Strukturalne uszczelnianie przegród budowlanych z betonu

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 158, 2000 r., fotografie i rysunki czarno-białe
 
Zainteresowanie autorki obejmuje taki zakres nieszczelności betonu, który dyskwalifikuje go jako materiał do wykonania konstrukcji zbiornikowych, nawet jeżeli jego cechy wytrzymałościowe są spełnione ze względu na wymogi konstrukcyjne. Przez konstrukcje zbiornikowe w ramach tej pracy, uważa się nie tylko dosłownie zbiorniki na ciecze, ale również urządzenia stosowane do obróbki chemicznej bądź fizycznej środowisk ciekłych.
 
Spis treści:
I. Wstęp
I.1. Wprowadzenie
I.2. Cel i zakres pracy
II. Charakterystyka nieszczeności betonu
II.1. Przyczyny i rodzaje nieszczelności
II.2. Ocena szczelności betonu
II.2.1. Kryterium przeciekania
II.2.2. Kryterium głębokości wnikania wody
II.2.3. Współczynnik filtracji
II.2.4. Widochłonność betonu
II.2.5. Sorpcyjność betonu
 
III. Podstawy teoretyczne filtracji roztworów i zawiesin przez materiały porowate
III.1. Wprowadzenie
III.2. Charakterystyka materiałów o strukturze kapilarno-porowatej
III.3. Modele ciał porowatych
III.3.1. Wprowadzenie 
III.3.2. Przepuszczalność i mikrosktruktura
III.3.2.1. Teoria Carmana-Kozeny
III.3.2.2. Modelowanie statyczne
III. 3.2.3. Model Katza-Thompsona
III. 3.3. POdsumowanie
III.4. Nasycanie kapilar przelotowych
III.4.1. Nasycanie kapilar przelotowych
III.4.2. Nasycanie kapilar ślepych
III.4.3. Nasycanie kapilar ślepych i pseoślepych z uwzględnieniem rozpuszczanie i dyfuzji gazów
III.4.4. Nasycenie ciał porowatych cieczami wielofazowymi
III.4.5. Nasycenie ciał porowatych przy współdziałaniu reakcji chemicznej
III.4.6. Podsumowanie
 
IV. Metody uszczelniania betonu
IV.1. Wprowadzenie
IV.2. Uszczelnianie powierzchniowe (powłokowe)
IV.3. Uszczelnianie przypowierzchniowe
IV.3.1. Wprowadzenie
IV.3.2. Charakterystyka impregnacji kapilarnej (IK)
IV.3.2.1. Podstawy teoretyczne metody
IV.3.2.2. Dobór impregnantów
IV.3.2.3. Opis i wyniki badań
IV.3.3.3. Charakterystyka impregnacji termicznej (IT)
IV.3.4. Porównanie przydatności metod impregnacji w świetle przeprowadzonych badań i realizacji przemysłowych
IV.4. Uszczelnianie powłokowo-wgłębne
IV.5. Uszczelnianie strukturalne
IV.5.1. Istota uszczelniania
IV.5.2. Podział metod kolmatacyjnego uszczelniania betonu
IV.5.3. Uszczelnianie przez kolmatacje z roztworów
IV.5.4. Uszczelnianie przez kolmatacje z zawiesin
 
V. Uszczelnianie zawiesinami materiałów
V.1. Ogólna charakterystyka glin jako materiałów uszczelniających
V.II. Modyfikacja zawiesin ilastych
V.2.1. Podstawy zjawisk w układzie glina-woda
V.2.2. Koagulacja
V.2.3. Dyspergowanie i peptyzacja
V.2.4. Sedymentacja zawiesin ilastych
V.3. Potrzeba modyfikacji zawiesin ilastych stosowanych do uszczelnienia betonu
V.4. Badania zawiesin glin jako mediów uszczelniających
V.4.1. Wprowadzenie
V.4.2. Charakterystyka zawiesiny gliny pod kątem działania uszczelniającego
V.5. Efekt uszczelniania betonu
V.6. Wpływ uszczelniania betonu modyfikowaną gliną na sorpcję wody
 
VI. Uszczelnienie solami żelaza
VI.1. Wprowadzenie
VI.2. Uszczelnianie solami żelaza
VI.2.1. Podstawy teoretyczne uszczelniania solami żelaza
VI.2.2. Powstawanie i hydratacja jonów
VI.2.2.1. Hydroliza
Vi.2.2.2. Powstawanie koloidalnych cząstek Fe(OH)3
Vi.2.3. Badania za pomocą skaningowego mikrospkopu elektronowego
VI.3. Mechanizm uszczelniania solami glinu
Vi.4. Wpływ uszczelniania na trwałośc betonu
Vi. 5. Wpływ uszczelniania na własności ochronne otuliny w stosunku do stali zbrojeniowej
VI.6. Wpływ uszczelniania na sorpję wody
Vi.7. Podsumowanie
 
VII. Inne metody uszczelniania kolmatacyjnego
VII.1. Odpowiedniki wapnowania
VII.2. Odpowiedniki glinowania
VII.3. Uszczelnianie peknięć i rys
 
VIII. Podsumowanie
VIII.1. Rola jonów wapniowych w kolmatacyjnym uszczelnianiu betonu
VIII.2. Zakres stosowania różnych metod kolmatacyjnego uszczelniania konstrukcji z betonu
 
IX. Przykłady zastosowań
IX.1. Wapnowanie
IX.2. Glinowanie
IX.2.1. Basen pływacki w COSTiW im. Bronisława Czecha w Zakopanem
IX.2.2. Zbiornik Dorra w oczyszczalni wód kopalnianych w Kopalni Janina II w Libiążu
IX.2.3. Zbiornik wyrównawczy oczyszczalni scieków w Garbarni "Polesie" we Włodawie
IX.2.4. Akceleratory w elektrowni Stalowa Wola
IX.2.5. Cyrkulatory w Zakładach Chemicznych w Tarnowie
IX.2.6. Akcelerator w Elektrowni Skawina
IX.3 Kolmatacja z roztworów
IX.3.1. Zbiornik końcowy scieków galwanicznych w Krakowskich Zakładach Armatur
IX.3.2. Zbiornik koagulatu w Stacji Uzdatniania Wody w Elektrowni Stalowa Wola
IX.4. Uszczelnianie powłokowo - wgłębne
IX.4.1. Akceleratory w Syacji Uzdatniania Wody w Elektrowni Stalowa Wola
IX.4.2. Zbiornik wody sklarowanej w oczyszczaniu wód kopalnianych w Kopalni Janina II w Libiążu
IX.4.3. Strop kościoła dolnego pw. św. Stanisława w Krakowie
IX.4.4. Komora wodno-spadowa w Krakowie
IX.4.5. Zbiornik górny elektrowni Porąbka-Żar
IX.4.6. Zbiornik wody chłodzącej w Elektrociepłowni Łęg w Krakowie
 
Literatura 
Streszczenia