Arystotelesowskie i religijne źródła nowego klasycyzmu w architekturze współczesnej

Oprawa: miękka, Format: 170x230 cm, Stron: 232, Rok wydania: 2013, Ilustracje: 40

Źródła, ideowe i teoretyczne przesłanki klasycyzmu.


O autorze

Artur Zaguła – historyk sztuki zajmujący się swoją dziedziną z pasją, ale i dystansem. W zawodzie od 20 lat. Zdobywał doświadczenie zawodowe jako kurator w Muzeum Sztuki w Łodzi i nauczyciel w Liceum Plastycznym w Łodzi, a obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. W 2004 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską zatytułowaną „Geneza Nowego Modernizmu w architekturze brytyjskiej lat 80.”. Została ona także wyróżniona przez Ministra Infrastruktury w konkursie na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w 2004 roku. Jako stypendysta The British Council odbywał w latach 1994-1995 stia MA Art & Architecture w Kent Institute of Art Design w Canterbury. Obecnie realizuje grant habilitacyjny dotyczący współczesnej architektury, przyznany mu w konkursie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywny także na polu społecznym jako członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w którego Zarządzie Głównym obecnie zasiada. Jego zainteresowania sięgają daleko poza ścisły zakres historii sztuki – filozofia, literatura, muzyka, a przede wszystkim związki kultury z biznesem i przemysły kreatywne. Ma w tym zakresie także doświadczenia osobiste – pracował jako dyrektor ds. marketingu w prywatnej firmie, a od kilku lat współpracuje przy tworzeniu magazynu „Purpose” http://www.purpose.com.pl/o_purpose/ .

 

Spis treści:

Wstęp – 4

Stan badań – 12

ROZDZIAŁ I

Ideowe i teoretyczne przesłanki narodzin Nowego Klasycyzmu – 20

Moralność i architektura – 23

Estetyka architektury – 32

Język wzorców – 53

Dziedzictwo cnoty – 73

ROZDZIAŁ II

Arystotelesowskie źródła Nowego Klasycyzmu – 98

Teoria mimesis i Nowy Klasycyzm – 99

Mimesis i typologia – 114

Mimesis i teoria cnót jako źródła inspiracji zabudowy w kontekście historycznym – 131

Teoria cnót i miasto – 145

ROZDZIAŁ III

Religijne źródła Nowego Klasycyzmu – 172

Nowy Klasycyzm i św. Tomasz z Akwinu – architektura jako domena intelektu

praktycznego – 178

Boskie porządki i Niebiańska Jerozolima – 196

Zakończenie – 208

Summary – 212

Bibliografia – 220

Spis ilustracji – 230