Zagadnienia fizykalne w budownictwie

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 278, 2003 r., liczne rysunki czarno-białe

 
Prawidłowe kształtowanie mikroklimatu środowiska budowlanego uwarunkowane jest przez znajomość podstawowych procesów fizycznych wynikających z oddziaływania zróżnicowanych czynników środowiskowych generowanych zarówno wewnątrz budynku, jak i na obszarze jego lokalizacji. W pracy omówiono cztery grupy zagadnień fizykalnych mających istotny wpływ na kształtowanie warunków ochrony przeciwdźwiękowej, wymiany ciepła i masy, oświetlenia wnętrz oraz promieniotwórczości materiałów przegród budowlanych. Opracowanie przeznaczone jest głównie dla stentów wydziałów budownictwa i architektury zajmujących się problematyka projektowania zdrowych i energooszczędnych budynków.

Spis treści:
Wprowadzenie
Rozdział I. Akustyka w budownictwie
1.1. Podstawowe pojęcia akustyki
1.1.1. Miary amlitowe dźwięku
1.1.2. Poziom zrównoważony dźwięku
1.2.3. Analiza widma hałasu
1.2.4. Charakterystyka kierunkowości źródła dźwięku
1.2. Źródła hałasu środowiskowego
1.2.1. Hałas komunikacji drogowej
1.2.2. Hałas komunikacji kolejowej
1.2.3. Hałas komunikacjilotniczej
1.2.4. Hałas przemysłowy
1.3. Metody oceny hałasu środowiskowego
1.3.1. Poziom rówoważny hałasu z różnych źródeł
1.3.2 Poziom ekspozycji hałasu elementarnego
1.4. Tłumienie dźwięku w terenie otwartym
1.4.1. Wpływ czynników zewnętrznych na tłumienie hałasu  w terenie otwartym
1.4.2. Ekranowanie hałasu środowiskowego
1.4.3. Oddziaływanie drgań mechanicznych na obiekty budowlane
1.4.4. Ochrona przeciwdrganiowa budynków
1.4.5. Metody obliczeniowe tłumienia hałasu środowiskowego
1.5. Tłumienie dźwięku w pomieszczeniach zamknietych
1.5.1. Chłonność akustyczna pomieszczenia
1.5.2. Czas pogłosu
1.5.3. Odlegość graniczna
1.5.4. Poziom dźwięku w pomieszczeniach zamkniętych
1.5.5. Wpływ chłonnosci akustycznej na tłumienie dźwięku w pomieszczeniach
1.5.6. Materiały i ustroje dźwiękochłonne stosowane do wytłumienia pomieszczeń
1.6. Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych
1.6.1. Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych
1.6.2. Wpływ przenoszenia bocznego na izolacyjność akustyczną przegród
1.6.3. Teoretyczne prawo masy dla przgród jednorodnych
1.6.4. Układy izolacyjne na przegrodach jednorodnych
1.6.5. Izolacyjność akustyczna okien i drzwi
1.6.6. Izolacyjność akustyczna od dźwięków erzeniowych
1.6.7. Własnosci akustyczne stropów
1.6.8. Pływające podlogi
1.7. Projektowanie akustyczne przegród budowlanych
1.7.1. Podstawowe założenia nowrmy europejskiej PN-EN-ISO 717
1.7.2. Jednoliczbowe wazone wskaźniki akustyczne od dźwięków powietrznych
1.7.3. Obliczanie widmowych wskaźników adaptacyjnych dla dźwięków powietrznych
1.7.4. Kryteria normowe izolacyjności akustycznej przegród budowlanych
1.7.5. Jednoliczbowe ważone wskaźniki akustyczne od dźwięków erzeniowych
1.7.6. Obliczanie widmowego wskaźnika adaptacyjnego dla poziomu erzeniowego
1.7.7. Wytyczne do projektowania akustycznego budynków
1.8. Kształtowanie akustyczne wnętrz o charakterze kulturalno - rozrywkowym
1.8.1. Wpływ elementów własnych pomieszczenia na propagandę dźwięku
1.8.2. Wyznaczanie częstotliwości drgań własnych pomieszczenia
1.8.3. Czynniki kształtujące jakość akustyczną wnętrz
1.8.4. Ocena jakości akustycznej wnętrz wg Beranka
1.8.5. Znormalizowane metody oceny zrozumiałości mowy
1.8.6. Ocena własności akustycznych pomieszczeń metodą geometryczną
1.8.7. Kryteria wymiarowania i optymalizacji czasu pogłosu
1.8.8. Kształtowanie warunków pogłosowych pomieszczenia
1.8.9. Pomieszczenie akustyczne sprężone
1.8.10. Projektowanie akustyczne sal kocertowych i operowych
1.8.11. Elektoakustyczne systemy nagłaśniania pomieszczeń

Rozdział II Fizyka cieplna budowli
Rola i znaczenie fizyki cieplnej w budownictwie
2.1. Procesy wilgotnościowe w materiałach i przegrodach budowlanych
2.1.1. Wilgotność powietrza w pomieszczeniach
2.2.2.Wilgotność materiałów
2.1.3. Soropcyjność materiałów
2.1.4. Kapilarne podciąganie wody
2.1.5. Dyfuzja i kondensacja pary wodnej w przegrodach
2.2. Własności cieplne materiałów i przegród budowlanych
2.2.1. Rola i znaczenie przewodności cieplnej
2.2.2. Ciepło właściwe i pojemność ciepła
2.2.3. Rozszerzalność cieplna materiałów
2.2.4. Podtsawowe prawa wymiany ciepła w pomieszczeniach
2.3. Przewodzenie ciepła przez przegrody budowlane
2.3.1. Równanie przewodzenia ciepła
2.3.2. Jednikierunkowe przenikanie ciepła w warunkach ruchu ustalonego
2.3.3. Przenikanie ciepła przez przegrody warstwowe
2.3.4. Przenikanie ciepła przez przegrody cylindryczne
2.3.5. Przenikanie ciepła w sąsiedztwie mostków termicznych 
2.3.6. Przenikanie ciepła w naroznikach scian zewnętrznych
2.3.7. Przenikanie ciepła przez przegrody jednorodne
2.4. Rodzaje wymiany ciepła w pomieszczeniach
2.4.1. Wymiana ciepła przez promieniowanie
2.4.2. Przenikanie promieniowania cieplnego przez przegrody przeźroczyste
2.4.3. Konwekcyjny ruch ciepła
2.4.4. Złożona wymiana ciepła
2.5. Komfort cieplny pomieszczeń
2.6 Stateczność cieplna przegród zewnętrznych
2.7. Stateczność cieplna pomieszczeń
2.8. Filtracja powietrza przez przegrody budowlane
2.9. Zasady projektowania cieplno-wilgotnościowego przegród zewnętrznych
2.9.1. Ochrona przegród przed kondensacją powierzchniową pary wodnej
2.9.2. Ochrona przegród przed kondensacją materiałową pary wodnek
2.9.3. Zasady obliczeń wilgotnościowych przegród
2.9.4. Własności cieplno-wilgotnosciowe ścian zewnętrznych
2.9.5. Własności cieplno-wilgotnosciowe stropodachów
Litaratura

Rozdział III. Światło w budownictwie
Rola i znaczenie światła w budownictwie
3.1. Własności promieniowania optycznego
3.2. Podtsawowe wielkości fotometryczne
3.2.1. Wielkości energetyzcne promieniowania optycznego
3.2.2. Wielkości świetlne promieniowania widzialnego
3.2.3. Oddziaływanie strumienia świetlnego z materią
3.2.4. Odbicie strumienia świetlnego
3.2.5. Przepuszczanie strumienia świetlnego
3.2.6. Własności promieniowania słonecznego
3.3. Psychofizjologia widzenia
3.4. Zasady określania barw
3.5. Czynniki wływające na oświetlenie dzienne budynku
3.6. Normowanie oświetlenia dziennego
3.6.1. Obliczanie współczynnika oświetlenia dziennego
3.6.2. Wyznaczanie współczynnika nieboskłonu
3.7. Normowanie oświetlenia sztucznego
3.8. Stosowne rodzaje źródeł światła
3.8.1. Żarowe źródła światła
3.8.2. Lampy fluorescencyjne
3.8.3. Wysokoprężne lampy rtęciowe
3.9. Oprawy oświetleniowe
3.9.1. Elementy opraw oświetleniowych
3.10. Zasady racjonalnego oświetlania
3.11. Oświetlenie obiektów uzyteczności publicznej
3.11.1. Oświetlanie szkół
3.11.2. Oswietlanie pomieszczeń przemysłowych
3.11.3. Oświetlanie dróg i ulic
Literatura

Rozdział IV. Promieniotwórczość naturalna w budownictwie
4.1. Promieniotwórczość  materiałów i przegród budowlanych
4.1. Charakterystyka promieniowania radiacyjnego
4.2. Stan równowagi promioeniotwórczej w materiałach budowlanych
4.3. Podstawowe miary promieniowania radiacyjnego
4.4. Biologiczne skutki oddziaływania promieniowania na organizmy żywe
4.5. Występowanie radonu w środowisku mieszkalnym
4.6. Kryteria oceny promieniowania radioaktywenego
4.7. Promieniotwórczość materiałów budowlanych
4.8. Metody pomiaru radioaktywności materiałów budowlanych
4.9.1. Metody detektorów węglowych typu Pico-Rad 
4.9.2. Metoda elektronów komór jonizacyjnych typu E-PERM system
4.9.3. Metoda detektorów śladowych w kubkach dyfuzyjnych
4.10. Ocena promieniotwórczości wyrobów budowlanych
4.11. Metody zapobiegania skażenia radonem
4.12. Regulacje prawne obowiązujące w budownictwie
Literatura