Model ewaluacji procesu rewitalizacji w aspekcie przestrzennym i funkcjonalnym w oparciu o zasady Nowego Urbanizmu

  • 84,00 zł

ISBN 978-83-271-2586-6

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 252, 2021 r.

W monografii przedstawiono diagnozę kierunków zmian, jakim ulega proces rewitalizacji, wskazując możliwości jego polepszenia. Praca umożliwia określenie rozbieżności między założeniami badanego procesu a praktyką jego wdrażania. Przedstawia też realne tempo badanego procesu.

Szczególną uwagę zwrócono na polskie, a zwłaszcza łódzkie uwarunkowania rewitalizacji. Monografia na przykładzie Łodzi przedstawia szereg refleksji na temat współczesnych wyzwań rewitalizacji, uwzględniając dynamiczny charakter badanego procesu, problemy urbanistyczne, organizacyjne i konserwatorskie. Zagraniczne dobre praktyki z zakresu odnowy obszarów miejskich w odniesieniu do lokalnego kontekstu stanowią podstawę do zdefiniowania, generalnych wytycznych dla procesu rewitalizacji oraz modelu jego przestrzennej i funkcjonalnej ewaluacji. Zebrane konstatacje i wnioski w odniesieniu do Łodzi pozwolą wytyczyć kierunki i zadania do potencjalnego wdrożenia.

Spis treści