Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia

  • 48,00 zł

ISBN 0239-6386

Oprawa: miękka, Format: 16x23,5 cm, Stron: 280, 2010 r., bardzo liczne rysunki czarno-białe

 
Konstrukcje murowe wykonuje się z elementów ceramicznych, silikatowych (wapienno-piaskowych), betonowych, z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz z kamienia naturalnego, stosując najczęściej zaprawy cementowe i cementowo-wapienne, rzadziej wapienne. Zaprawa, układana w spoinach pomiędzy poszczególnymi elementami, łączy je ze sobą oraz przejmuje obciążenia, dzięki czemu konstrukcja murowa pracuje jako całość. 

Najczęściej stosowanymi konstrukcjami murowymi są ściany (nośne, osłonowe i działowe) różnego rodzaju budowli, obecnie rzadziej - słupy (filary, kolumny) i fundamenty, a także stropy i sklepienia, kominy przemysłowe, ściany oporowe oraz zapory. Oprócz zwykłych konstrukcji murowych, wykonanych z drobnowymiarowych elementów łączonych zaprawą, występują również konstrukcje murowe zbrojone stalą oraz konstrukcje zespolone, stanowiące połączenie konstrukcji murowych i betonowych. Naprawom poddawane są obiekty lub ich poszczególne elementy, dla których wartości parametrów użytkowych lub stanów granicznych spadają poniżej wartości minimalnych, określonych przez przedmiotowe normy lub wymagania użytkowników. Naprawa ma na celu usunięcie stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienie braków, które wystąpiły w trakcie eksploatacji obiektu i stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia lzi bądź dla środowiska. 

Efektem naprawy jest przywrócenie wymaganych właściwości użytkowych uszkodzonych elementów. Remont obejmuje roboty budowlane, polegające na odtworzeniu (przywróceniu) pierwotnego stanu zużytych obiektów lub ich elementów, zarówno pod względem technicznym, jak i użytkowym. Remont może być bieżący lub kapitalny, zależnie od zakresu wykonywanych prac i ich kosztu w stosunku do wartości odtworzonej obiektu. Zwykle koszt remontu bieżącego wynosi do 10%, a remontu kapitalnego - do 70% wartości obiektu Remont kapitalny z reguły połączony jest z modernizacją obiektu. Modernizacja oznacza dostosowanie obiektu do współczesnych lub nowych wymogów użytkowych, technicznych, ekologicznych, produkcyjnych itp. Jest to unowocześnienie obiektu w celu poprawienia jakości, trwałości, komfortu cieplnego, zwiększenia wydajności itp.

 

Spis treści:
1.   WSTĘP    
2.   MONITORING RYS I PĘKNIĘĆ    
2.1. Wiadomości ogólne     
2.2. Sposoby pomiaru dokumentacyjnego rys     

3.    MORFOLOGIA ZARYSOWAŃ KONSTRUKCJI MUROWYCH     
3.1.  Uwagi ogólne    
3.2.  Mechanizmy zarysowania muru w podstawowych stanach naprężeń    
3.3.  Morfologia rys w ścianach
3.3.1. Rysy spowodowane nierównomiernym osiadaniem konstrukcji     
3.3.2. Rysy spowodowane przeciążeniem elementów konstrukcyjnych     
3.3.3. Rysy wywołane wahaniami temperatury    
3.3.4. Zarysowania spowodowane skurczem i pęcznieniem     
3.3.5. Zarysowania spowodowane wpływami dynamicznymi 
    
4. SPOSOBY NAPRAWI WZMOCNIEŃ KONSTRUKCJI MUROWYCH     
4.1. Diagnostyka obiektów budowlanych    
4.2. Elementy diagnostyki konstrukcji murowych    
4.3. Wzmacnianie podłoża gruntowego    
4.3.1. Wymiana lub zagęszczenie gruntu     
4.3.2. Iniekcje: za pomocą zastrzyków w gruncie lub ciśnieniowo-strumieniowa
4.3.3. Metody - elektroosmotyczna i elektrochemiczna    
4.4.   Naprawy i konserwacje ścian    
4.4.1. Przyczyny i objawy uszkodzeń     
4.4.2. Naprawy uszkodzeń murów     
4.5.   Iniekcja rys i spękań    
4.5.1. Mieszanki iniekcyjne (iniekty)    
4.5.2. Technologia robót iniekcyjnych    
4.6.    Przemurowanie ścian    
4.7.    Zbrojenie murów     
4.8.    Tynki zbrojone    
4.9.    Wzmacnianie ścian ściągami sprężającymi     
4.10.   Wzmacnianie ścian za pomocą wieńców    
4.11.   Dylatowanie budynku    
4.12.   Obmurowanie ścian     
4.13.   Wzmacnianie ścian za pomocą słupów żelbetowych lub stalowych    
4.14.   Wzmacnianie ścian za pomocą koszulek i pilastrów żelbetowych     
4.15.   Wzmacnianie ścian odchylonych od pionu    

5. PRZYKŁADY NAPRAW I WZMOCNIEŃ KONSTRUKCJI MUROWYCH    
5.1. Fundamenty murowane    
5.1.1. Charakterystyka ogólna    
5.1.2. Odciążanie fundamentów przed naprawą luh/i wzmocnieniem    
5.1.3. Naprawa fundamentów i ścian podziemia z kamienia i z cegły     
5.1.4. Wzmacnianie fundamentów z kamieni    
5.1.5. Wzmacnianie fundamentów z cegły    
5.1.6. Podbicie fundamentów    
5.1.7. Wzmacnianie fundamentów przez oparcie na palach    
5.2. Ściany    
5.2.1. Wiadomości ogólne    
5.2.2. Ściany piwnic    
5.2.3. Ściany zewnętrzne    
5.2.4. Ściany wewnętrzne    
5.2.5. Połączenia ścian     
5.2.6. Mury zbrojone i zespolone    
5.3.Nadproża    
5.3.1. Wiadomości ogólne    
5.3.2. Wzmacnianie nadproży     
5.3.3. Odciążanie nadproży    
5.3.4. Przemurowanie nadproży    
5.4. Słupy i filary ścienne     
5.4.1. Wiadomości ogólne    
5.4.2. Naprawa i wzmacnianie filarów ściennych     
5.4.3. Naprawa i wzmacnianie słupów    
5.5. Stropy ceramiczne     
5.5.1. Stropy stalowo-ceramiczne typu Kleina    
5.5.2. Naprawy i wzmocnienia stropów Kleina    
5.5.3. Sklepienia stropowe odcinkowe i półkoliste     
5.5.4. Naprawy i wzmocnienia sklepień odcinkowych i półkolistych    
5.5.5. Stropy gęstożebrowe - Akermana i DZ-3     
5.5.6. Naprawy i wzmocnienia stropów gęstożebrowych    
5.6. Strefy podporowe    

6. PRZERÓBKI KONSTRUKCJI MUROWYCH    
6.1. Adaptacja wnętrza budynku    
6.1.1. Przykład adaptacji     
6.1.2. Przeróbki ścian nośnych    
6.1.3. Zmiana rozplanowania ścianek działowych    
6.2. Dobudowa nowej części budynku    
6.2.1. Fundamenty i ściany bez zmiany poziomów budynku    
6.2.2. Fundamenty i ściany przy różnych poziomach części istniejącej i dobo
6.2.3. Łączenie nowej części dachu z istniejącą    
6.2.4. Nowa klatka schodowa    
6.3. Przykłady realizacji     
6.3.1. Ocena stanu technicznego i projekt nadbudowy    
6.3.2. Podwyższenie ścian; ścianki kolankowe     
6.3.3. Adaptacja poddasza na cele mieszkalne    
6.3.4. Nadbudowa bliźniaczego domu mieszkalnego    
6.3.5. Rozbudowa i nadbudowa domu mieszkalnego    
LITERATURA