Natura modelowana. Elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej

Oprawa: miękka, Format:  B5, Stron: 299, 2012 r.

Praca jest syntezą charakterystycznych cech idei naturalizmu w urbanistyce. Wykracza poza elementy wyłącznie budowlane, obejmując również kwestie roślinności, stanowiącej istotny element kształtowanej kompozycji przestrzennej. W pracy przedstawiono historię rozwoju myśli naturalistycznej, związanej z urbanistyką i architekturą. Omówiono przykłady relacji funkcjonalnych wiążących struktury przyrodnicze i urbanistyczne. Wykazano też możliwość kreacji elementów kompozycyjnych o charakterze naturalistycznym.
 
Spis treści:
1. Istota poszukiwania modelu związków między architekturą i zielenią 
1.2.Zalozenia
1.2.1. Celowość modelowania zieleni w sposób naturalistyczny
1.2.2. Metoda pracy
1.2.3. Zakres opracowania 
1.2.4. Pojęcia podstawowe 
1.3. Stan badań 
1.3.1. Ewolucja stosunku architektury do zieleni naturalistycznej 
1.3.2. współczesne idee wpływające na relacje pomiędzy naturą a architekturą i urbanistyką 
1.3.3. Elementy przyrodnicze na terenach zurbanizowanych 
1.3.4. Formy naturalistyczne w sztuce 
1.3.5. Formy naturalistyczne w przestrzeni urbanistycznej 
1.3.6. Zagadnienia percepcji i semiotyki elementów naturalistycznych 
1.3.7. Wnioski z analizy stanu badań 
 
2. Rozwój idei krajobrazu naturalistycznego
2.1. Źródła idei adaptowania form naturalnych 
2.1.2. Idea krajobrazowe w parkach od XVII do XIX wieku 
2.1.3. Modernistyczna wizja zieleni i jej tło w założeniach XX wieku 
2.1.4. idee sprzeciwu i kontynuacji na przełomie XX i XXI wieku 
2.2. Współczesna rola elementów naturalistycznych w świetle aktów prawnych I programów międzynarodowych 
2.2.1. Akty urbanistyczne 
2.2.2. Rozwój zrównowaźony 
22.3. Bioróżnorodność jako element tożsamości lokalnej 
2.2.4. Miejsce zieleni naturalistycznej we współczesnych procesach inwestytcyjnych
2.3. Perspektywy rozwoju związków architektury z naturalizmem 
2.3.1. Organiczność strukturalne w urbanistyce l architekturze 
2.3.2. Naturalizm McHarga 
2.3.3. Organiczność Friedensreicha Hundertwassera 
2.3.4. Nowy strukturalizm Christophera Alexandra 
2.3.5. Dekonstruktywizm Jacques'a Derridy 90
2.3.6. Poststrukturalizm Bemarda Tschumi 
2.3.7. Fleksybilizm Rema Koolhaasa 
2.3.8. Idea architektury zrównoważonej 
2.4. Rozwój idei naturalistycznych i ich wpływ na kształtowanie związków między architekturą a zielenią 
Modele ideowe 
 
3. Forma naturalistyczna 
3.1.1. Piękno natury 
3.1.2. Zieleń naturalistyczna jako efekt kreacji artystycznej 
3.1.3. Wybrane aspekty rożnych kierunków sztuki w kreacji naturalistycznej 
3.2. Forma elementów przyrodniczych 
3.2.1. Elementy definiujące formę obiektów przyrodniczych 
3.2.2. Wzory naśladujące formy przyrodnicze 
3.3. Struktura zieleni naturalistycznej 
3.3.1. Elementy charakteryzujące strukturę formalną zieleni 
3.3.2. Naturalistyczne rozmieszczenie elementów 
3.3.4. Struktura formalna naturalnych zbiorowisk roślinnych 
3.4. Kompozycja zieleni naturalistycznej 
3.4.1. Relacje ogólne definiujące kompozycję naturalistyczną 
3.4.2. Zasadnicze cechy wyróżniające dla kompozycji naturalistycznej 
3.4.3. Typologia kompozycji względem rodzaju użytego tworzywa roślinnego 
3.5. Percepcja kompozycji naturalistycznej 
3.5.1. Pole obserwacji 
3.5.2. Elementy bujące strukturę postrzegana 
3.5.3. Kompozycja jako struktura aktywna 
3.5.4. Percepcja w relacji aktywnej 
3.5.5. Warstwa semiotyczna kompozycji naturalistycznej 
3.6. Wzory form charakterystycznych dla zieleni naturalistycznej 
Modele formalne 
 
4. Funkcja zieleni naturalistycznej
4.1. Przyroda jako system 
4.2. Struktura elementów zieleni 
4.3. wpływ środowiska przyrodniczego na człowieka 
4.3.1. Wymiar psychologiczny 
4.3.2. Aspekt stymulacji fizycznej organizmu 
4.4. Kreacja siedlisk 
4.5. Kryteria ocen terenu pod względem wartości naturalistycznych 
4.5.1. Znaczenie zieleni w ocenie wartości kulturowych kompozycji urbanistycznej 
4.5.2. Ocena stopnia organiczności przestrzeni zurbanizowanej 
4.5.3. Oceny związane z kreacją siedlisk 
4.5.4. Ocena estetyczna i krajobrazowe lasów 
4.5.5. Ocena przydatności terenu dla zagospodarowania naturalistycznego
4.5.6. Systemy wymogów względem powierzchni biologicznie czynnej 
4.5.7. Systemy certyfikacji ekologicznej inwestycji 
4.6. Zieleń jako element urbanistyczny 
Model funkcjonalny 
 
5. Wynikowy model kształtowania elementów naturalistycznych w urbanistyce -podsumowanie 
5.1.Model 
5.2. Modelowe typy naturalistycznych założeń krajobrazowych dla wnętrz 
5.2.1. Przestrzeń kształtowana na zasadzie maksymalnego zachowania walorów przyrodniczych. Typ przyrodniczy 
5.2.2. Przestrzeń urbanistyczna z zielenią modelowaną w poszanowaniu wartości. Typ organiczny 
5.2.3. Przestrzeń urbanistyczne z zielenią malowniczo upiększaną. Typ malowniczy 
5.2.4. Przestrzeń urbanistyczna z zielenią będącą wynikiem swobodnej kreacji. Typ geometryczny 
5.3. Skala naturalności w typologii powierzchni biologicznie czynnych 
5.4 Wnioski końcowe 
 
Aneks
Spis rycin 
Spis tabel 
Indeks nazwisk 
Indeks miejsc
Indeks pojęć
Streszczenia