Historia architektury nowożytnej w Polsce. Barok. Wybrane zagadnienia.

Oprawa: miękka, Format: 21x29,5 cm, Stron: 60+107 fotografii kolorowych, 2003 r. 

Przy opracowywaniu niniejszego podręcznika, przeznaczonego dla stentów Wydziału Architektury z zakresu historii architektury polskiej, miałem na uwadze przede wszystkim dostarczenie najistotniejszych informacji dotyczących architektury polskiej XVII i XVIII w., niezbędnych do przygotowania się do zaliczeń i egzaminu. Zdałem sobie jednak sprawę z ogromu czasowego, w jakim rozwijał się w Polsce barok, a także ze zróżnicowania jego charakteru stylowego i mnogości przykładów dzieł architektonicznych, częstokroć trnych do usystematyzowania.

W porównaniu z dotychczasowymi opracowaniami obejmującymi okresy polskiego gotyku czy renesansu, baroku nie można opisać chronologicznie w postaci jednolitego ciągu rozwojowego. Barok ma wiele odgałęzień i wielowątkowych nurtów, a jego schyłkowy okres, nazywany przez część historyków sztuki rokokiem, traktowany jest również jako odrębny styl, pochodzący wprawdzie od baroku, ale posiadający własne oblicze i odrębne cechy. Co do mnogości przykładów, to rzeczywiście w stosunku do krótszych, bo nieco ponad stuletnich okresów trwania innych stylów w sztuce, czas baroku przypada niemal na dwa stulecia. Rozpoczyna się pod koniec XVI w., a kończy u schyłku XVIII w. W tym też okresie wzloty i upadki polityczne państwa odbijały się wyraziście w zasobności budowlanej i wywierały istotny wpływ na rozwój sztuk, w tym głównie architektury. Stąd barok polski obfituje w ogromną ilość kościołów, klasztorów i rezydencjonalnych zespołów pałacowo-parkowych o silnie zróżnicowanych formach i typologii oraz odmienności cech stylowych.

Przy redakcji niniejszej książki zostały więc uwzględnione jedynie wybrane zagadnienia oraz omówione te nurty i tendencje, które odegrały, moim zdaniem, najważniejszą rolę w dziejach architektury polskiej. Dobrane przykłady są tylko najważniejsze, spośród znacznie większej ich liczby rozsianej na ziemiach Polski, ale ich znaczenie wydaje się być kluczowe. - od Autora

Spis treści:
Od autora
1. Geneza stylu, charakterystyka i podział na okresy
2. Nurt "wazowski" - architektura rezydencjonalna i plastyka architektoniczna
3. "Rzymska" architektura sakralna zakonów Jezuitów, Karmelitów i Kamedułów oraz sakralne fundacje możnowładców
4. "Złoty okres" snycerki XVII wieku
5. Nurt emocjonalny w architekturze i sztuce
6. Nurt klasycyzujący (harmonijny) w architekturze i sztuce
7. Barokowa architektura na Śląsku
Literatura
Ilustracje