Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 204, 2010 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe
 
Monografia przedstawia wyniki badań socjologiczno-społecznych małej społeczności lokalnej na przykładzie patronackiego osiedla Zandka w Zabrzu. Badaniom socjologicznym objęto 112 mieszkańców. Badania miały na celu m.in. określenie stopnia zaangażowania społecznego mieszkańców, przejawiającego się w uczestnictwie w działaniach społecznych, politycznych i kulturalnych. Część pracy poświęcono także historii osiedla oraz propozycjom jego rewitalizacji oraz rewitalizacji terenów sąsiadujących.

Spis treści:
Wprowadzenie
1. Dziedzictwo kulturowe Zandki - historia, krajobraz, zabytki
2. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w świadomości mieszkańców Zandki
2.1. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w społeczności lokalnej - inspiracje teoretyczne
2.2. Znajomość historii osiedla, postrzeganie zmian i nadzieje na przyszłość w świetle badań ankietowych na osiedlu
2.3. Wizje starszych mieszkańców Zandki dotyczące przeszłości, aktualnych problemów i przyszłości osiedla
2.4. Podsumowanie

3. Sieci społeczne i stosunki sąsiedzkie w społeczności lokalnej osiedla Zandka
3.1. Pojęcie sieci społecznych
3.2. Więzi rodzinne w przestrzeni osiedla Zandka
3.3. Więzi przyjacielskie
3.4. Typy relacji sąsiedzkich wśród mieszkańców
3.5. Konflikty na terenie osiedla
3.6. Kontrola społeczna i poczucie wspólnoty na terenie osiedla
3.7. Sieci społeczne a poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni zamieszkania
3.8. Podsumowanie
4. Aktywność społeczna, polityczna i kulturalna mieszkańców osiedla Zandka w Zabrzu
4.1. Przynależność do organizacji
4.2. Aktywność społeczno-polityczna
4.3. Działania samorządowe na rzecz osiedla i ich ocena przez mieszkańców
4.4. Organizacja czasu wolnego, ział w życiu kulturalnym

5. Warunki mieszkaniowe na osiedlu Zandka
5.1. Czas rewitalizacji osiedli poprzemysłowych
5.2. Wielkość, standard i problem remontów mieszkań
5.3. Wyposażenie mieszkań w infrastrukturę techniczną i sprzęt gospodarstwa domowego
5.4. Lokalizacja mieszkań i dostępność usług na osiedlu
5.5. Wady i zalety zamieszkiwania na osiedlu i preferencje alternatywnego miejsca zamieszkania
5.6. Najpilniejsze problemy osiedla
5.7. Co dalej ze starymi osiedlami robotniczymi

6. Środowisko zamieszkania w świadomości seniorów
6.1. Wprowadzenie
6.2. Lzie starsi wśrodowisku zamieszkania - przesłanki do zainteresowania tematem
6.3. Ład przestrzeni osiedla w świadomości seniorów z zabrzańskiej Zandki
6.4. Subiektywne poczucie związku seniorów z miejcem zamieszkania
6.5. Podsumowanie

7. Rewitalizacja nieużytków zielonych terenów poprzemysłowych na przykładzie realizacji projektu skweru osiedla patronackiego Zandka w Zabrzu
7.1. Wstęp
7.2. Rewitalizacja osiedla patronackiego Zandka w Zabrzu
7.2.1. Pojęcie rewitalizacji
7.2.2. Przybliżenie założeń rewitalizacyjnych miasta Zabrza
7.2.3. Plan rewitalizacji Zandki
7.3. Patronackie osiedla robotnicze
7.3.1. Geneza i rozwój osiedli patronackich na terenie Górnego Śląska
7.3.2. Charakter osiedli
7.3.3. Zieleń na osiedlach robotniczych
7.4 Projekt rewitalizacji skweru, jako zalążek działań rewitalizacyjnych na osiedlu Zandka\7.4.1. Opis projektu
7.5. Wnioski

8. Zabrze - rewitalizacja widziana przez pryzmat krajobrazu i jego percepcji
8.1. Krajobraz miasta i jego percepcja
8.2. Ocena stanu środowiska kulturowego i środowiska krajobrazowego
8.3 Uwarunkowania sprzyjające i ograniczające rewitalizację w aspekcie krajobrazu
8.4. Procesy rewitalizacji
8.5. Podsumowanie
Bibliografia
Streszczenie