Znaczenie placów śródmieścia Bytomia we współczesnym życiu miasta

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 110, 2004 rok

W niniejszej publikacji omówiono znaczenie i rolę placów we współczesnym życiu miasta na przykładzie placów znajdujących się w śródmieściu Bytomia. Za główny obszar badań przyznano śródmieście, w obrębie którego znajdują się dwanaście placów, stanowiących dobry przykład dla charakterystyki występujących współcześnie zjawisk. Place te mają wyraźne znaczenie w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej miasta. Zróżnicowany charakter placów śródmieścia wynika z ich rodowodu historycznego, lokalizacji i formy oraz sposobu zagospodarowania i użytkowania. Analiza zawiera wyłącznie place figurujące w spisie ulic placów obowiązującym w mieście - według stanu z 1997 roku. Merytorycznie zakres pracy obejmuje rozpatrzenie związków pomiędzy położeniem, funkcją, formą i nastrojem placów, a ich znaczenie i rolę, jaką odgrywają w mieście.

Inspiracją do podjęcia tego tematu i wielowarstwowego spojrzenia na problem był bezpośredni kontakt autora z Panią prof. Barbarą Bartkowicz, poznanie jej metody badań nad znaczeniem obszarów zabytkowych w miastach oraz prawie  dziesięcioletni ział w pracach badawczych i dydaktycznych prowadzonych pod jej kierunkiem w okresie stiów doktoranckich oraz w późniejszej pracy w Instytucie Planowania Miast i Regionów. Zastosowanie tej metody badań w niniejszej pracy polega na prowadzeniu analiz dwutorowo. Z jednej strony celem jest pokazanie znaczenia i roli placu jako przestrzeni funkcjonalnej i kompozycyjnej, z drugiej jako obszaru, którego najważniejszą wartością stanowi atrakcyjność miejsca wynikająca z nakładania się formy i funkcji, tworząca indywidualny charakter i niepowtarzalny nastrój. Niniejsza publikacja jest skrótem opracowanej przez autora pracy doktorskiej, obronionej w czerwcu 2001 i wyróżnionej przez Radę Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Ze względu na rozmiar opracowania części analiz szczegółowych  potraktowano jako tło dla ogólnych rozważań na temat bardziej uniwersalnych zagadnień dotyczących znaczenia placu w mieście. Zawarty pracy zestaw rycin i tabel ograniczono do minimum niezbędnego dla czytelności opracowania.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I. Rola i znaczenia placu w mieście
1. Definicja i istota placu
2. Przemiany charakteru placów w historycznym i współczesnym rozwoju miast
3. Znaczenie placu we współczesnym mieście i sposoby określania jego roli

Rozdział II. Powstanie i przeobrażenia placów na tle rozwoju śródmieścia Bytomia
1. Place średniowieczne
2. Powstawanie placów w XIX i na początku XX wieku
3. Skala przemian struktury miejskiej i układów placów po II wojnie światowej

Rozdział III. Charakterystyka układów placów na tle obszaru miasta
1. Charakterystyka ogólna placów
2. Znaczenie fizjonomicznych-kompozycyjnie placów na tle układu śródmieścia
3. Znaczenie funkcjonalne placów na tle układu śródmieścia

Rozdział IV. Szczegółowa analiza wybranych 12 placów Bytomia
1. Charakterystyka poszczególnych placów
2. Podsumowanie analizy

Rozdział V. Możliwość i wykorzystanie placów w przebowie i kształtowaniu nowego wizerunku śródmieścia Bytomia
1. Ocena obecnie realizowanej struktury przestrzeni publicznych Bytomia
2. Historyczne przykłady wykorzystania placów w przebudowach miast
3. Współczesne przykłady i metody wykorzystania systemu placów w rewaloryzacji przestrzeni publicznych
4. Możliwości wykorzystania pojedynczego placu w rewaloryzacji śródmieścia Bytomia - wnioski praktyczne
Podsumowanie i wnioski końcowe
Literatura
Streszczenia