Infrastruktura podziemna miast

Okładka: miękka, Format: 17x 24 cm, Stron: 108, 2009 r., liczne fotografie i rysunki  i czarno-białe

Materiały z IX konferencji naukowo-technicznej pt. Infrastruktura podziemna miast w 2008 roku. Konferencja zorganizowana została przez Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych, przy ziale Polskiej Fundacji Technologii Bezwykopowych Celem konferencji było promowanie technologii bezwykopowych stosowanych w bowie infrastruktury podziemnej miast. Szczegółowe zagadnienia są jednocześnie tytułami odczytów, dlatego prosimy o przejrzenie spisu treści.

Spis treści:
Słowo wstępne
Andrzejewski Michał, Układanie kabli optotelekomunikacyjnych w istniejących instalacjach podziemnych
Banaś Andrzej, Powłoki ochronne w zbiornikach na ścieki – zasady doboru, rodzaje, właściwości, błędy realizacyjne
Baur Rolf, Schulz Nora, Hoeft Stefan,  Symulacja pogarszania się stanu technicznego sieci kanalizacyjnej
Bayer Hans-Joachim, Horyzontalne przewierty sterowane (HDD) w zastosowaniach typowych i specjalnych
Bąkowski Dariusz, Bełzowski Andrzej, Wysocki Leszek, Zmęczenie rur GRP i PCW – badania porównawcze
Błażewicz Eugeniusz, Problemy budowy układu przesyłowego ścieków dla oczyszczalni „Połnie“ w Warszawie w technice bezwykopowej
Dziopak Józef, Założenie do modelowania wielokomorowych zbiorników retencyjnych w kanalizacji
Dziopak Józef, Słyś Daniel, Rozwiązania inżynierskie ograniczające ładunek zanieczyszczeń z kanalizacji
Falter Bernhard,Trotmann Andre, Obciążenia i odkształcenia w połączeniach typu TIS-K
przy bezwykopowej wymianie przewodów z żeliwa sferoidalnego
Giergiczny Zbigniew, Dodatki mineralne do betonu w świetle wymagań norm
Giergiczny Zbigniew, Król Anna, Beton a środowisko naturalne
Herz Raimund k., Infrastruktura podziemia w kurczących się miastach
Hoffmann Ingrid, Rekonstrukcja i renowacja kanałów ściekowych (często mających więcej niż 80 lat)
Jasiński Wiktor, Wysocki Adam, Materiały stosowane w odwodnieniach drogowych obiektów mostowych
Klepsatel Frantisek, Chabronova Jana, Bezwykopowa rekonstrukcja kolektorów kanalizacyjnych w Bratysławie
Kmita Andrzej, Problemy projektowania rur i kształtek betonowych w świetle obowiązujących norm i przepisów budowlanych
Kotowski Andrzej, Wartalski Andrzej, Wartalski Jerzy, Bezrozkopowe metody budowy rurociągów
KuliczkowskiAndrzej, Analiza czynników wywołujących katastrofy kanalizacyjne
Kwietniewski Marian, Rozwój technologii odnowy komunalnych sieci kanalizacyjnych w Polsce w latach 2000-2003 w świetle danych z eksploatacji
Mannig Frank, Koncepcja sterowania odpływu ścieków w Dreźnie – od podstaw do uruchomienia
Moller Dietmar P.F., Korber Christian, Zemke Christian, Hanusch Caroline, Maas Klaus, Zapadanie się gruntu jako rezultat wypłukiwania soli w przestrzeni podziemnej – zastosowanie nowoczesnych koncepcji w analizie podziemnej
Motylski Marcin, Maruszczak Marcin, Obłoza Ryszard, Trwałość i długowieczność systemów kanalizacji wysokoodpornej AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO w oparciu o sprawozdanie z badań instytutu LGA Norymberga
Orlik Anna, Wysocki Leszek, Wpływ temperatury na sztywność obwodową rur z PCW
Pawlak Andrzej, Kotowski Andrzej, Budowa modeli systemów zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem geograficznych systemów informacji
Piechurski Florian G., Analiza efektów pracy urządzeń do wykrywania wycieków wody z sieci wodociągowej na jej straty
Przybyła Bogdan, Szot Arkadiusz, Możliwości prowadzenia prognozowanej strategii eksploatacji sieci kanalizacyjnych w świetle wyników przeprowadzonej ankiety
Raclavsky Thomas, Rozwinięcei i aktualizacja odwzorowania sieci kanalizacyjnych – założenia, warunki i wyniki
Saegrov Sveinung, Konig Axel, Komputerowo wspomagana rehabilitacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Scheuble Leopold, Bezwykopowe przyłącza domowe wykonywane z wykorzystaniem sterowanych lub niesterowanych przebijaków (rakiet) oraz lekkich urządzeń do przewiertów sterowanych w różnych warunkach realizacji
Schmidt Torsten, Modele pogarszania się stanu technicznego kanałów sanitarnych
Schulz Holger, Wojcik Aleksander, Metoda renowacji sztywnymi panelami NC Line oraz przykłady zastosowań
Słyś Daniel, Badania symulacyjne działania upustu ścieków w grawitacyjno-pompowych zbiornikach retencyjnych
 Słyś Daniel, Dziopak Józef, Charakterystyka hydrauliczna i przydatność rozwiązań technicznych  zbiorników grawitacyjno-pompowych
Sommer Jorg, Metoda krakingu statystycznego – zasady
Suligowski Ziemowit, Bolt Adam, Problemy współczesnych połączeń rurowych
Szot Arkadiusz, Podstawowe problemy bezpieczeństwa w projektowaniu wykładzin kanałów Sanitarnych
Tureek Peter, Ravinger Roman, Próbne obciążenia zakotwień w materiałach skalnych
Wajda Anna, Dziopak Józef, Dystrybucja zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych ze zlewni zurbanizowanych
Walczyk Robert, Muller Mathias, Biaxialne rury i łączniki GRP FLOWTITE – systemy prenoszące siły osiowe
Wardas Marta, Czapliński Tomasz, Pawlikowski Maciej, Nowak Tomasz, Szota Robert, Rejony w ponadnormatywnym skażeniu metalami ciężkimi osadów w kolektorach oraz korozyjnym środowisku dla infrastruktury kanalizacji Krakowskiego Zespołu Miejskiego
Wichur Andrzej, Drążenie kombajnowe w polskim budownictwie podziemnym
Wójtowicz Patryk, Kotowski Andrzej, Nowoczesne techniki inspekcyjne przewodów kanalizacyjnech
Żuchowski Dariusz, Żeliwo sferoidalne – tradycja w nowej „skórze“