Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania

Okładka: miękka, Format: 17,2x24 cm, Stron: 148,  2004 r.

Problemy poruszane w niniejszej pracy są przedmiotem zainteresowania teoretyków architektury od około pięćdziesięciu lat 70. Niniejsza praca stanowi próbę dokonania syntezy istotnych, związanych z kształtowaniem miejsc zamieszkania, zagadnień w kontekście kulturowym. Temat rozważań jest zawężony do urbanistyki osad mieszkalnych, gdzie badaniu będą poddane - traktowane jako decydujące ich związki z kulturą i naturalnymi predyspozycjami człowieka. Poszukiwania wiodą zatem w dziedziny wiedzy o człowieku, kulturze, zbiorowiskach lzkich, ale istotne tropy pojawiają się także w refleksji filozoficznej zdającej sprawę z wzajemnych relacji natury i kultury.

Przywołanie różnych badań i koncepcji, zebranie i skonfrontowanie ze sobą wiedzy z różnych dyscyplin nauki, nie tylko tych mających aspiracje do "twardości" metodologicznej, i spojrzenie na ten zbiór pod kątem zainteresowań teorii urbanistyki stanowi pierwszą część pracy. Drugi rozdział jest poświęcony wypróbudowaniu trafności modelu "człowiek-kultura-przestrzeń" w materii głównych historycznych nurtów urbanistyki. W rozdziale 3 omawiany jest problem zmian kulturowych i związanych z nimi zmian w projektowaniu miejsc zamieszkania, jakie zaszły w Europie po Rewolucji Francuskiej. W dalszej części tego rozdziału zostały poddane badaniom najnowsze tendencje w projektowaniu urbanistycznym.


Spis treści, Contents:
Wprowadzenie  lntroduction
Zakres merytoryczny - Main objectives of the work
Poszukiwanie podstaw - Search for rimentary design principles
Urbanistyka jako materializacja ideowego obrazu świata - Urban design as the reflection of conceptual image of the world
Narodziny współczesności - Birth of contemporary era
Zakończenie - Conclusion
Literatura - Literature
Streszczenie  Abstract