Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Krajobraz miejski: odnowa i kreacja w procesie odnowy

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka
Autor: Wiśniewska Weronika
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
52,00 zł

ISBN 978-83-7283-469-6

Oprawa: miękka, Format: 148x209 cm, Stron: 258, Rok wydania: 2012, Ilustracje: 254

We współczesnej teorii odnowy miast i ich krajobrazu, kryterium równie istotnym jak estetyka środowiska jest respektowanie zasad rozwoju zrównoważonego. Realizacja tych norm, dla zapewnienia równowagi rozwoju miasta i ochrony terenów naturalnych, wymaga spójnej polityki przestrzennej zmierzającej do harmonijnego zagospodarowania, wykorzystującego potencjał zdegradowanych części miast. 

Z rozległego zakresu tak zarysowanej problematyki odnowy krajobrazu miejskiego wyodrębniono w tej pracy szereg wątków obejmujących pozostające w ścisłym związku zagadnienia: 
- Zarys teorii przekształcania miast skoncentrowany jest na ewolucji poglądów na problem odnowy ze szczególnym uwzględnieniem dokonań ostatniego półwiecza. 
- Rozważania o fenomenie zbiorowości autorstwa dzieła, jakim jest krajobraz, wobec nieczytelności granie kompetencji dziedzin powołanych do jego kreacji, służą zwróceniu uwagi na konieczność rozumnej współpracy twórców w interdyscyplinamym procesie kształtowania krajobrazu. 
- Zagadnienia trwałości krajobrazu w procesie odnowy rozpatrywane są w kontekście specyfiki procesów urbanizacji i reurbanizacji miast. Zmierzają do wykazania, że stan stabilizacji nie zawsze jest stanem równowagi rozwojowej, a krajobraz przemian może być symptomem kryzysu przestrzennego. 
- W rozważaniach poświęconych tożsamości krajobrazu, uwaga skierowana jest na wielorakość znaczeń tego pojęcia w procesie odnowy. 

Problemy harmonii rozwojowej miasta i jego krajobrazu w rozwoju zrównoważonym odnoszą się do istoty ładu i miejskości, postaw społecznych i polityki przestrzennej oraz reutylizacji nieużytków miejskich. 

 

Spis treści: 

Od autorki

1. Aksjomaty

2. Krajobraz – dzieło zbiorowe

Kompetencje twórców 

Architektura w krajobrazie

Urbanistyka: „diagram only” a czynnik kompozycji w krajobrazie miasta 

Architektura i urbanistyka krajobrazu

Sztuki piękne w krajobrazie miasta

Problemartyka horyzontu (i horyzontów) 

Rzetelność i  odpowiedzialność

 

3. Materia krajobrazu

„Ogół przedmiotów rzeczywistych istniejących obiektywnie”, zasięg widoku, kryterium dostępności 

Krajobraz przestrzeni publicznej

Krajobraz zurbanizowany i niezurbanizowany 

Krajobrazy urbanizacji: „trzecia przestrzeń” 

Tiers paysage, tiers-village

Trwałość i zmienność krajobrazu

Krajobraz niedokończony, utrwalony w pewnej fazie rozwoju 

Starzenie się koncepcji, zmiana decyzji, brak determinacji

Krajobraz przejściowy, tymczasowy i w budowie 

 

4. Tożsamość krajobrazu

Tożsamość dziedzictwa jako wartość dla przyszłych pokoleń 

Widok a wiedza o tym co się widzi 

Tożsamość krajobrazu: powód do dumy albo zakłopotania .

Wskrzeszanie tożsamości, przywoływanie tożsamości

Wyobrażenie tożsamości

Upamiętnianie wyobrażenia tożsamości krajobrazu 

Genius loci

Utrwalanie tożsamości, wzmacnianie tożsamości, pamięć zbiorowa 

Budowanie nowej tożsamości 

 

5. Obrazy odnowy

Przemiany ewolucyjne, przemiany rewolucyjne 

Odtwarzanie krajobrazów i budowanie nowych krajobrazów miast europejskich po kataklizmach i wojnach 

Spektakularne wizje radykalnej odnowy.

Formowanie i deformacja

II połowa XX wieku: koncepcje odnowy miast

Rehabilitacja, rewitalizacja

Gettoizacja, gentryfikacja

Regeneracja, humanizacja 

Odnowa w rozwoju zrównoważonym

 

6. Krajobraz rozwagi

Krajobraz jako dobro publiczne, integrowanie działań .

Rozwaga

Ład w rozwoju zrównoważonym

Kryterium „ukształtowanie, które tworzy harmonijną całość” 

Uporządkowane relacje

Zaspokajanie podstawowych potrzeb

Bezład, rozpraszanie, rozlewanie się miasta, zanik spójności, brak spójności

Miejskość, krajobraz urbanité

Interioryzacja

Dostatek i niedostatek przestrzeni 

Odzyskiwanie przestrzeni, przywracanie użyteczności przestrzeni 

Budowa miasta na/w nim samym

 

7. Krajobraz na przemiał, recykling krajobrazu

Krajobraz zbędny, śmietnik krajobrazowy.

Recykling, selekcja, sortowanie 

Burzyć czy zachować?

Odporność na zmiany, zapisy ochronne, stan prawny własności 

Polityka podatkowa 

Prawa rymku 1

„Drożdże” recyklingu

Z planem i bez planu

Produkt niepełnowartościowy 

Polityka przestrzenna liberalna a polityka autorytarna 

Cadavre exquis, patchwork

 

8. Krajobrazy oczekiwania

Krajobraz dyskomfortowego oczekiwania, życie na śmietniku 

Krajobraz komfortowego oczekiwania 

Fenomen pustki 

Projektowanie pustki 

Krajobraz tymczasowego użytkowania pustkowia 

Zarządzanie tymczasowe 

 

9. Podsumowanie odnowa i kreacja w procesie rozwoju

Literatura

Źródła ilustracji