciepła z promieniowania słonecznego
Redukcja nadmiernych zysków ciepła
Redukcja strat ciepła
Regulacja oświetlenia dziennego wnętrz
Intensyfikacja oświetlenia
Poprawa równomierności oświetlenia
Redukcja intensywności oświetlenia
Regulacja przepływu powietrza
Regulacja efektów akustycznych
Ochrona akustyczna wnętrz przed hałasem zewnętrznym
Poprawa akustyki wnętrz

Rozdział 4 Systemy przegród przeszklonych
Charakterystyka ogólna systemów przegród
Przegrody pionowe
Przegrody poziome

Rozdział 5 Kryteria wyboru rozwiązań techniczno-materiałowych
Charakterysstyka szkła i kryteria jego doboru
Kryterium termiczne
Kryterium transmisji światła dziennego
Kryterium wymiany powietrza
Kryterium akustyczne
Kryterium wielofunkcyjności

Rozdział 6 Problemy funkcjonalno-techniczne przegród przeszklonych
Przegroda przeszklona wobec funkcji budynku
Problemy techniczne przegród przeszklonych
621 Kondensacja pary wodnej i zagrożenie wilgocią
Utrzymanie czystości
Wytrzymałość mechaniczna
Wandalizm

Rozdział 7 Przegrody przeszklone i ich wpływ na architekturę budynków
Czynniki energetyczne j ich wpływ na cechy przestrzenne budynków przeszklonych 1
Szkło a przeobrażenia przegród zewnętrznych
Szkło a estetyka i percepcja budynków

Podsumowanie
Literatura
Wykaz czasopism Źródła ilustracji
Summary
Zusammenfassung
Indeks