Skręcanie i zginanie otwartych, stężonych elementów konstrukcji metalowych

  • 19,95 zł

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 175,  2004 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Książka dotyczy zagadnień nieswobodnego skręcania, a także zginania ze skręcaniem stężonych na długości prętów cienkościennych o przekroju otwartym, w ujęciu Własowa. Podano w niej ogólne zasady wymiarowania elementów skręcanych i zginanych. Rozpatrzono skręcane elementy konstrukcji metalowych, stężone na długości ciągle lub punktowo m.in. za pomocą żeber poprzecznych. Do rozwiązania tych zagadnień zastosowano rachtmek dystrybucyjny. Elementy zginane i skręcane to płatwie i rygle ścienne współpracujące z'lekką obudową budynków.

Książka jest adresowana do pracowników naukowych zajmujących się mechaniką konstrukcji, nauczycieli akademickich i stentów szkół wyższych, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu konstrukcji metalowych, oraz do uczestników stiów doktoranckich. Przyda się z pewnością także inżynierom zajmującym się projektowaniem konstrukcji metalowych.

Spis treści:
WPROWADZENIE      
Uwagi wstępne 
Ważniejsze oznaczenia  

ELEMENTY RACHUNKU DySTRyBUCyJNEGO  
Definicje dystrybucji Diraca i Heaviside'a   
Podstawowe działania na dystrybucjach   
Przekształcenie Laplace'a dystrybucji   
Zastosowanie rachunku dystrybucyjnego do rozwiązywania elementów zginanych    
Belki wieloprzęsłowe 
Belki na podłożu winklerowskim   
Belki z dodatkowym obciążeniem osiowym, stałym na długości   

WYMIAROWANIE PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH O PRZEKROJU OTWARTYM METODĄ WŁASOWA
Założenia i określenia     
Skręcanie swobodne (czyste) 
Skręcanie nieswobodne (skrępowane)   
Zasady wyznaczania współrzędnych wycinkowych  
Przykłady obliczania współrzędnych wycinkowych   
Równania różniczkowe i rozwiązania  
Zasady wymiarowania skręcanych i zginanych prętów cienkościennych o przekroju otwartym        

STĘŻONE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE O DOWOLNYM, CIENKOŚCIENNYM PRZEKROJU OTWARTYM OBCIĄŻONE SKRĘTNIE
Elementy wieloprzęsłowe 
Elementy w ośrodku obrotowo-sprężystym typu Winkiera 
Użebrowane elementy cienkościenne
Rozwiązanie ogólne      
Linie wpływu przemieszczeń i sił wewnętrznych   
Ocena wpływu żeber poprzecznych   

STĘŻONE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE O CIENKOŚCIENNYM, BISY METRYCZNYM PRZEKROJU OTWARTYM OBCIĄŻONE PODŁUŻNIE ISKRĘTNIE    
Elementy w ośrodku obrotowo-sprężystym typu Winkiera 
Elementy wiełoprzęsłowe 
Linie wpływu przemieszczeń, sił wewnętrznych i reakcji  
Ocena wpływu obciążenia osiowego  

BADANIA MODELOWE NIESWOBODNIE SKRĘCANYCH, USZTYWNIONYCH ELEMENTÓW DWUTEOWYCH 
Stanowisko badawcze i modele
Przebieg badań 
Analiza wyników badań 
Uwagi ogólne i wnioski

IDEALNE PŁATWIE CEOWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z LEKKIM POKRYCIEM 
Analiza statyczno-wytrzymałościowa płatwi  
Równania różniczkowe 
Rozwiązanie ogólne płatwi swobodnie podpartej 
Przykład liczbudowy
Analiza rozwiązania i modelu obliczeniowego   
Wpływ kolejnych wyrazów szeregów na wyniki obliczeń  
Uproszczenia modelu obliczeniowego płatwi 
Weryfikacja modelowa
Model i stanowisko badawcze
Przebieg badań 
Omówienie wyników badań 
Uwagi ogólne i wnioski

WSTĘPNIE SKRĘCONE PŁATWIE CEOWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z LEKKIM POKRYCIEM 
Analiza statyczno-wytrzymałościowa płatwi wstępnie skręconej 
Równania różniczkowe 
Rozwiązanie ogólne płatwi swobodnie podpartej   
Analiza otrzymanego rozwiązania  
Analiza statyczno-wytrzymałościowa płatwi usztywnionej punktowo ze względu na skręcenie  
Równania różniczkowe 
Rozwiązanie ogólne płatwi swobodnie podpartej 
Analiza otrzymanego rozwiązania
Weryfikacja modelowa 
Modele i stanowisko badawcze 
Przebieg badań 
Omówienie wyników badań 
Uwagi ogólne i wnioski

CEOWE RYGLE WSPÓŁPRACUJĄCE Z LEKKĄ OBUDOWĄ ŚCIAN 
Równania różniczkowe 
Rozwiązanie ogólne rygla swobodnie podpartego   
Analiza otrzymanego rozwiązania   
Uproszczenie modelu obliczeniowego rygla
wagi ogólne i wnioski
PODSUMOWANIE 

LITERATURA   

NORMy