Stosowanie metod badawczych w pracach magisterskich na Wydziale Architektury

ISBN: 978-83-7880-302-7
Oprawa:
 miękka, Format: A4, Stron: 128, 2015 r.

Książka jest kompendium wiedzy dotyczącej wieloaspektowego, zintegrowanego projektowania architektonicznego nastawionego na wysoką jakość środowiska zbudowanego oraz jego zrównoważony rozwój.
 
SPIS TREŚCI:

SŁOWO WSTĘPNE 

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE JAKO WIELOASPEKTOWY ZINTEGROWANY PROCES TWÓRCZY W PRACACH MAGlSTERSK|CH 
1. Merytoryczne kompetencje kadry naukowej  
2. Wymagania stojące przed współczesnym architektem 
3. Faza budowania programu użytkowego  
4. Przygotowanie absolwenta 
5. Tematyka prac magisterskich
6. Praca magisterska 
7. Program prowadzenia prac magisterskich 
8. Wybór priorytetów projektowych pracy magisterskiej 

ARCHITEKTURA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH W PROJEKCIE DYPLOMOWYM - WNIOSKI Z BADAŃ PRZEDPROJEKTOWYCH 
1. Wprowadzenie 
2. Przedmiot, zakres i cel podjętych badań 
3. Metody i tok postępowania badawczego 
4. Opis przeprowadzonych badań  
4.1. Analizy określające stan badań
4.1.1. Definicje 
4.1.2. Centra logistyczne w historii i współcześnie 
4.1.3. Przykłady centrów logistycznych 
4.1.4. Technologia obsługi oraz elementy wyposażenia obiektów o funkcji centrum Iogistycznego  
5. Badania własne 
6. Wytyczne do projektowania 
7. Skrócony opis koncepcji projektowej  
8. Podsumowanie 
PLANSZE DYPLOMU MAGISTERSKIEGO - „Enigma - projekt koncepcyjny budynku wielofunkcyjnego w centrum logistycznym w Gliwicach”

PROJEKT KONCEPCYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE. BADANIA PRZEDPROJEKTOWE W PROJEKCIE DYPLOMOWYM  
1. Wprowadzenie 
2. Tematyka pracy dypIomowej
3. Badania przedprojektowe 
3.1. Analizy Iiteraturowe I i ll
3.2. Analizy wytycznych projektowych. Analiza Stium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz wytycznych szczegółowych do projektowania obiektów KP i JRG PSP
3.3. Badania potrzeb użytkowych na podstawie wywiadów z użytkownikami 
4. Główne założenia w budowaniu programu 
4.1. Wytyczne 
4.2. Wymagania techniczne  
4.3.Wymagania ogólne 
5. Program funkcjonalno-przestrzenny
6. Opis koncepcji projektowej 
7. Wnioski - stosowanie badań przedprojektowych w pracach projektowych 
PLANSZE DYPLOMU MAGISTERSKIEGO - „Projekt koncepcyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z jednostka ratowniczo-gaśniczą w Cieszynie”

PROJEKT KONCEPCYJNY CENTRUM LECZENIA BÓLU. EVIDENCE-BASED DESIGN IJAKOŚĆ BEHAWIORALNAW PRZESTRZENI MEDYCZNEJ
1. Wprowadzenie 
2. Tematyka pracy dyplomowej 
3. Powody wyboru tematu pracy
4. Badania literaturowe
4.1. Definicje, klasyfikacja, teoria 
4.2. Współczesne podejście do zagadnienia, badania i organizacje na świecie i w Polsce 
4.3. Profil użytkownikówi ich potrzeby 
4.4. Analiza wybranych inspiracji i przykładów światowej architektury, wyznaczenie celów i wybór narzędzi badawczych  
4.5. Analiza porównawcza pod względem wybranych zagadnień  
5. Zastosowanie badań w projekcie koncepcyjnym
6. Wnioski ze stosowania badań przedprojektowych w pracach magisterskich 
PLANSZE DYPLOMU MAGISTERSKIEGO - „Projekt koncepcyjny Centrum Leczenia Bólu - evidence-base designf i jakość behawioralna w przestrzeni medycznej”

PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
1. Wprowadzenie  
2. Przedstawienie i uzasadnienie wyboru tematu  
3. Metodyka zastosowanego procesu badawczego  
3.1. Początki idei projektowania terapeutycznego  
4. Badania orazwnioski projektowe   
4.1. Czym jest,,autyzm"
4.2. Rola architektury w procesie terapeutycznym osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu 
4.3. Sylwetka użytkownika ijego problemy 
4.4. Skala badań i odpowiedzi architektonicznych  
4.5. Istniejące podejścia projektowe i programowe 
4.6. Wyróżnienie najważniejszych aspektów projektowych potrzebnych
do analizy eksperckiej  
4.7. Wnioski projektowe i programowe 
5. Programowanie przestrzeni i projekt koncepcyjny  86
6.Wnioski 
PLANSZE DYPLOMU MAGISTERSKIEGO - „Projektowanie przestrzeni dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Projekt koncepcyjny Centrum opieki i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”

PROJEKT MUZEUM I CENTRUM EDUKACJI MUZEUM POLITECHNICZNEGO ORAZ UNIWERSYTETU MOSKIEWSKIEGO. BADANIA PRZEDPROJEKTOWE W PROJEKCIE DYPLOMOWYM
1. Wprowadzenie 
2. Tematyka pracy dyplomowej 
3. Architektura Rosji i Moskwy
3.1. Aspekt historyczny + współczesna architektura Moskwy  
3.2. Kampus - Aspekt historyczny + współczesna architektura Moskwy  
3.3. Analizy urbanistyczne Moskwy wraz z sąsiedztwem
4. Analizy literaturowe
5. Wnioski płynącezanaliz literatury 
6. Wytyczne i cele projektowe
6.1. Koncepcja projektowa
6.2. Koncepcja programowa obiektu
7. Projekt właściwy
8. Wnioski ze stosowania badań przedprojektowych w pracach magisterskich 
PLANSZE DYPLOMU MAGISTERSKIEGO - „Projekt Muzeum i Centrum Edukacji Muzeum Politechnicznego oraz Uniwersytetu Moskiewskiego”

ANEKS 
Opis publikacji książkowych pracowników Katedry Teorii, Projektowania
i Historii Architektury
BIBLlOGRAFlA 
Spis rysunków 
Streszczenie