Ekonomika inżynierska z kosztorysowaniem w budownictwie drogowym

Oprawa: miękka, foliowana, Stron: 85, Format: 16,5x23,5 cm, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Skrypt przeznaczony jest dla stentów Politechnik i Szkół Inżynierskich kierunku Budownictwo, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa drogowego. Może być również wykorzystywany przez inżynierów pracujących w instytucjach i jednostkach wykonawczych na samodzielnych stanowiskach technicznych.

Celem autorów było przedstawienie w sposób praktyczny zagadnień dotyczących kosztów w budownictwie, przedsiębiorstwie oraz ekonomiki przedsiębiorstwa. Dużo miejsca poświęcono warunkom formalno-prawnym zawierania umów i ich realizacji. Wydaje się to celowe ze względu na krótki okres doświadczeń w Polsce w zakresie zawierania i realizacji umów międzynarodowych o roboty budowlane, na podstawie unormowań międzynarodowych, jak również ze względu na szczególne wymagania stawiane zawieraniu umów i rozliczeniom robót autostradowych.

Książka tańsza niż ksero!!!

Spis treści:


1. BUDOWNICTWO JAKO SYSTEM ORGANIZACYJNY
1.1. Pojęcie systemu
1.2. Budownictwo drogowe jako element systemu budownictwo
1.3. Zastosowanie inżynierii systemów w optymalizacji działań inżynierskich

2. EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Rodzaje przedsiębiorstw i ich podział
2.1.1. Przedsiębiorstwa państwowe
2.1.2. Przedsiębiorstwa komunalne
2.1.3. Spółki
2.1.3.1. Spółka cywilna
2.1.3.2. Spółka jawna
2.1.3.3. Spółka komandytowa
2.1.3.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.1.3.5. Spółka akcyjna
2.1.4. Spółdzielnie
2.1.5. Zakłady rzemieślnicze
2.1.6. Indywidualna działalność gospodarcza
2.1.7. Inne specyficzne formy działalności gospodarczej
2.2. Majątek przedsiębiorstwa
2.2.1. Majątek i jego struktura
2.2.2. Majątek trwały
2.3. Finanse przedsiębiorstwa
2.3.1. Formy organizacyjne kapitału
2.3.2. Kredyty w przedsiębiorstwie
2.3.3. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
2.3.4. Ubezpieczenia
2.4. Wynik finansowy i jego podział
2.4.1. Klasyfikacja kosztów
2.4.2. Ustalenie wartości produkcji w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych i drogowych
2.4.3. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy
2.4.4. Zasady ustalania wyniku finansowego
2.5. Ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa drogowego

3. DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA INWESTYCYJNA I REMONTOWA
W DROGOWNICTWIE
3.1. Podstawy prawne prowadzenia działalności budowlanej
3.2. Jednostki uczestniczące w procesie budowlanym
3.3. Zakres działalności budowlano-remontowej w drogownictwie

4. NADZÓR W BUDOWNICTWIE
4.1. Formy nadzoru
4.2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
4.3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

5. INWESTYCJE
5.1. Proces inwestycyjny i jego organizacja
5.2. Zakres działalności inwestycyjnej
5.3. Rodzaje inwestycji
5.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich zadania
5.5. Dokumentacja inwestycyjna
5.5.1. Rodzaje dokumentacji inwestycyjnej
5.5.2. Zasady sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowej
5.5.3. Dokumentacja pierwotna budowy

6. KOSZTY W BUDOWNICTWIE
6.1. Pojęcie i rodzaje kosztów
6.2. Ceny robót budowlanych
6.3. Kosztorysowanie
6.3.1. Rodzaje kosztorysów
6.3.2. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
6.3.3. Kalkulacja ceny kosztorysowej robocizny R
6.3.4. Kalkulacja ceny kosztorysowej materiałów M
6.3.5. Kalkulacja kosztów zakupu Kz
6.3.6. Kalkulacja ceny kosztorysowej pracy sprzętu S
6.3.7. Kalkulacja kosztów pośrednich Kp
6.3.8. Kalkulacja zysku Z
6.3.9. Podatek
6.4. Wycena robót remontowych
6.5. Przykład obliczenia kosztorysu na roboty drogowe
6.5.1. Wstęp
6.5.2. Karta tytułowa kosztorysu
6.5.3. Przedmiar robót
6.5.4. Kosztorys szczegółowy
6.5.5. Tabela elementów scalonych
6.5.6. Zestawienie materiałów masowych
6.5.7. Zestawienie robocizny pracy sprzętu

7. UMOWY ZLECENIA ROBÓT DROGOWYCH
7.1. Wstęp
7.2. Tryb i formy zamówień publicznych
7.2.1. Wybór trybu zamówienia publicznego
7.2.2. Wstępna kwalifikacja wykonawców
7.2.3. Przetarg nieograniczony i ograniczony
7.2.4. Przetarg dwustopniowy
7.2.5. Negocjacje z zachowaniem konkurencji
7.2.6. Zapytanie o cenę
7.2.7. Zamówienia z wolnej ręki
7.3. Formy i tryb zawierania umów
7.4. Postępowanie odwoławcze
7.5. Nieważność lub unieważnienie umowy
7.6. Zmiana umowy
7.7. Odstąpienie od umowy
7.8. Rozwiązanie umowy
7.9. Realizacja umów
7.9.1. Obowiązki stron
7.9.2. Odbiór robót
7.9.3. Odpowiedzialność za wady

Literatura