Przeobrażenia struktury przestrzennej małych miast Dolnego Śląska po 1945 roku

Oprawa: miękka, Format: 16,7x23,7 cm, Stron: 291,  2005 r., 91 rycin, 12 tabel

Aby zbadać strukturę miasta, należy rozpoznać jego części i wyjaśnić sposoby, za pomocą których wchodzą one we wzajemne stosunki . W myśl powyższego założenia podstawowym celem pracy jest przeanalizowanie rozwoju zagospodarowania przestrzennego małych miast Dolnego Śląska w okresie od 1945 roku do chwili obecnej. Praca analizuje w dłuższym czasie dynamiczne zmiany w sposobie kreowania rozwoju przestrzennego wybranej grupy miast połniowo-zachodniej Polski. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy zmiana polityki przestrzennej w określonym obszarze wybranych miast jest pochodną działań planistycznych i w jaki sposób powojenne przemiany ekonomiczno-polityczne wpłynęły na kształt przestrzenny małych miast.

Zakres pracy obejmuje zagadnienia związane z wydzieleniem ze zbioru miast Dolnego Śląska grupy małych miast i przeanalizowanie ich kształtu urbanistycznego oraz wybranie charakterystycznych przykładów do zilustrowania typowych zjawisk zachodzących w ich zagospodarowaniu przestrzennym po 1945 roku. W badanych miastach oprócz wybranych wskaźników statystycznych, analizowano charakter i tempo wzrostu obszarów zurbanizowanych.


Spis treści
I. Wstęp
1. Wprowadzenie
2. Przedmiot i cel badań
3. Obszar badań
4. Metoda pracy
5. Współczesne kierunki badań obszarów zurbanizowanych

II. Strategie zagospodarowania przestrzeni miast
1. Charakter obszarów zurbanizowanych
2. Miasta i lność miejska Polski
3. Wielkość miast
4. Powojenna urbanistyka w Polsce
5. Zagrożenia procesu współczesnych przemian przestrzennych
5.1. Dziedzictwo XX wieku.
5.2. Karta Ateńska i socjalistyczny modernizm
5.3. Polaryzacja struktur osadniczych
5.4. Utrata tożsamości kulturowej

III. Analiza powojennych przemian urbanistycznych małych miast Dolnego Śląska
1. Sieć osadnicza
2. Zmiany po 1945 roku
3. Struktura wielkości
4. Dynamika zmian demograficznych
5. Male miasta regionu
6. Charakterystyka wybranych cech urbanistycznych
7. Analiza morfologiczna terenów zurbanizowanych
8. Etapy rozwoju
9. Parametry powierzchniowe
10. Przemiany wewnętrznej struktury przestrzennej wybranych miast
11. Skutki transformacji ustrojowej
12. Nowe kierunki polityki przestrzennej

IV. Analiza szczegółowa struktury funkcjonalno-przestrzennej wybranych małych miast Dolnego Śląska
1. Strefy oddziaływania centralnych punktów osadniczych
2. Analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej wybranych miast
2.1. Brzeg Dolny
2.2. Kąty Wrocławskie
2.3. Oborniki Śląskie
2.4. Sobótka
2.5. Strzelin
2.6. Środa Śląska
2.7. Trzebnica
3. Interpretacja wyników analizy

V. Kierunki przeobrażeń przestrzennych małych miast Dolnego Śląska
1. Dynamika zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej po 1945 roku
1.1. Relacje między tempem wzrostu liczby mieszkańców miasta a zwiększaniem się jego powierzchni zurbanizowanej
1.2. Skala degradacji ciągłości urbanistycznej miasta
1.3. Historyczna zabudowa śródmiejska miasta na tle jego nowych funkcji usługowych
2. Dzisiejsze uwarunkowania rozwoju
2.1. Sfera społeczno-demograficzna
2.2. Ograniczenia strukturalno-przestrzenne
2.3. Prawodawstwo i aspekty polityczno-informacyjne
2.4. Rozwój społeczno-gospodarczy i technologiczny
3. Realizowane kierunki zmian

VI. Podsumowanie
1. Zjawiska urbanistyczne blokujące procesy rozwojowe małych miast Dolnego Śląska
1.1. Tendencje demograficzne
1.2. Spuścizna gospodarki przestrzennej lat 1945-1989
1.3. Ograniczenia administracyjne
1.4. Blokady mentalne społeczności małomiejskich
2. Zjawiska sprzyjające pozytywnym przemianom przestrzennym małych miast
2.1. Ruchy migracyjne
2.2. Atrakcyjność przyrodnicza i kulturowa
2.3. Położenie w sieci osadniczej - renta urbanistyczna
2.4. Integracja europejska
3. Pożądane kierunki przemian

VII. Wnioski końcowe
Bibliografia
Spis rycin
Spis tabel
Aneksy Nr1 Nr2 Nr3
Analiza morfologiczna wybranych miast Dolnego Śląska (badania własne autora)
Schematy etapów rozwoju terytorialnego po 1945 roku wybranych miast Dolnego Śląska (badania własne autora) 
Schematy struktury funkcjonalno-przestrzennej wybranych miast Dolnego Śląska (badania własne autora)