Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie

Autor: Edmund Małachowicz
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 505, fotografie czarno-białe, ilustracje, 1994 rok, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Intencją niniejszego opracowania jest objęcie wszystkich zagadnień, składających się na pojęcie środowiska kulturowego, w trzech grupach tematycznych (częściach): konserwacji zabytków architektury i detalu architektonicznego, rewaloryzacji miejskich zespołów zabytkowych oraz ochrony i rewaloryzacji krajobrazu kulturowego. W opracowaniu tym, w przeciwieństwie do dotychczasowej praktyki wyodrębniania poszczególnych specjalności, przedstawiono ich zarys w zintegrowaniu ze sobą, a związane z nimi zagadnienia ochrony środowiska kulturowego są rozpatrywane pod kątem aktywnej działalności konserwatorskiej i rewaloryzacji.

Oprócz zagadnienia konserwacji zabytków architektury, dołączono również wybrane zagadnienia technologii oraz zasad konserwacji dzieł sztuki i wyrobów rzemiosła artystycznego związanego z architekturą, jako uzupełnienie problematyki konserwatorskiej w ujęciu niezbędnym dla architektów. Pozwoli to na całościowe spojrzenie na problematykę konserwatorską uprawianą przez architektów, rozszerzając ją od tradycyjnego pojęcia pojedynczego zabytku wyodrębnionego z otoczenia do współczesnego pojęcia środowiska kulturowego, działalność architekta nie polega bowiem tylko na wznoszeniu poszczególnych budynków, lecz jest sztuką kształtowania przestrzeni otaczającej człowieka.

Spis treści:
Wstęp                                     
     
CZĘŚĆ PIERWSZA OCHRONA WARTOŚCI KULTUROWYCH
Pojęcia i zakres ochrony
Pojęcia ogólne
Zasoby wartości kulturowych           
Przyroda i krajobraz naturalny (przyrodniczy) 
Dobra kultury   
Krajobraz kulturowy
Waloryzacja zasobów 
Zakres ochrony i ingerencji

Zarys rozwoju pojęcia ochrony
Wstęp                                     
Ochrona i konserwacja zabytków  Od starożytności do baroku 
Sentymentaizm i romantyzm
Historyzm                                
Współczesne pojęcia i kodyfikacja ochrony zabytków 
Ochrona i konserwacja zabytków w Polsce 
Ochrona krajobrazu                
Ochrona i rewaloryzacja zespołów miejskich 
Ochrona krajobrazu otwartego i zielonego  Ochrona przyrody               

Środki działania
Badania naukowe
Projektowanie i realizacja prac 
Aparat nadzoru i ochrony
Praktyka           
Literatura przedmiotu (wybór)

CZĘŚĆ DRUGA KONSERWACJA OBIEKTÓW ARCHITEKTURY I DETALU ARTYSTYCZNEGO
Konserwatorstwo                                  
Podstawy teoretyczne i zawodowe       
Podstawy zawodowe w architekturze   
Ogólne poglądy i tendencje konserwatorskie 
Zasady konserwacji spuścizny kulturowej 
Struktura konserwatorstwa            
Rola społeczno-ekonomiczna zabytków    
Użytkowanie na potrzeby mieszkalnictwa
Użytkowanie na potrreby gospodarki   
Użytkowanie zabytków na potrzeby kultury i reJaeacji

Praktyka konserwatorska
Rodzaje i zakres prac  
Architektura                               
Dzieła sztuki i detal artystyczny
Ograniczony zakres prac                               
Zabezpieczenie      
Odsłonięcie         
Rekompozycja (anastyloza)                  
Konserwacja                          
Rozszerzony zakres prac                      
Restauracja                                     
Przemieszczenie                            
Reintegracja                              
Integracja                                    
Odbudowa                                    
Restytucja                                    
Prace pozakonserwatorskie                             
Rozbudowa                             
Kopia - rekonstrukcja - imitacja     
Formy współczesne w konserwacji architektury 
Ekspozycja i percepcja form niepełnych    

TechnoIogia i zasady prac konserwatorskich w badownictwie
Elementy konstrukcyjne 
Grunt i fundamenty
Mury i filary     
Izolacje i osuszanie murów  Stropy i sklepienia  
Schody
Konstrukcje drewniane 
Pokrycia dachów i hełmów 
Konstrukcje żelazne
Konstrukcje żelbetowe 
Rusztowania i prowizoryczne zabezpieczenia 
Elementy wykończeniowe
Tynki
Narzuty, sztablatury i sztukaterie 
Stolarka
Ślusarka i okucia 
Oszklenia 
Podłogi i posadzki 
Faktura i malowanie
Faktura i kolorystyka w architekturze  Średniowiecze
Czasy nowożytne 
Historyzm i nowoczesność 
Inne prace specjalne 
Przemieszczanie budowli 
Konserwacja ruin

Metodologia prac konserwatorskich
Dokumentacja naukowa 
Inwentaryzacja 
Stia historyczne 
Prace badawcze 
Nieniszczące metody badań 
Wnioski konserwatorskie i program użytkowy
Dokumentacja projektowa
Wykonawstwo konserwatorskie 
Kwalifikacje wykonawców 
Organizacja pracy 
Dokumentacja prac

Wybrane zagadnienia konserwacji detalu i wystroju plastycznego

Malarstwo ścienne 
Badania  Konserwacja 
Retusze i uzupełnienia
Przenoszenie
Polichromia na kamieniu
Malarstwo na płótnie   
Malarstwo i polichromia na drewnie 
Zniszczenia i profilaktyka 
Konserwacja drewna 
Stropy polichromowane 
Konserwacja i restauracja rzeźby Kamień
Proces zniszczeń 
Proflaktyka 
Konserwacja 
Zabezpieczenia powierzchniowe 
Witraże i oszklenia zabytkowe  
Przedmioty metalowe i złocenia 
Faktura wyrobów metalowych  Patyna
Korozja 
Konserwacja 
Złocenia 
Umeblowanie
Literatura przedmiotu (wybór)


CZĘŚĆ TRZECIA REWALORYZACJA ZABYTKOWYCH ZESPOŁÓW MIEJSKICH
Problematyka konserwatorska w zespołach urmanistycznych i arcitektonicznych
Pojęcia i zakres prac
Obiekty rewaloryzacji
Zespoły staromiejskie (ośrodki historyczne) 
Dzielnice z drugiej połowy XIX i początków XX w (okres historymu)
Inne zespoły 
Motywacje działania 
Główne problemy procesu rewaloryzacji

Poglądy na przebowę śródmieść
Istota i skala zagadnienia
Dotychczasowe koncepcje przebudowy śródmieść 
Nowa zabudowa (odnowa)   
Rewaloryzacja starej zabudowy
Przebudowy śródmieść miast w Polsce 
Rekonstrukcje  Nowa zabudowa 
Rewaloryzacja

Prace badawcze i projektowe
Ogólne zasady prac    
Poznanie zespołu      
Analizy istniejących struktur 
Analiza zagrożeń i kierunków rozwoju 
Zakres i kierunki ochrony   
Strefy ochrony           
Sylwety, panoramy, wnętrza  
Plany ogólne zagospodarowania przestrzennego 
Plany szczegółowe i projekty rewaloryzacji 

Zagadnienia techniczne adaptacji istniejących struktur
Zagadnienia urbanistyczne                            
Komunikacja                                  
Uzbrojenie terenu
Mała architektura                   
Usługi                                       
Zieleń w zabowie staromiejskiej 
Zagadnienia architektoniczne 
Układ funkcjonalny
Konstrukcja                            
Komunikacja wewnętrzna  
Wymagania przeciwpożarowe  Instalacje ogrzewcze
Instalacje sanitarne  
Instalacje oświetłeniowe

Integracja form wspkzesnych                                 
Skala architektooniczna     
Skala urbanistyczna     
Regionalizm i kosmopolityzm zabudowy       

Zagadnienia estetyczne i kulturowe                  
Restytucja walorów kulturowych              
Kompromis ze współczesnością            
Autentyzm oblicza zespołów miejskich    
Literatura przedmiotu (wybór)          

CZĘŚĆ CZWARTA OCHRONA I REWALORYZACJA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Wprowadzenie                                          
Uwagi wstępne                                          
Pojęcia wprowadzające                                    
Główne problemy projektowe                                  
Analiza zabytkowych struktur przestrzennych                          
Planowanie przestrzenne jako narzędzie kształtowania i ochrony krajobrazu       
Współczesne i przyszłościowe kierunki polityki krajobrazowej              

Krajobraz zurbanizowany                                    
Pojęcia                                              
Ośrodek historyczny miasta                                   
Zespół miejski z okresu historyzmu                                
Osiedla modernistyczne i obszary urbanizowane                      

Krajobraz otwarty
Wieś i jej przemiany                                       
Architektura współczesna w krajobrazie otwartym                     
Działania ochronne i konserwatorskie w zabytkach krajobrazu otwartego       

Krajobraz zielony                                       
Parki i ogrody-przemiany kompozycyjne
Ogrody średniowieczne  
Ogrody okresu odrodzenia                                  
Barokowe ogrody XVll wieku                              
Klasyczne ogrody barokowe xvm wieku                       
Rewolucyjne przemiany stylu                               
Ogrody romantyczne                                    
Historyzm, naturalizm XIX wieku                            
Parki i ogrody XX wieku                                
Działania ochronne i konserwatorskie parków i ogrodów                 
Architektura w krajobrazie zielonym                            
Zespoły rekreacyjne
Uzdrowiska                                         
Kompleksy lowych kaplic przydrożnych
Mała architektura  
Cmentarze                   
Krajobraz warowny
Parki krajobrazowe  
Literatura przedmiotu (wybór)
Źródła ilustracji      

 

Więcej książek Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej znajdziecie tutaj http://www.oficyna.pwr.wroc.pl .