Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 191,  2004 r.

Zbiór prac zamieszczonych w tym tomie jest przyczynkiem do badań sieci osadniczej Dolnego Śląska. Badania lokalnego ( dolnośląskiego) osadnictwa chcieliśmy uczynić zadaniem obligatoryjnym, nie tylko ze względu na miejsce zamieszkania autorów, lecz także z racji codziennego - wydaje się, iż ostrzejszego - postrzegania problemów tu występujących. Obserwowane, a niekiedy osobiście doświadczane, niedomogi i uciążliwości wielkiego miasta (Wrocławia) wyraźniej uwypuklają sens i preferencje rozprzestrzeniających się wokół miejskich suburbiów, zespalających się - prawdopodobnie - w bliższej lub dalszej perspektywie w jeden metropolitalny organizm. Zamieszczone w tym zbiorze artykuły, uszeregowane w kolejności poruszania zagadnień od ogólnych do szczegółowych, dotyczą dolnośląskiej sieci osadniczej, ilustrują złożoność i różnorakość problemów w niej występujących.

Spis treści:
BAGIŃSKI Eugeniusz, Szkic rozważań nad siecią osadniczą (tytułem wstępu do książki)
BAGIŃSKI Eugeniusz, Sieć osadnicza województwa dolnośląskiego (wybrane elementy społeczne, demograficzne, przestrzenne)
MLEK Magdalena, Przekształcenia sieci osadniczej Dolnego Śląska w okresie powojennym w świetle prawa Zipfa
DAMURSKI Łukasz, Miasta Dolnego Śląska w publikacjach naukowych po II wojnie światowej
DAMURSKI Łukasz, Przyczynek do stanu badań nad miastami Dolnego Śląska po II wojnie światowej (na przykładzie wybranych miast leżących wokół Wrocławia)
JABŁOŃSKI Wojciech, Rozwój nowego miasta Jelcz-Laskowice (po 15 latach nadania praw miejskich)
ŚLIWA Magdalena, Rozwój przestrzenny Bolesławca (przed i po 1945 roku)
ZIPSER Wawrzyniec, Oddziaływanie wrocławskich hipermarketów na klientów - mieszkańców Dolnego Śląska
ZIPSER Wawrzyniec, Analiza porównawcza zmian w systemie usług handlu detalicznego na Dolnym i Górnym Śląsku
ŚLIWA Krzysztof, Podstawy funkcjonowania pracowniczych ogrodów działkowych w Polsce - regulacje prawne a rzeczywistość (ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia)
KONONOWICZ Alena, Wczoraj miasto - dziś peryferyjne osiedle Wrocławia.Przyczynek do badań nad siecią osadniczą Dolnego Śląska na przykładzie Brochowa, Psiego Pola i Leśnicy
JURKOWSKA Anna, Szkolnictwo dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej we Wrocławiu (jako jeden z elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta)
HELIAK Marzena, Wybrane wskaźniki funkcji turystycznej w gminach województwa dolnośląskiego