Odrzucenie oferty wykonawcy

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Presscom
 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
 • 119,00 zł

Okładka: twarda, Format: cm, Stron: 224, 2014 r. 

Książka przedstawia zasady i sposoby odrzucania ofert w postępowaniu o zielenie zamówienia publicznego. Dzięki publikacji zamawiający unikną przykrych konsekwencji związanych z wyborem oferty, która powinna zostać przez nich odrzucona. Wykonawcy dowiedzą się natomiast, jak przygotować ofertę, której zamawiający nie będzie mógł odrzucić. 

W opracowaniu wyjaśnione zostały między innymi następujące zagadnienia:

 • Kiedy trzeba odrzucić ofertę, a kiedy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia dokumentu
 • Czym różni się procedura odrzucenia oferty od wykluczenia wykonawcy z postępowania
 • Czy ofertę niezgodną z siwz zawsze należy odrzucić
 • Kto i jak powinien owodnić, że oferowana przez wykonawcę cena nie jest rażąco niska
 • Jak prawidłowo uzasadnić odrzucenie oferty
 • Jak skutecznie odwołać się od decyzji o odrzuceniu oferty 

Ponadto w publikacji:

 • Praktyczne przykłady i wskazówki dotyczące odrzucania ofert
 • Rozwiązanie najtrniejszych problemów występujących podczas podejmowania decyzji o odrzuceniu oferty
 • Analiza najnowszego orzecznictwa KIO oraz sądów okręgowych


Autorzy:

Eliza Grabowska-Szweicer – radca prawny, specjalista prawa zamówień publicznych, wykładowca i autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Katarzyna Jachowska – prawnik, absolwentka stiów podyplomowych na kierunku zamówienia publiczne, specjalista ds. zamówień publicznych.

Grzegorz Mazurek – adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną, były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter.

Magdalena Michałowska – specjalista w zakresie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE, prowadzi szkolenia z prawa zamówień publicznych i prawa europejskiego.

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1.
Regulacje prawne


1.1.    Przepisy prawa UE w zakresie przesłanek odrzucenia ofert
1.2.    Przepisy prawa krajowego w zakresie odrzucenia ofert (pzp a przepisy innych ustaw szczególnych)

Rozdział 2.
Oferta niezgodna z ustawą

Rozdział 3.
Oferta, której treść nie odpowiada treści siwz

Rozdział 4.
Oferta jako czyn nieuczciwej konkurencji


4.1.    Co to jest czyn nieuczciwej konkurencji? Charakterystyka niektórych rodzajów czynów nieuczciwej konkurencji
4.2.    Tajemnica przedsiębiorstwa i jej nieuprawnione zastrzeżenie. Okoliczności i procedura ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa a jawność postępowania
4.3.    Utrnianie dostępu do rynku (np. przez stosowanie cen dumpingowych)

Rozdział 5.
Oferta z rażąco niską ceną

Rozdział 6.
Oferta złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania oraz przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert

Rozdział 7.
Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny

Rozdział 8.
Brak zgody wykonawcy na poprawę omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp

Rozdział 9.
Oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów

Rozdział 10.
Pytania i odpowiedzi


10.1.    W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona oferta podpisana kolorowym faksymile. Czy jest to podstawa do tego, by odrzucić ofertę?
10.2.    Do oferty zostało dołączone zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone w trybie art. 26 ust. 2b pzp w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Czy oferta podlega odrzuceniu, czy też wykonawcę należy wezwać do uzupełnienia dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy?
10.3.    Wykonawca zaoferował urządzenie, które mimo że spełnia parametry określone przez zamawiającego, to wymaga podłączenia dodatkowego urządzenia, czego zamawiający nie przewidział. Czy taką ofertę należy odrzucić?
10.4.    Czy podlega odrzuceniu oferta, do której dołączono dokumentację użytkownika i dokumentację administratora, jeżeli dokumenty te – składane w formie elektronicznej – nie zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym?
10.5.    Wykonawca zastrzegł w ofercie część informacji (wykaz zrealizowanych usług i referencje) jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający powziął w tym zakresie wątpliwość, gdyż część usług była realizowana na rzecz podmiotów stosujących ustawę pzp. Czy w takiej sytuacji zasadne jest odrzucenie oferty wykonawcy jako sprzecznej z ustawą?
10.6.    W formularzu cenowym stanowiącym element formularza ofertowego wykonawca w jednej z pozycji wskazał kwotę „0 zł”. Cena ofertowa miała charakter ryczałtowy, a formularz cenowy miał służyć celom rozliczeniowym. Czy w takim przypadku zachodzi konieczność odrzucenia oferty?
10.7.    W postępowaniu o zielenie zamówienia publicznego wykonawca X wystąpił samodzielnie oraz jako członek konsorcjum. Którą ofertę należy odrzucić? Tę złożoną samodzielnie czy tę złożoną w konsorcjum?
10.8.    Wykonawca złożył ofertę, w której wskazał ceny jednostkowe oraz cenę ofertową z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Czy w takiej sytuacji zamawiający powinien wezwać wykonawcę od wyjaśnień treści oferty, dokonać samodzielnie poprawek w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp czy odrzucić ofertę?
10.9.    Dokonując oceny ofert, zamawiający doszedł do wniosku, że zawarł pewne nieścisłości w opisie przedmiotu zamówienia, co sprawiło, że trno jest porównać oferty. Czy można dokonać na tym etapie drobnych korekt, tak aby uniknąć konieczności odrzucenia dobrych ofert lub unieważnienia postępowania?
10.10.    W formularzu ofertowym wykonawcy wskazywali różne stawki VAT. Czy w takiej sytuacji zamawiający musi odrzucić wszystkie oferty? Czy można poprawić niezgodności w treści ofert w tym zakresie w trybie art. 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 pzp?
10.11.    Co powinien zrobić zamawiający, jeśli w toku oceny ofert stwierdzi, że zaoferowane przez wykonawcę świadczenie jest niemożliwe do zrealizowania, a niemożność ta ma charakter nieusuwalny?

Rozdział 11.
Odrzucenie oferty w najnowszym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych


11.1.    Oferta jest niezgodna z ustawą
11.2.    Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
11.3.    Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
11.4.    Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
11.5.    Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z ziału w postępowaniu o zielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
11.6.    Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny
11.7.    Wykonawca w terminie trzech dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp
11.8.    Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów