Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej

Autor: Barbara Ewa Gronostajska
Dostępność:
Nakład wyczerpany
Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 172, 2007 r., liczne rysunki i zdjęcia

Twórczość architektoniczno-urbanistyczna napotyka różne problemy, które są naturalnymi konsekwencjami urbanizacji poprzednich dziesięcioleci.Brak poszanowania dla realiów historycznych, ekologicznych i organicznych oraz niedocenianie kulturowe go znaczenia środowiska doprowadziło do utraty tożsamości i ludzkiego oblicza wielu miast. Obecnie problemy te pogłębiają się ze względu na nowe społeczno-ekonomicz-
ne, a także międzynarodowe i polityczne uwarunkowania, które - w przciwieństwie do przeszłości - zmuszają do spojrzenia pod innym kątem na badania i rozwiązania dotyczące omawianej problematyki [1,4, 19,20, 92. 99].

W Polsce już od lat 6O. ubiegłego wieku trwa chaos przestrzenny w urbanistyce i kształtowaniu przestrzeni miast [131]. Pomimo że w ostatnich latach w Polsce dokonały się przemiany nie tylko polityczne, ale także przestrzenne, nastąpiło przejście od przestrzeni skolektywizowanej do przestrzeni wolnorynkowej, coraz bardziej ład przestrzenny, który jest ładem  życia, ładem bezpiecznej egzystencji zaopatrzonej w sa-
moregulację [214]1, przekształca się w chaos.Można zauważyć wiele takich zjawisk, między innymi chaos lokalizacyjny na peryferyjnych obszarach miast czy rabunkowa polityka deweloperów, dotycząca nowych inwestycji mieszkaniowych. Można mnożyć przykłady nieprawidłowego podejścia deweloperów do powstających osiedli mieszkaniowych, gdzie pieniądz, a nie człowiek, stanowi największą wartość. Są to osiedla, gdzie teren jest szczelnie wypełniony zabudową i nie ma w nich miejsca na rekreację,
zieleń, przedszkola czy szkoły. Typowym tego przykładem  są modne obecnie tzw. apartamentowce.

Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Przestrzeń jest dobrem wspólnym i nieodnawialnym. Raz postawiony budynek będzie istniał w krajobrazie nieraz przez kilka wieków. Dom najczęściej można przebudować, w środku i na zewnątrz, natomiast odzyskanie przestrzeni wymaga często poważnych operacji saperskich.
Bardzo negatywną cechą jest powstanie sztucznego środowiska miejskiego, które utraciło bezpośredni kontakt z naturą. Miasta charakteryzują się niedostateczną ilością zieleni, terenów rekreacyjnych, terenów zabaw dla dzieci, nierozwiązane są problemy komunikacyjne. Problemy związane z komunikacją kołową i powodowanym przez nią hałasem w miastach urastają do jednego z najpoważniejszych zagadnień, wymagających pilnego rozwiązania. Równie ważne są zagadnienia jakosci zasobów mieszkaniowych,
zieleni i powietrza [149].

Związane z tymi problemami jest bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie osób starszych i dzieci.Konsekwencją tego stanu rzeczy jest między innymi wzrost zachorowalności na dynamicznie rozwijające się choroby cywilizacyjne. Dla większości mieszkańców miast przyjazny charakter środowiska mieszkaniowego jest nieosiągalny. Uwarunkowania ekonomiczne, polityczne i komercyjne odgrywają
ważniejszą rolę niż - nie w pełni jeszcze należycie wyartykułowane - preferencje człowieka. Ważne jest aby prywatni właściciele nieruchomości respektowali interes publiczny [130]. Ten stan rzeczy wymaga głębokiej analizy, zmiany podejścia do rozwiązywania zagadnień projektowania i budowy współczesnych obszarów miejskich oraz działań państwa w kierunku stwarzania sprzyjających warunków do tworzenia zhumanizowanej zabudowy.

Pierwszym krokiem w tym kiernku jest przedstawienie możliwości modernizacji istniejącej zabudowy miejskiej oraz podanie zasad, które powinny być przestrzegane podczas projektowania nowych rozwiązań. Do takich zagadnień należy modernizacja istniejących osiedli mieszkaniowych na terenie Wrocławia. Jest to bardzo aktualne, ze względu na wiele problemów wynikających ze starzenia się tkanki mieszkaniowej oraz zmieniających się potrzeb użytkowników.

Na wielu wrocławskich obszarach zabudowy mieszkaniowej brak jest poprawnie rozwiązanej przestrzeni urbanistycznej - zarówno w skali osiedla, jak i miasta - oraz architektonicznej - w skali pojedynczych budynków. Występują złe rozwiąznia komunikacyjne, prowadzące do eliminacji zieleni, nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Kolejny problem wiąże się z bezpieczeństwem zamieszkiwania. Na naszych
osiedlach, głównie na parterach budynków, pojawiają się zakwaterowane okna i balkony. W ostatnich latach na dokonanie wyboru miejsca zamieszkania wpływa potrzeba zagwarantowania bezpieczeństwa [21]. Coraz więcej jest też osiedli mieszkaniowych ogrodzonych wysokim płotem z ochroną przed wejściem, gdzie każdy nowy człowiek jest traktowany jak intruz i potencjalny złodziej. Warto więc zadać pytanie czy tego typu
osiedla rozwiązują problem bezpieczeństwa, czy nie prowadzą do różnych patologii społecznych, sztucznych podziałów, czy za parę lat nie będziemy ze strachem przemykać obok wysokich płotów osiedli mieszkaniowych, do których wstęp będą miały tylko osoby posiadające specjalnie zakodowane "chipy" [ 126].A przecież istnieje wiele możliwości innych rozwiązań, które są bardziej atrakcyjne i humanitarne.

Spis treści:
1.Wprowadzenie 
1.1.Założenia i cele pracy
1.2.Metodyka i konstrukcja pracy
1.3.Definicje użytych pojęć 
1.4.Aneks
2.Przesłanki historyczne, socjologiczne i psychologiczne środowiska mieszkaniowego 
2.1.Przemiany środowiska mieszkaniowego w ujęciu historycznym
2.1.1.Rozwój współczesnej myśli urbanistycznej-analiza koncepcji wybranych miast teoretycznych
2 1.2.Analiza rozwoju pierwszych osiedli mieszkaniowych (osiedla robotnicze i komunalne) 
2.1.3.Zarys historii powstania zieleni w miastach 
2.2.Socjologiczne aspekty Kształtowania środowiska mieszkaniowego
2.2.1.Charakterystyka ludności miejskiej na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego
2.2.2.Polityka mieszkaniowa państwa 
2.2.3.Środowisko mieszkaniowe w świadomości mieszkańców
2.3.Psychologiczne aspekty kształtowania środowiska mieszkaniowego 
2.3.1.Ludzie w przestrzeni życiowej
2.3.2.Rola architekta w kreowaniu środowiska mieszkaniowego
3.Kierunki modernizacji osiedli mieszkaniowych
3.1.Przekształcenia urbanistyczno-architektoniczne osiedli 
3.1.1.Uzupełnienia i usunięcia zabudowy oraz nadbudowa 
3.1.2.Rozwiązania elewacji, kolorystyka 
3.2.PrzeKształcenia przestrzeni sąsiedzkich
3.2.1.Przekształcenia przestrzeni publicznej i półpubliczneje
3.2.2.Zady kształtowania przestrzeni komunikacyjnej osiedla
3.2.2.1.Komunikacja samochodowa w środowisku mieszkaniowym: zalety,wady i zagrożenia 
3.2.2.2.Komunikacja piesza i rowerowa 
3.2.2.3.Parkingi 
3.2.3.Przekształcenia przestrzeni prywatnej i półprywatnej 
3.2.4.Elementy zagospodarowania przestrzeni 
3.2.4.1.Formy ukształtowania terenu 
3.2.4.2.Woda 
3.2.4.3.Zieleń 
3.2.4.4.Elementy małej architektury
3.3.Przekształcenia funkcjonalno- przestrzenne mieszkań
3.4.Wybrane przykłady modernizacji
4.Modernizacja i przekształcenia wybranych wrocławskich osiedli mieszkaniowych powstatych w latach 1970-1990 
4.1. Charakterystyka i modernizacja wybranych osiedli mieszkaniowych powstałych w latach 1970 1990 
4.1.1.Osiedle Bartoszowice
4.1.1.1.Historia Bartoszowic
4.1.1.2.Stan istniejący 
4.1.1.3.Kierunki modernizacji 
4 1.2.Osiedle Jana III Sobieskiego 
4.1.2.1.Historia Zakrzowa 
4.1.2.2.Stan istniejący osiedla Jana III Sobieskiego 
4.1.2.3.Kierunki modernizacji
4.1.3.Osiedle Bolesława Krzywoustego 
4.1.3.1.Historia Psiego Pola 
4.1.3.2.Stan istniejący osiedla Bolesława Krzywoustego 
4 1.3.3.Kierunki modernizacji 
4.1 4.Osiedle Huby 
4 1.4.1.Historia Hub 
4.1.4.2.Stan istniejący osiedla Huby 
4.1.4.3.Kierunki modernizacji 
4.2.Aneks 
5. Podsumowanie
6. Wnioski
Literatura