Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 593, 2011 r.
 
Monografia, na którą składają się artykuły, zawierające wyniki badań i analiz wykonane samodzielnie przez Doktorantów Wydziału Budownictwa oraz wykład konferencyjny Prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniewa Młynarka i Dr. hab. Jędrzeja Wierzbickiego pt. „Niepewności pomiarowe w badaniach terenowych i laboratoryjnych”.

 

Zagadnienia zawarte w monografii przedstawiono w sześciu rozdziałach:

  1. Geotechnika
  2. Budownictwo komunikacyjne
  3. Konstrukcje betonowe i stalowe
  4. Materiały budowlane i fizyka budowli
  5. Organizacja i zarządzanie w budownictwie
  6. Teoria konstrukcji i metody komputerowe

 

Tematyka monografii jest ściśle związana z XI Konferencją Naukową Doktorantów Wydziału Budownictwa, która odbyła się w Szczyrku w dniach 12-13 maja 2011 roku.

Spis treści:

PRZEDMOWA

MŁYNAREK Z., WIERZBICKI J. - Niepewności pomiarowe w badaniach terenowych i laboratoryjnych

GEOTECHNIKA

BIAŁEK K. - Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków
BRDEĆKOVA H. - Posadowienie domu marzeń w pobliżu rzeki Litava
JAROŃ A. - Ocena nośności kolumn iniekcyjnych na przykładzie realizacji fundamentu szybowej wieży wyciągowej
JUZWA A. - Kolumny DSM i kolumny iniekcyjne jako wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypem drogowym
KADELA M. - Rola modelu obliczeniowego układu konstrukcja warstwowa - podłoże w ocenie trwałości konstrukcji drogowej
KANTY P. - Badania modelowe kształtu wbijanych kolumn kamiennych
KOKOCIŃSKA-PAKIET E. - Analiza stateczności skarpy - wyznaczenie kąta dylatancji
LUBECKA M. - Metody oceny naporu gruntu na ścianę pionowana terenie górniczym
SANKIEWICZ E. - Nierównomierne obciążenie gruntem walcowej ściany żelbetowego zbiornika
SIÓDMOK A. - Stabilizacja powierzchniowa gruntów spoistych w technologii katalitycznej
STEFANIAK K. - Problemy oceny parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntów "przejściowych"
STRAŻ G. - O niektórych problemach związanych z określaniem parametrów geotechnicznych rzeszowskich gruntów organicznych
ULINIARZ R. - Koncepcja kalibracji modelu FC+MCC za pomocą badań w aparacie trójosiowego ściskania na przykładzie podłoża fundamentu stopowego
WIĘCŁAWSKI P. - Rzeczywista nośność pali w gruntach ilastych z zastosowaniem zaleceń PN-EN 1997-1:2004
ZALESKI K. - Analizy numeryczne na podstawie różnych modeli konstytutywnych gruntu na przykładzie posadowienia pylonu mostu MA21 (A8)
ZIĘBA Z. - Wpływ cech kształtu cząstek drobnoziarnistych gruntów niespoistych na ich wodoprzepuszczalność
ŻYREK T. - Analiza porównawcza przemieszczeń ściany oporowej z grodzie stalowych na wybranym przykładzie

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE


DROZDOWSKA K. - Adaptacja konstrukcji wojskowych mostów składanych dla potrzeb cywilnego budownictwa komunikacyjnego.
KWIATKOWSKA E. - Betonowe podkłady kolejowe z wibroizolacją
LUBECKA M. - Analiza pracy statycznej mostu w sytuacji zniszczenia kabla extradosed
NEPELSKI K. - Analiza komfortu pieszych podczas przejścia przez łukową kładkę pieszo-rowerową
STRÓŻYK-WEISS J. - Wpływ progów zwalniających na ocenę równości podłużnej nawierzchni jezdni
WACHNICKA J. - Analiza porównawcza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
w regionach Europy oraz Stanów Zjednoczonych

KONSTRUKCJE BETONOWE I STALOWE


ABRAMOWICZ M. - Dobór kryterium identyfikacji parametrów modelu stalowo- betonowej belki zespolonej
DĘBSKA A. - Zastosowanie stopów z pamięcią kształtu do sprężenia betonowych belek
FERENC J. - Ocena nośności izolacyjno-konstrukcyjnych płyt warstwowych według normy PN-EN 14509
GERMAN M. - Symulacja fazy inicjacji korozji chlorkowej w elementach żelbetowych
GÓRECKI M. - Pilotujące badania doświadczalne stalowych dźwigarów ze środnikami z blach falistych o grubości 7 mm
KOZIEŁ K. - Wyboczenie łuku eliptycznego
KUPCZYK R. - Wpływ kształtu zakotwienia strzemion na zarysowanie ukośne i rezerwy nośności stref przypodporowych belek żelbetowych
KUPCZYK R. - Wpływ naprężeń ściskających w betonie na nośność zakotwień strzemion
ŁUKACZ M. - Formy zniszczenia dwuteowników stalowych ze środnikiem z blachy fałdowej
OPONOWICZ P. L. - Nośność węzłów typu T z rur prostokątnych obciążonych siłą normalną w formie klucz-zamek niewymagających spawania
PAWLAK W. - Doświadczalne badania żelbetowych belek o przekroju kątowym poddane skręcaniu i zginaniu
SŁOWIŃSKI K. - Badania prętów złożonych bliskogałęziowych z połączeniami podatnymi

MATERIAŁY BUDOWLANE I FIZYKA BUDOWLI


DĄBROWSKA M. - Migracja jonów chlorkowych w cementach z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (W)
DZIUK D. - Właściwości cementów zawierających popiół lotny wapienny
KOZŁOWSKI M. - Szkło jako materiał konstrukcyjny
NORYS F. - Chemomechaniczny model reakcji ASR w betonie

OLECHOWSKA M. - Metody wyznaczania czasu pogłosu w przestrzeni zamkniętej
SZLACHETKA O. - Efekt brzegowy w zagadnieniu jednowymiarowego
przewodnictwa ciepła przez grubościenną przegrodę warstwową
ŻERDZICKI K. - Właściwości mechaniczne poliwęglanu w różnych temperaturach

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE


DYBA M. - Stium wariantowego rozwiązania stropów z elementów sprężonych prefabrykowanych
GLINKOWSKA B. - Zasady polityki organizacyjnej i zarządczej firmy - zagadnienia wybrane
GÓRECKI J. - O potrzebie szacowania ryzyka kosztów przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych
HSINO M. - Elastyczność i jakość w zarządzaniu procesami budowlanymi
NICAŁ A. - Analiza opłacalności funkcjonowania zakładu produkcji strunobetonowych wielootworowych płyt stropowych HC przy wykorzystaniu metody NP V
STOLARCZYK D. - Quality Function Deployment (QFD) jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w inwestycjach deweloperskich

TEORIA KONSTRUKCJI I METODY KOMPUTEROWE


BURZYŃSKI S. - Wybrane elementy nieliniowej analizy struktur kratowych
CYBULSKI R. - Problem blokady ścinania w elementach skończonych belki Timoshenki
CZARNECKA S. - Pewne zagadnienia statyczne interakcji konstrukcji z poprzecznie niejednorodnym hirina podłożem sprężystym.
FABIJAŃSKA M. - Kompleksowa ocena odpowiedzi dynamicznej chłodni kominowej na wstrząsy górnicze
GÓRECKI P. - Wariacyjne sformułowanie zagadnienia początkowo-brzegowego liniowej termopiezoelektryczności
JABŁONKA A. - Numeryczna analiza dynamiczna konstrukcji złożonych
JANIGA Ł. - Wpływ sztywności trzonu masztu oraz sił naciągów wstępnych lin na wartość zastępczej siły przy zerwaniu odciągu
JAROSIŃSKA M. - Diagnostyka uszkodzeń w stalowo-betonowych belkach zespolonych z wykorzystaniem analizy modalnej
KOWALSKA-KUBSIK I. - Zastosowanie nielokalnego modelu konstytutywnego w analizie przepływu materiału sypkiego w zbiorniku
KRYSTOSIK P. - Stateczność ram z podatnymi węzłami podporowymi
WEBER H. - Wrażliwość dynamiczna układów prętowych z efektem dnienia