Wybrane badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi

Oprawa: miękka, Wymiary: 24x17 cm, Stron: 217, 2011 r.

 
Niniejsza praca ma przyczynić się do wypełnienia luki wydawniczej w zakresie tematycznym objętym rekomendacjami eurokodu 1990 [15] i częściowo eurokodu 1991 [16]. Praca nie zawiera zatem pełnej prezentacji zagadnień niezawodności wraz z dorobkiem polskiej szkoły niezawodności - który jest dobrze okumentowany w wielu publikacjach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Dużo miejsca w książce poświęca się interpretacji i weryfikacji podstawowych zaleceń europejskich na podstawie dostępnych wyników krajowych badań statystycznych w zakresie: cech mechanicznych i geometrycznych materiałów i elementów konstrukcyjnych, imperfekcji, a także wyrywkowo obciążeń klimatycznych.

W zamierzeniu autorów niniejsza publikacja jest adresowana głównie do inżynierów czynnie uczestniczących w realizacjach inwestycji budowlanych, a wykształconych w zakresie niezawodności konstrukcji na krajowej formacji obliczeń konstrukcji - różniącej się od koncepcji europejskiej zredagowanej w eurokodzic EC 1990. Jest ona także przeznaczona dla stentów wydziałów inżynierii lądowej szkół wyższych. Z tych względów obok wyników i analiz o charakterze naukowym, w książce zamieszczono także odpowiednie wiadomości z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz teorii niezawodności, wykorzystane do interpretacji definicji i specyfikacji zawartych w eurokodach. Układ treści został tak dobrany, aby umożliwić Czytelnikowi zrozumienie omawianych zagadnień bez konieczności stiowania podręczników z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i teorii niezawodności.

Spis treści:
Wykaz ważniejszych oznaczeń

Przedmowa
1. Zmienne losowe i ich charakterystyki
1.1. Pojęcie zmiennej losowej
1.2. Charakterystyki jednowymiarowej zmiennej losowej
1.3. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa
1.4. Wielowymiarowe zmienne losowe
1.5. Funkcje zmiennych losowych i rozkłady stateczne
1.6. Metody aproksymacji rozkładów prawdopodobieństwa

2. Badania statystyczne wytrzymałości materiałów i obciążeń grawitacyjnych.
2.1. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej
2.2. Estymacja statystyczna charakterystyk rozkładu prawdopodobieństwa.
2.3. Statystyki cech mechanicznych i geometrycznych elementów konstrukcyjnych
2.3.1. Statystyki wytrzymałości i cech geometrycznych wyrobów stalowych
2.3.2. Statystyki wytrzymałości wyrobów aluminiowych
2.3.3. Statystyki wytrzymałości betonu
2.3.4. Statystyki wytrzymałości innych materiałów i wyrobów budowlanych
2.4. Statystyki obciążeń stałych i zmiennych
2.5. Metoda symulacyjna Monte Carlo

3. Niezawodność konstrukcji budowlanych
3.1. Niezawodność obiektów technicznych
3.2. Probabilistyczne miary niezawodności konstrukcji
3.3. Metody probabilistyczne poziomu 2
3.4. Podstawy analizy niezawodności wg eurokodu EN 1990
3.5. Metody poziomu 1 - półprobabilistyczne
3.6. Kalibrowanie wartości współczynników częściowych

4. Nośność losowa i obciążenia losowe
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Modele zrandomizowane i empiryczne nośności
4.3. Modele teorii niezawodności w obliczeniach nośności losowej
4.4. Charakterystyka ogólna obciążeń budowli
4.5. Wybrane modele obciążeń losowych
4.6. Efekt łączny obciążeń
4.7. Zastępczy przechył wstępny szkieletów stalowych budynków

5. Zakończenie
Literatura
Normy krajowe przywołane w tekście