Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii

  • 50,00 zł

ISBN:978-83-7493-071-0

Oprawa: miękka, Format:  cm, Stron: 294, 2019 r.

Jako jeden z ważniejszych punktów merytorycznej oceny pracy uznaję jej interdyscyplinarny, ale też humanistyczny charakter. Miasto według Tomasza Ossowicza nie jest „maszyną do mieszkania i pracy”, lecz skomplikowanym organizmem, którego najważniejszym komponentem jest człowiek – zarówno podejmujący decyzje operacyjne, planujący zmianę, jak i interesariusz, którego to przedsięwzięcie dotyczy.”

Monografia stanowi istotny wkład do polskiej myśli urbanistycznej zarówno w warstwie teorii, jak i jej implementacji. Jest to dzieło unikatowe, rodzaj opus magnum, które odegra istotną rolę w strukturze prac fundamentalnych dla urbanistyki o walorach wielkiej aktualności formuły urbanistyki operacyjnej.
Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Parteki

Monografia (…) będzie wspaniałym kompendium wiedzy urbanistycznej (teoretycznej i praktycznej) dla wszystkich tych, którzy mają do czynienia w jakikolwiek sposób z planowaniem i realizacją inwestycji miejskich. Dotyczy to nie tylko przedstawicieli samorządowych władz wykonawczych i ustawodawczych, ale także badaczy tego zjawiska i wszystkich tych, którzy w obszarze gospodarki przestrzennej będą chcieli mieć wpływ, lub będą go mieli, na procesy inwestycyjne w mieście. Jak dotychczas nie ma w języku polskim tak obszernego i nowatorskiego opracowania zajmującego się teoretyczną stroną tego procesu. Podsumowując, jest to wybitna pozycja naukowa, która może poprzez swój dostępny dla każdego uczestnika procesu inwestycyjnego sposób prowadzenia narracji naukowej, uświadomić z jak skomplikowaną i trną materią mamy do czynienia, a jednocześnie pomóc w wykorzystaniu urbanistyki operacyjnej do realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych.
Z recenzji prof. dr. hab. Roberta Masztalskiego

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Urbanistyka operacyjna
1.2. Polityka przestrzenna
1.3. Urbanistyka operacyjna jak ogrodnictwo
1.4. Cel i struktura pracy

2. Struktura i realizacja polityki przestrzennej
2.1. Struktura polityki przestrzennej
2.2. Uwarunkowania organizacyjne zarządzania przedsięwzięciami
urbanistycznymi

3. Typologia przedsięwzięć urbanistycznych
3.1. Inicjacja rozwoju
3.1.1. Istota przedsięwzięcia
3.1.2. Konstrukcja przedsięwzięcia
3.1.3. Ile terenów wyznaczyć pod zabowę i gdzie?
3.1.4. Bierna polityka przestrzenna
3.2. Oferty przestrzenne
3.2.1. Istota przedsięwzięcia
3.2.2. Przygotowanie ofert przestrzennych
3.2.3. Szczególne cechy polityki ofertowej
3.3. Doskonalenie przestrzeni
3.3.1. Istota przedsięwzięcia
3.3.2. Ulepszenia systemu mobilności
3.4. Ochrona wartościowego stanu posiadania
3.4.1. Istota przedsięwzięcia
3.4.2. Chronione wartości
3.4.3. Konstrukcja przedsięwzięć ochronnych
3.4.4. Integracja działań w ramach przedsięwzięć ochronnych
3.4.5. Mierniki realizacji przedsięwzięć ochronnych
3.4.6. Polityka ochronna
3.5. Metamorfoza urbanistyczna
3.5.1. Istota przedsięwzięcia
3.5.2. Postępowanie w ramach metamorfozy urbanistycznej
3.6. Pobzanie rozwoju

4. Narzędzia i sposoby stosowane w urbanistyce operacyjnej
4.1. Formalnoprawne narzędzia planistyczne
4.2. Nieformalne narzędzia planistyczne
4.3. Instrumenty ochronne
4.4. Zamrażanie i zawieszanie zmian
4.5. Nabywanie nieruchomości
4.6. Zbywanie nieruchomości
4.7. Bezpośrednie zobowiązania właściciela nieruchomości: podatki i opłaty
4.8. Pośrednie zobowiązania właściciela nieruchomości i inwestora
4.9. Inwestycje
4.10. Procedury całościowych przekształceń
4.11. Partnerstwo
4.12. Negocjacje i perswazja
4.13. Partycypacja społeczna
4.14. Monitoring
4.15. Promocja

5. Uczestnicy polityki przestrzennej
5.1. Sfera społeczna
5.2. Sfera biznesu
5.3. Sfera wiedzy
5.4. Sfera opiniotwórcza
5.5. Sfera prawa

6. Modele zarządzania przedsięwzięciami
6.1. Zarządzanie na podstawie wspólnego planu
6.2. Zarządzanie poprzez uzgadnianie
6.3. Zarządzanie na podstawie harmonogramu
6.4. Zarządzanie za pomocą sztabu grupy operacyjnej
6.5. Zarządzanie przez projekty

Bibliografia

Spis ramek

Spis ilustracji

Spis tabel

Operational City Planning - The Outline of a Theory. Abstract.