Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu

Okładka: miękka, Format: B5, Stron: 36, 2010 r.

Monografia jest próbą przedstawienia i omówienia społecznych, ekonomicznych, technologicznych i środowiskowych determinant zmian przestrzeni przemysłu. Pokazano ich zróżnicowany i współzależny wpływ na kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu. Opisano jak te nowe rodzaje i formy przemysłu wchodzą w różniące się od tradycyjnych relacje z terenami mieszkaniowymi, centrami miast, terenami rekreacyjnymi.  

Spis treści:
Wstęp
I. Przyczyny zmian przestrzeni przemysłu
1. Przyczyny społeczno-ekonomiczne
1.1. Humanizacja pracy
1.2. Organizacja i struktura przedsiębiorstw
1.3. Ekonomia lokalna
1.4. Marketing teretorialny

2. Technologiczne przyczyny zmian przestrzeni przemysłu
2.1. Automatyzacja i robotyzacja
2.2. Telematyka
2.3. Nowe materiały i technologie
2.4. Transport i zaopatrzenie w energię

3. Środowiskowe przyczyny zmian
3.1. Rozwój zrównoważony
3.2. Koegzystencja w środowisku
3.3. Środowisko naturalne na terenach przemysłowych
3.4 Ekologia przemysłowa

II. Skutki zmian w architekturze i urbanistyce
4. Nowe rodzaje zakładu przemysłowego
4.1. Zautomatyzowany zakład przmysłowy
4.2. Ośrodki pracy na odległość (telepraca)
4.3. Przestrzeń produkcyjna do wynajęcia

5. Przemysł i inne funkcje miejskie
5.1. Przemysł - mieszkanie
5.2. Przemysł - usługi
5.3. Przemysł, zieleń, rekraacja - parki przemysłowe

6. Przekształcenia terenów i obiektów poprzemysłowych
6.1. Przyczyny powstawanie terenów i obiektów poprzemysłowych
6.2. Klasyfikacja terenów poprzemysłowych
6.3. Wartość terenu i obiektów poprzemysłowych
6.4. Proces przekształcania terenów poprzemysłowych
6.5. Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych -polskie doświadczenia ostatnich 30 lat

III. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie