Abstrakcja geometryczna a forma organiczna

ISBN 978-83-7283-596-3

Oprawa: miękka, Format: 167x240 cm, Stron: 254,  Ilustracje: 161, Rok wydania: 2014 r.

O związkach architektury ze sztuką.

 

O autorze

Aleksander Serafin jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Stiował także w Sint-Lucas Hoger Instituut voor Architectuur w Brukseli. Autor jest obecnie adiunktem na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, gdzie pełni funkcję kierownika Zespołu Kształtowania Formy Architektonicznej w Instytucie Architektury i Urbanistyki. Od początku działalności naukowej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących związków architektury ze sztuką abstrakcyjną. Prowadzi badania w obszarze twórczości awangardowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej znaczenia dla rozwoju myśli europejskiej. Autor jest czynnym projektantem uprawnionym, zrzeszonym w Izbie Architektów RP. Obecnie kieruje architektoniczno-konstrukcyjnym zespołem projektowym i jest koordynatorem inwestycji infrastrukturalnych realizowanych z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

 

Spis treści:

I  WSTĘP: POMIĘDZY SZTUKĄ I ARCHITEKTURĄ       7

II   DOMINACJA SIŁY NATURY W SZTUCE I ARCHITEKTURZE        13

1. Pierwiastek organiczny w nurcie nadrealno-alegorycznym 14

2. Od antysztuki do sztuki przedmiotowej:

ready mades, objets naturels i objets trouvés           17

3. Znaczenie odkrycia abstrakcji organicznej

i upowszechnienia jej w rzeźbie europejskiej           31

4. Łączność obiektu z otoczeniem a idea budynku organicznego 44

5. Od poematu elektronicznego do płynnej architektury 53

6. Symbol jako element kształtujący formę organiczną w architekturze 64

7. Nadrealistyczne wizje architektoniczne 71

8. Nadrealizm i alegoria jako wyraz formy organicznej w estetyce 78

III   EMOCJA JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY FORMĘ         79

1. Narodziny nurtu emocjonalnego w myśli estetycznej 80

2. Pionierzy nurtu emocjonalnego w architekturze 87

3. Architektura na granicy formy organicznej  i estetyki maszynowej 92

4. Architektura organiczna, czy forma organiczna w architekturze?

Droga od organicznego budowania do architektury demokratycznej      99

5. Geometria i jej dekonstrukcja jako współczesna kontynuacja nurtu emocjonalnego      118

6. Nurt emocjonalny, estetyka pomiędzy formą geometryczną a organiczną             141

IV   ESTETYCZNY PORZĄDEK WYRAŻONY POPRZEZ GEOMETRIĘ         143

1. Nurt racjonalistyczno-geometryczny

jako skutek rewolucji cézanne’owskiej           144

2. Kształtowanie abstrakcji geometrycznej

poprzez równowagę elementów i bezprzedmiotowość           150

3. Rytm jako wyraz zależności geometrycznych 173

4. Rozwój formy wobec zagadnień dynamizmu 191

5. Forma podporządkowana geometrii w architekturze najnowszej 213

6. Nurt jako ostateczny wyraz racjonalistycznej wizji rzeczywistości 224

V   ZAKOŃCZENIE: TRZY DROGI ROZWOJU DWÓCH POSTAW TWÓRCZYCH 225

VI   ŹRÓDŁA ILUSTRACJI         229

VII   BIBLIOGRAFIA          234

VIII  INDEKS NAZWISK