Kształtowanie krajobrazu. Idee, strategie, realizacje. Częśc II. Londyn i okolice

Okładka: miękka, Format: 24x30 cm, Stron: 83, 2005 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Między wnętrzem ogrodu a bezkresem krajobrazu. Angielskie koncepcje łączenia w sztuce estetyki i funkcjonalności w sztuce ogrodowej XVIII-XIX wieku. Angielska teoria i praktyka ogrodowa, podążając od początku XVIII w. wlasną, indywidualną drogą, miała charakter prekursorski, określiła kierunki ewolucji ideowej i stylistycznej ogrodów europejskich. Dla kontynentalnej Europy była wzorem i inspiracją od połowy XVIII do polowy XX wieku, a jej dokonania wciąż oddzialują na wyobraźnię. Z punktu widzenia współczesnej architektury krajobrazu znaczenie ogrodnictwa angielskiego polega przede wszystkim na nowatorstwie myśli, która - poszukując najwłaściwszej relacji między człowiekiem, naturą i sztuką - prowadziła do formułowania idei i zasad kompleksowego postrzegania krajobrazu, godzenia wartości estetycznych z wymogami użytkowymi, kształtowania harmonijnych powiązań architektury z otoczeniem.

Względy estetyczne i utylitarne od wieków determinowaly stosunek człowieka do krajobrazu, ale były rozdzielone. Tworząc siedzibę i jej otoczenie czlowiek kształtowal ład przestrzenny pojmowany w kategoriach estetyczno-symbolicznych, zaś na terenach wykorzystywanych gospodarczo kierował się potrzebami użytkowymi.

Więź między ogrodowym i rolniczym otoczeniem domu (willi, palacu itd.) postrzegano jedynie w filozoficznej refleksji nad naturą. Dopiero angielscy teoretycy i praktycy l połowy XVIII w. zaczęli traktować bliskie i odległe sąsiedztwo siedziby jako estetyczno-funkcjonalną całość, a kolejne pokolenia twórców - dążąc do połączenia piękna i użyteczności - uczyniły użyteczność jednym z kluczowych kryteriów w kształtowaniu ogrodu, parku i krajobrazu. To właśnie na Wyspach Brytyjskich zostaly sformulowane idee i rozwiązania żywo przyjęte w kręgu cywilizacji zachodniej i aktualne do dziś: estetyzacja krajobrazu rolniczego, rozwijanie parkowego krajobrazu kulturowego, strefowanie założeń architektoniczno-krajobrazowych, kształtowanie zieleni publicznej z pełnym rozumieniem potrzeb spolecznych, kształtowanie architektoniczno-funkcjonalnej więzi między domem a ogrodem, koncepcja miast-ogrodów i jej krajobrazowe aspekty. 
(ze wstępu)

Spis treści:
Idea piękna i użyteczności w historycznych założeniach krajobrazowych
Między wnętrzem ogrodu a bezkresem krajobrazu Angielskie koncepcje łączenia estetyki i funkcji w sztuce ogrodowej XVIII-XIX w I, Artur Kwaśniewski                                                                  
Idea natury i semantyka krajobrazu na przykładzie Stowe, Artur Kwaśniewski                                                                   
Uroda ziemi: nowe osadnictwo w koncepcjach Williama Morrisa i jego następców, Oleg Mycak              
                                                              
Idea miasta-ogrodu Hampstead Garden Suburb, Bogusław Wojtyszyn                                                                   
Ogrody różane w Regent's Park, Bartłomiej Rachwał
Idea zrównoważonego rozwoju we współczesnych założeniach krajobrazowych
Przyrodnicza rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Londynu, Katarzyna Żołnierek-Mazurek
The Blue Ribbon Network, Barbara Jurkowska-Kucharska
Zagraniczne seminaria wyjazdowe,
Zrównoważone budownictwo - pierwszy krok, Maciej Stojak                                                    
Greenwich Millennium Village, Krzysztof Cebrat      
                                                    
Krajobraz miejski jako zapis idei rozwoju
Londyn - od rozwoju nieograniczonego do zrównoważonego, Alina Drapella-Hermansdorfer                                                       
Literatura