Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w mieście. Ewolucja problemu

Oprawa: miękka,Format: A4, Stron: 281, 2012 r., fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Przedmiotem monografii jest próba ukazania wagi i złożoności tytułowego zagadnienia. Praca w zamierzeniu autorki wnosi nowe wartości do zagadnień planowania i projektowania terenów rekreacji sportowej w środowisku miejskim. Synteza pracy przedstawia propozycję uporządkowania typologii terenów aktywnego wypoczynku oraz alternatywną, przystającą zdaniem autorki do ideiSport for All, koncepcję metodyki ich planowania w mieście. Wnioski końcowe ujmują scenariusze kierunków rozwoju miejsc sportu powszechnego na terenach zurbanizowanych, jako kontynuację ewolucyjnych przemian w tym zakresie.

Spis treści:
Wprowadzenie 
Struktura pracy
Stan badań
Hipotezy badawcze
Objasnienia niektórych skrótów

I. Uwarunkowania rozwoju przestrzeni dla sportu i aktywnej rekraacji
1.1. Wstęp
1.2. Zarys historii terenów sportowych
1.2.1. Schyłek czasów antycznych (do 476 r.)
1.2.2. Sredniowiecze (476-1453 r.)
1.2.3. Nowożytność (1453-1789 r.)
1.2.4. Dzieje najnowsze (1789 r. - czasy współczesne)
1.3. Sport olimpijski
1.4. Wnioski

II. Sport  w życiu codziennym - oczekiwania społeczne
2.1. Wstęp
2.2. Prosportowezachowanie mieszkańców miast w świetle badań polskich i europejskich
2.2.1. Zdiagnozowanie uwarunkowań wpływających na aktywność fizyczną człowieka
2.2.2. Oczekiwania społeczne w badaniach polskich
2.2.3. Oczekiwania społeczne w badaniach europejskich,: austriackich, hiszpańskich, niemieckich i brytyjskich
2.2.4. Problematyka integracji sportowej z osobami niepełnosprawnymi
2.2.4.1. Aktywność sportowa osób niepełnosprawnych
2.2.4.2. Możliwość integracyjnego uprawiania sportu przez osoby w pełni sprawne i niepełnosprawne
2.3. Rozwiązania architektoniczne dla sportu rekraacyjnego, odpowiadające na współczesne oczekiwania społeczne
2.3.1. Przykłady wybranych przestrzeni sportowo-rekraacyjnych
2.3.2. Przykłady przestrzennych rozwiązań dla danych dyscyplin
2.3.3. Przykłady aktywności sportowych, integrujących środowisko osób w pełni sprawnych i niepełnosprawnych
2.4. Wpływ współczesnych technologii medialnych na aktywnośc fizyczną człowieka
2.5. Wnioski

III. Status przestrzeni sportowo-rekraacyjnych w Polsce po roku 1945
3.2. Wstęp
3.2. Polityka kształtowania przestrzeni dla sportu i rekraacji w miastach polskich po 1945 r.
3.2.1. Kierunki działań w latach 1945-1989
3.2.2. Kierunki działań w latach 1990-2011
3.2.3. Regulacje i normatywy legislacyjne - przegląd literatury przedmiotu po 1945 r.
3.2.4. W kierunku unormowań unijnych
3.3. Badania własne - warunki uprawiania sportu rekraacyjnego w Polsce na przykładzie wybranych miast Górnego Śląska
3.3.1. Tereny sportowo-rekraacyjne o charakterze regionalnym
3.4. Wnioski

IV. Możliwość i ograniczenia w planowaniu przestrzeni sportowo-rekraacyjnych we współczesnym mieście
4.1. Wstęp
4.2. "Człowiek jest wszechmiarą rzeczy"
4.3. Współczesny status terenów dla sportu i rekraacji w środowisku zurbanizowanym
4.4. Tereny sportu powszechnego w mieście przyjaznym dla lzi wg teorii Christophera Alexandra
4.5. Przykłady współczesnych rozwiążań planistycznych i urbanistycznych dla miejsc aktywnej rekraacji
4.5.1. Projekty zrealizowane w Polsce
4.5.2. Projekty zagraniczne: Wielka Brytania, Niemcy, USA
4.6. Wnioski

V. Synteza- struktura procesu planowania terenów sportowo-rekraacyjnych
5.1. Zagadnienia ogólne
5.2. Uwarunkowania dostępności terenów sportowo-rekraacyjnych
5.2.1. Uwarunkowania dostępności definiowane wskaźnikami twardymi
5.2.2. Uwarunkowania dostępności definiowane wskaźnikami miękkimi
5.3. Kierunki działań planistycznych: klasyfikacja przestzreni sportowo-rekraacyjnych w mieście wraz z modelem ich lokalizacji
5.3.1. Tereny i obiekty osiedlowe
5.3.2. Tereny i obiekty miejskie
5.3.3. Tereny i obiekty pozamiejskie
5.3.4. Model programowania przestrzeni sportowo-rekraacyjnych w miescie średniej wielkości

Podsumowanie
Bibliografia
Aneks
Spis rysunków i tabel
Streszczenie