Subkultura zespołu projektowego

  • 40,00 zł

ISBN 978-83-7493-172-4

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 296, 2021 r.

W monografii przedstawiono model subkultury zespołu projektowego. Na podstawie analizy krytycznej literatury przedmiotu i przeprowadzonych badań własnych wyodrębniono czynniki sprzyjające kształtowaniu się subkultury zespołu projektowego. Następnie opisano procesy zachodzące w subkulturze zespołu projektowego oraz wskazano na oddziaływanie tej subkultury na zaangażowanie członków zespołu projektowego, opór wobec zmian, sukces projektu oraz przewagę konkurencyjną organizacji.

Ze względu na naukowy charakter niniejsze opracowanie może być intersujące dla badaczy akademickich oraz studentów zajmujących się tematyką zarządzania projektami. Inną grupą odbiorców mogą być praktycy zarządzający projektami, ich wykonawcy czy inni interesariusze.

SPIS TREŚCI:

Wstęp

1. Od organizacji do subkultury zespołu projektowego
1.1. Pojęcie i modele organizacji a integracja
i dezintegracja systemu organizacyjnego
1.2. Integracyjna i koercyjna koncepcja systemu organizacyjnego
a zespół projektowy
1.3. Rola kultury w scalaniu organizacji

2. Subkultury organizacyjne
2.1. Subkultura organizacyjna - definicje
2.2. Powstawanie, funkcjonowanie oraz wpływ subkultur
organizacyjnych na organizację
2.3. Czynniki wpływające na powstawanie subkultur organizacyjnych
2.4. Procesy w subkulturach organizacyjnych
2.4.1. Powstawanie subkultur organizacyjnych
2.4.2. Przechodzenie uczestników organizacji między
subkulturami organizacyjnymi
2.4.3. Kontaktowanie się między subkulturami organizacyjnymi
2.4.4. Zmiany w subkulturach organizacyjnych
2.4.5. Procesy w subkulturach organizacyjnych - podsumowanie
2.5. Wpływ subkultur organizacyjnych na funkcjonowanie organizacji
2.5.1. Wpływ kultury organizacyjnej na poszczególne aspekty
funkcjonowania organizacji
2.5.2. Subkultury organizacyjne a zachowania pracowników,
innowacyjność i zmiany w organizacji
2.5.3. Wpływ subkultur organizacyjnych na funkcjonowanie
organizacji - podsumowanie

3. Subkultury organizacyjne w zarządzaniu projektami
3.1. Projekt i zarządzanie projektami
3.2. Zarządzanie projektami a kultura organizacyjna
3.3. Subkultura zarządzania projektami
3.4. Subkultura zespołu projektowego
3.5. Czynniki sprzyjające powstawaniu subkultury zespołu projektowego
a siła subkultury zespołu projektowego
3.5.1. Siła subkultury zespołu projektowego
3.5.2. Cechy projektu
3.5.3. Forma organizacji projektowej
3.5.4. Wykształcenie i kwalifikacje członków zespołu projektowego
3.5.5. Cechy członków zespołu projektowego - reaktancja,
zadowolenie, zaangażowanie
3.5.6. Dynamika i złożoność otoczenia
3.5.7. Kierownik projektu
3.6. Typ subkultury zespołu projektowego
3.7. Procesy w subkulturach a subkultura zespołu projektowego
3.7.1. Przechodzenie między subkulturami a subkultura
zespołu projektowego
3.7.2. Kontakty między subkulturami a subkultura zespołu projektowego
3.7.3. Uczenie się a subkultura zespołu projektowego
3.8. Subkultura zespołu projektowego a funkcjonowanie organizacji
3.8.1. Subkultura zespołu projektowego a zaangażowanie jego członków
3.8.2. Subkultura zespołu projektowego a sukces projektu
3.8.3. Subkultura zespołu projektowego a opór wobec zmian
3.8.4. Subkultura zespołu projektowego a przewaga konkurencyjna
3.9. Hipotetyczny model subkultury zespołu projektowego

4. Subkultura zespołu projektowego w świetle badań własnych
4.1. Metoda badawcza
4.2. Subkultura zarządzania projektami - wyniki badań ankietowych
4.3. Czynniki sprzyjające powstawaniu subkultury
zespołu projektowego - weryfikacja hipotez
4.3.1. Weryfikacja hipotez dotyczących cech projektu
4.3.2. Weryfikacja hipotezy dotyczącej form organizacji projektowej
4.3.3. Weryfikacja hipotezy dotyczącej wykształcenia
i kwalifikacji członków zespołu projektowego
4.3.4. Weryfikacja hipotezy dotyczącej cech członków
zespołu projektowego - akceptacji pracy w zespole projektowym
4.3.5. Weryfikacja hipotezy dotyczącej dynamiki i złożoności otoczenia
4.3.6. Weryfikacja hipotezy dotyczącej kierownika projektu
4.3.7. Model kształtowania się subkultury zespołu projektowego
4.4. Typ subkultury zespołu projektowego - weryfikacja hipotezy
4.5. Procesy w subkulturze zespołu projektowego - weryfikacja hipotez
4.5.1. Przechodzenie między subkulturami
a siła subkultury zespołu projektowego
4.5.2. Przechodzenie między subkulturami
a typ subkultury zespołu projektowego
4.5.3. Kontaktowanie się między subkulturami
a siła subkultury zespołu projektowego
4.5.4. Kontaktowanie się między subkulturami
a typ subkultury zespołu projektowego
4.5.5. Uczenie się subkultury zespołu projektowego wynikające
z uczenia się jego członków a siła subkultury zespołu projektowego
4.5.6. Uczenie się subkultury zespołu projektowego wynikające
z uczenia się jego członków a typ subkultury zespołu projektowego
4.5.7. Uczenie się subkultury zespołu projektowego wynikające
z kontaktowania się między subkulturami
a siła subkultury zespołu projektowego
4.5.8. Uczenie się subkultury zespołu projektowego wynikające
z kontaktowania się między subkulturami
a typ subkultury zespołu projektowego
4.5.9. Model procesów subkultury zespołu projektowego
4.6. Subkultura zespołu projektowego a jednostka, zespół projektowy
i organizacja - weryfikacja hipotez
4.6.1. Weryfikacja hipotez dotyczących
zaangażowania członków zespołu projektowego
4.6.2. Weryfikacja hipotez dotyczących sukcesu projektu
4.6.3. Weryfikacja hipotez dotyczących oporu wobec zmian
4.6.4. Weryfikacja hipotez dotyczących przewagi konkurencyjnej
4.6.5. Subkultura zespołu projektowego a jednostka,
zespół projektowy i organizacja - podsumowanie
4.7. Zweryfikowany empirycznie model subkultury zespołu projektowego

Zakończenie
Najważniejsze efekty pracy wynikające z podjętych badań,
które stanowią również wkład w rozwój nauki o zarządzaniu i jakości

Załącznik
Hipotezy dotyczące czynników sprzyjających powstawaniu
subkultury zespołu projektowego
Hipoteza dotycząca relacji między subkulturą zespołu projektowego
a kulturą organizacyjną
Hipotezy dotyczące procesów zachodzących w subkulturach
i między nimi
Hipotezy dotyczące wpływu subkultur na funkcjonowanie organizacji

Literatura