Geotechnika komunikacyjna

  • 84,00 zł
  • Niedostępny

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 463, 2012 r.

 

W podręczniku przedstawiono badania, pozwalające na właściwe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża. Podano niezbędną zawartość dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz klasyfikację gruntów według norm PN i EN-ISO. Opisano zachowanie się gruntów słabych, techniki wzmacniania i ulepszania podłoża gruntowego, metody obliczeniowe sprawdzające stateczność skarp i zboczy, sposoby prawidłowego odwodnienia podłoża gruntowego, dobór odpowiednich materiałów do budowy nasypów komunikacyjnych oraz projektowanie i wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.

Podręcznik adresowany jest do stentów wydziału budownictwa lub inżynierii lądowej o specjalnościach: inżynieria komunikacyjna, drogi kołowe, drogi szynowe, mosty i budowle podziemne.

 

Spis treści:

PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA  (opracowała: J. Bzówka) 

1. WPROWADZENIE 

2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE 
(opracowała: J. Bzówka) 

2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań 
2.2. Przedstawienie danych geotechnicznych 
2.3. Ocena informacji geotechnicznych 
2.4. Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie 
2.5. Geotechniczna ocena warunków posadowienia 
2.6. Geotechniczna prognoza zjawisk w podłożu 
2.7. Stopnie złożoności warunków geotechnicznych 
2.8. Kategorie geotechniczne 
2.8.1. Kategoria geotechniczna I 
2.8.2. Kategoria geotechniczna II 
2.8.3. Kategoria geotechniczna III 
2.9. Dokumentacja geotechniczna kategorii geotechnicznej 
2.9.1. Dokumentacja geotechniczna kategorii I 
2.9.2. Dokumentacja geotechniczna kategorii II 
2.9.3. Dokumentacja geotechniczna kategorii III 
2.10. Projekt geotechniczny 
2.11. Projektowanie badań podłoża 

3. ROZPOZNAWANIE WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH PODŁOŻA (opracowała: J. Bzówka) 
3.1. Etapy badań podłoża gruntowego 
3.2. Badania na potrzeby budowy nowych dróg 
3.2.1. Etap rozpoznawczy 
3.2.2. Etap badań podstawowych 
3.3. Badania do projektowania modernizacji dróg 
3.3.1. Zakres robót modernizacyjnych 
3.3.2. Zakres badań 66 
3.4. Badania na potrzeby obiektów mostowych 
3.4.1. Etap badań rozpoznawczych 
3.4.2. Etap badań podstawowych 
3.5. Badania dla obiektów towarzyszących 
3.6. Analiza materiałów archiwalnych 
3.7. Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych 
3.8. Wizja lokalna terenu 
3.9. Kartowanie geologiczno-inżynierskie 

4. BADANIA W GEOTECHNICE KOMUNIKACYJNEJ  (opracowała: J. Bzówka) 
4.1. Badania geofizyczne (opracowała: K. Stelmach) 
4.1.1. Metody grawimetryczne 
4.1.2. Metoda georadarowa GPR 
4.1.3. Metody elektryczne 
4.1.4. Metody sejsmiczne 
4.2. Badania polowe 
4.2.1. Badanie typu CPT, CPTU za pomocą sondy statycznej 
4.2.2. Badanie presjometryczne PMT 
4.2.3. Badanie sondą z końcówką cylindryczną SPT 
4.2.4. Badanie sondą dynamiczną z końcówką stożkową SD 
4.2.5. Badanie sondą wkręcaną WST 
4.2.6. Badanie sondą krzyżakową FVT 
4.2.7. Badanie dylatometryczne DMT 
4.2.8. Próbne obciążenie płytą PLT 
4.2.9. Wiercenia 
4.2.10. Pobieranie próbek gruntu 
4.2.11. Pobieranie próbek skał 
4.2.12. Pomiary wody gruntowej w piezometrach 
4.3. Badania makroskopowe gruntów 
4.3.1. Oznaczanie gruntu  
4.3.2. Metody oznaczania i opisu gruntu 
4.4. Badania makroskopowe skał 
4.4.1. Oznaczanie skał  
4.4.2. Opis materiału skalnego 
4.4.3. Masyw skalny 
4.5. Badania laboratoryjne gruntów i skał 
4.5.1. Badania w celu klasyfikacji, oznaczenia i opisu gruntu 
4.5.2. Badania składu chemicznego gruntu i wody gruntowej  
4.5.3. Wskaźnikowe badania wytrzymałości gruntów 
4.5.4. Badania wytrzymałości gruntów 
4.5.5. Badanie ściśliwości i odkształcalności gruntu 
4.5.6. Badanie zagęszczalności gruntu  
4.5.7. Badanie przepuszczalności gruntu 
4.5.8. Badania klasyfikacyjne skał  
4.5.9. Badania pęcznienia materiału skalnego  
4.5.10. Badanie wytrzymałościowe materiału skalnego  

5. WYBRANE KRYTERIA KLASYFIKACJI GRUNTÓW  (opracowała: A. Juzwa)
5.1. Klasyfikacja gruntów i ich przydatność do budowy dróg 
5.1.1. Klasyfikacja gruntów według normy PN-86/B-02480 
5.1.2. Klasyfikacja gruntów według norm ISO 
5.1.3. Klasyfikacja gruntów dla dróg kołowych 
5.1.4. Klasyfikacja gruntów dla dróg szynowych  
5.2. Głębokość przemarzania gruntu 
5.3. Podział gruntów ze względu na wysadzi nowość 
5.4. Grupy nośności podłoża drogowego 
5.5. Kategorie górnicze (opracowała: K. Stelmach)
5.5.1. Klasyfikacja terenów górniczych z uwagi na deformacje ciągłe 
5.5.2. Klasyfikacja terenów zagrożonych wystąpieniem deformacji nieciągłych  
5.5.3. Klasyfikacja zagrożenia terenu wstrząsami górniczymi 
5.5.3.1. Górnicza Skala Intensywności GSI 2004 
5.5.3.2. Klasyfikacja terenów pogórniczych  

6. CHARAKTERYSTYKA SŁABEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO  (opracowała: J. Bzówka) 
6.1. Grunty organiczne 
6.2. Grunty antropogeniczne 
6.3. Grunty zapadowe 
6.4. Grunty podatne na deformacje filtracyjne  
6.5. Grunty podatne na upłynnienie 
6.6. Grunty i skały pęczniejące  
6.7. Grunty na obszarach zjawisk krasowych 
6.8. Grunty na terenach osuwiskowych 
6.9. Grunty na terenach oddziaływań górniczych (opracowała: K. Stelmach) 
6.9.1. Przekształcenia geomechaniczne 
6.9.1.1. Deformacje ciągłe  
6.9.1.2. Deformacje nieciągłe 
6.9.1.3. Wstrząsy górnicze 
6.9.1.4. Przemieszczanie się mas ziemnych na zboczach
6.9.2. Przekształcenia hydrogeologiczne 
6.9.3. Oddziaływania geochemiczne  
6.9.4. Oddziaływania geotermiczne  
6.9.5. Oddziaływania gazowe  
6.10. Geotechniczne problemy budownictwa komunikacyjnego na terenach górniczych (opracowała: K. Stelmach) 
6.10.1. Zmiana właściwości fizykomechanicznych gruntów 
6.10.2. Spadek wytrzymałości gruntów 
6.10.3. Utrata stateczności budowli ziemnych 
6.10.4. Przekształcenia stosunków wodnych 

7. TECHNIKI WZMACNIANIA SŁABEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO (opracowała: K. Knapik) 
7.1. Przegląd technik wzmacniania słabego podłoża gruntowego 
7.2. Wymiana gruntu 
7.3. Stabilizacje spoiwami 
7.4. Wyroby geosyntetyczne 
7.5. Konsolidacja statyczna (opracowała: A. Juzwd)
7.6. Konsolidacja dynamiczna 
7.7. Kolumny wzmacniające 
7.7.1. Kolumny kamienne wykonane metodą wymiany dynamicznej 
7.7.2. Kolumny wykonane metodami hirina wibracyjnymi 
7.7.3. Kolumny wykonane techniką wgłębnego mieszania 
7.7.4. Kolumny wykonane metodą iniekcji strumieniowej 
7.8. Metoda mikrowybuchów
7.9. Zabezpieczenia przed oddziaływaniami górniczymi (opracowała: K. Stelmach) 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH  (opracowała: K. Knapik) 
8.1. Ogólne zasady budowy nasypów 
8.2. Materiały do budowy nasypów 
8.3. Wykonywanie wykopów 

9. POSADOWIENIE OBIEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO (opracowała: A. Juzwa) 
9.1. Posadowienie na wzmocnionym podłożu
9.2. Posadowienie pośrednie 
9.3. Konstrukcje gruntowo-powłokowe 

10. STATECZNOŚĆ SKARP I ZBOCZY (opracowała: K. Knapik) 
10.1. Przyczyny powstawania osuwisk  
10.2. Parcie i odpór gruntu  
10.3. Konstrukcje oporowe 
10.4. Metody sprawdzania stateczności skarp i zboczy 
10.5. Wybrane metody zabezpieczania skarp i zboczy  

11. OBNIŻANIE ZWIERCIADŁA WODY GRUNTOWEJ (opracowała: J. Bzówka) 
11.1. Woda gruntowa i zjawiska z nią związane 
11.2. Sposoby odwadnia gruntu 
11.2.1. Odwodnienie w wypadku swobodnego ZWG 
11.2.2. Odwodnienie w wypadku napiętego ZWG 

12. WYKONAWSTWO SPECJALNYCH ROBÓT GEOTECHNICZNYCH (opracowała: J. Bzówka) 
12.1. Ścianki szczelne  
12.1.1. Dane wyjściowe potrzebne do realizacji konstrukcji ze ścianek szczelnych 
12.1.2. Badania terenowe 
12.1.3. Zagadnienia projektowe konstrukcji ze ścianek szczelnych 
12.1.4. Wykonawstwo konstrukcji ze ścianek szczelnych 
12.2. Ściany szczelinowe  
12.2.1. Dane wyjściowe potrzebne do wykonywania ścian szczelinowych 
12.2.2. Badania podłoża 
12.2.3. Zagadnienia projektowe ścian szczelinowych 
12.2.4. Wykonawstwo ścian szczelinowych  
12.3. Pale wiercone 
12.3.1. Dane wymagane do wykonywania pali wierconych 
12.3.2. Badania geotechniczne 
12.3.3. Zagadnienia projektowe pali wierconych  
12.3.4. Wykonawstwo pali wierconych 
12.3.5. Badania pali 
12.4. Pale przemieszczeniowe 
12.4.1. Wymagane dane do wykonywania pali przemieszczeniowych 
12.4.2. Badania podłoża 
12.4.3. Zagadnienia projektowe pali przemieszczeniowych 
12.4.4. Wykonawstwo pali przemieszczeniowych  
12.4.5. Badania pali przemieszczeniowych 
12.5. Mikropale 
12.5.1. Dane wyjściowe wymagane do wykonywania mikropali 
12.5.2. Badania geotechniczne  
12.5.3. Zagadnienia projektowe mikropali 
12.5.4. Wykonawstwo mikropali 
12.5.5. Badania mikropali 
12.6. Iniekcja 
12.6.1. Dane wyjściowe dotyczące iniekcji
12.6.2. Badania terenowe  
12.6.3. Materiały i wyroby do iniekcji  
12.6.4. Zagadnienia projektowe dotyczące iniekcji 
12.6.5. Wykonawstwo iniekcji 
12.7. Iniekcja strumieniowa 
12.7.1. Dane wyjściowe dotyczące iniekcji strumieniowej  
12.7.2. Badania geotechniczne  
12.7.3. Zagadnienia projektowe iniekcji strumieniowej 
12.7.4. Wykonawstwo iniekcji strumieniowej 
12.7.5. Badania procesu iniekcji strumieniowej
12.8. Kotwy gruntowe 
12.8.1. Dane wyjściowe dotyczące kotew gruntowych 
12.8.2. Badania geotechniczne 
12.8.3. Materiały i wyroby  
12.8.4. Zagadnienia projektowe kotew gruntowych 
12.8.5. Wykonawstwo kotew gruntowych  
12.8.6. Badania kotew gruntowych 
12.8.7. Ochrona środowiska  

13. MONITORING GEOTECHNICZNY W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM  (opracowały: K. Knapik, K. Stelmach) 
13.1. Wprowadzenie 
13.2. Pozyskiwanie danych w monitoringu metrologicznym 
13.2.1. Metody geodezyjne 
13.2.2. Metody fizyczne  
13.3. Zadania monitoringu w strefie wpływu głębokich wykopów 
13.4. Pomiar deformacji konstrukcji oporowych 
13.5. Pomiary przemieszczeń pionowych na obszarach o zmiennym poziomie wód gruntowych  
13.6. Pomiar przemieszczeń pionowych i poziomych skarp i zboczy 
13.7. Monitoring na terenach górniczych 

14. PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH GEOTECHNIKI KOMUNIKACYJNEJ (opracowała: A. Juzwa) 
14.1. Prawo budowlane 
14.2. Prawo geologiczne i górnicze (opracowała: K. Stelmach) 
14.3. Warunki techniczne dla dróg kołowych 
14.4. Warunki techniczne dla dróg szynowych 

BIBLIOGRAFIA