Środowisko przyrodnicze w odnowie krajobrazu poprzemysłowego

Oprawa: miękka, Format: 21 x 29 cm, Stron: 238, 2011 r., liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Przedmiotem monografii jest problematyka odnowy krajobrazu obszarów poprzemysłowych zurbanizowanych, rozważana pod kątem znaczenia w tym procesie środowiska przyrodniczego. Szczególną uwagę poświęcono elementom przyrodniczym zdegradowanym przez działalność produkcyjną: zwałowiskom, wyrobiskom, sztucznym zbiornikom wodnym i zanieczyszczonym rzekom. Głównym celem pracy jest wskazanie możliwości wprowadzenia wybranych elementów środowiska przyrodniczego zdegradowanego w proces planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

 

Spis treści:
1. WPROWADZENIE 


2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE W KRAJOBRAZIE ZURBANIZOWANYM EWOLUCJA PROBLEMU 
2.1. Etapy rozwoju obszarów zurbanizowanych 
2.2. Zieleń w kształtowaniu miast 
2.3. Wizje urbanistyczne miast XX wieku 
2.4. Systemy przyrodnicze w strukturach zurbanizowanych 
2.5. Elementy przyrodnicze obszarów zurbanizowanych 
2.6. Współczesne środowisko życia człowieka 
2.7. Wnioski 


3. WYBRANE PRZYKŁADY MIAST I OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH ZURBANIZOWANYCH. STUDIA PRZYPADKÓW 
3.1. Poznań 
3.2. Berlin 
3.3. Londyn 
3.4. Clydeside 
3.5. Zagłębie Ruhry 
3.6. Dolne Łużyce 
3.7. Aglomeracja Górnośląska
Wnioski 


4. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH 
4.1. Charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego zdegradowanego . Antropogeniczne formy terenu. Woda w krajobrazie obszarów poprzemysłowych 
4.2. Możliwości przekształceń . Przywracanie wartości przyrodniczych.
Poszukiwanie tożsamości kulturowej 
4.3. Wnioski 


5. PROCES ODNOWY KRAJOBRAZU POPRZEMYSŁOWEGO. PODSUMOWANIE 
5.1. Środowisko przyrodnicze w systemie planowania przestrzennego 
5.2. Przekształcenia terenów poprzemysłowych 
5.3. Poszukiwanie nowego krajobrazu obszarów poprzemysłowych zurbanizowanych


Synteza 
BIBLIOGRAFIA 
SPIS I ŹRÓDŁA ILUSTRACJI 
SPIS TABEL 
STRESZCZENIE