Przewodnik po zamówieniach publicznych dla wykonawców

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Presscom
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 119,00 zł

Oprawa: twarda, Format:  cm, Stron: 464, 2015 r.

Masz duże doświadczenie w realizowaniu zamówień publicznych i chcesz uniknąć błędów, które mogą Cię kosztować utratą kolejnego intratnego kontraktu? A może masz zamiar wystartować w przetargu po raz pierwszy, ale boisz się, że Twoja firma jest za małą, by spełnić wymagania zamawiącego? Zniechęca Cię nadmierna biurokracja lub nie wiesz, gdzie szukaś informacji na temat wszczętych postępowań?

W rozwiązaniu tych problemów pomoże Ci wyjątkowy przewodnik, napisany specjalnie dla wykonawców. Dzęki książce przekonasz się, że rynek zamówień nie jest zamknięty dla nowych firm, a pzp daje przedsiębiorcom wiele praw, z których warto skorzystać. Autorka rozwiewa wątpliwosci dotyczące zasad i trybów zielania zamówień, terminów w zamówieniach oraz przygotowywania ofert zgodnie ze specyfikacją. Unika przy tym trnego prawniczego języka, którym charakteryzuą się inne publikacje na ten temat. Na blisko 500 stronach wyjaśnia m.in.:


- jak zwrócić się do zamawiającego o doprecyzowanie niezrozumiałych zapisów siwz,
- jakie dokumenty należy przedstawić, aby wykazaś spełnienie warunków ziału w postępowaniu,
- jak uniknąć odrzucenia oferty lub wykluczenia z postępowania,
- kiedy uczestniczyć w postępowaniu samodzielnie, a kiedy w konsorcjum lub z wykorzystaniem zasobów innych podmiotów,
- jak skutecznie korzystać ze środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom.

W przewodniku znajdziesz ponadto praktyczne przykłady, najnowsze orzeczenia KIO, wyroki sądów, opinie UZP oraz wzory dokumentów, które przydadzą sie w codziennej pracy każdemu zarówno początkującemu, jak i doświadczonemu  wykonawcy.

Autor:
Iwona Ziarniak - doświadczony ekspert w zakresie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET. Od 1998 r. kieruje zespołami wsparcia sprzedaży w wiodących na rynku firmach informatycznych, skutecznie ubiegających się o zamówienia publiczne. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Członek rady programowej miesięcznika Przetargi Publiczne, wykładowca na stiach podyplomowych.

Spis treści:

Wykaz skrótów 

Od autora 

 

Rozdział 1.  

Podstawowe zagadnienia 

 

1.1. Otoczenie prawne 

1.2. Zamówienie publiczne, rodzaj zamówienia, uczestnicy postępowania 

1.3. Postępowanie o zielenie zamówienia publicznego 

1.4. Zasady zielania zamówień publicznych 

1.4.1. Zasada uczciwej konkurencji 

1.4.2. Zasada równego traktowania wykonawców  

1.4.3. Zasada bezstronności i obiektywizmu 

1.4.4. Zasada jawności 

1.4.5. Zasada pisemności 

1.4.6. Zasada prowadzenia postępowania o zielenie zamówienia publicznego w języku polskim 

1.4.7. Zasada prymatu procedur przetargowych 

1.4.8. Zasada legalizmu 

1.5. Kwoty w zamówieniach publicznych 

1.5.1. Wartości progowe 

1.5.2. Szacowana wartość zamówienia 

1.5.3. Kwota na sfinansowanie zamówienia 

Rozdział 2. 

Co nas może spotkać jeszcze przed wszczęciem postępowania 

2.1. Prośba o przedstawienie cen 

2.2. Dialog techniczny 

Rozdział 3. 

Gdzie szukać informacji na temat wszczętych postępowań publicznych 

3.1. Źródła informacji o ogłoszeniach o zamówieniu 

3.1.1. BZP 

3.1.2. TED 

3.1.3. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego, strona internetowa, dziennik lub  czasopismo o zasięgu ogólnopolskim 

3.1.4. Komercyjne wyszukiwarki  

3.1.5. Informacja od zamawiającego 

Rozdział 4. 

Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

4.1. Ogłoszenie o zamówieniu 

4.1.1. Zawartość ogłoszenia w zależności od trybu postępowania 

4.1.2. Wszczęcie postępowania 

4.1.3. Zmiana treści ogłoszenia 

4.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

4.2.1. Czym jest specyfikacja w postępowaniu 

4.2.2. Kto odpowiada za siwz 

4.2.3. Co powinna zawierać siwz 

4.2.4. Kiedy i w jaki sposób zamawiający ostępnia specyfikację 

4.2.5. Kto pyta, nie błądzi 

4.2.6. Kiedy zadawać pytania, by mieć zagwarantowaną odpowiedź 

4.2.7. Wyjaśnienia, zmiana specyfikacji 

4.2.8. Zmiana terminu składania ofert podyktowana zmianą siwz 

4.2.9. Rozbieżności między treścią ogłoszenia a treścią siwz  

Rozdział 5. 

Jakie są tryby zielania zamówień publicznych i jaki jest ich przebieg

Rozdział 5. 

Jakie są tryby zielania zamówień publicznych i jaki jest ich przebieg 

5.1. Przetarg nieograniczony 

5.2. Postępowania kilkuetapowe z wnioskiem o dopuszczenie do ziału w postępowaniu 

5.2.1. Przetarg ograniczony 

5.2.2. Negocjacje z ogłoszeniem 

5.2.3. Dialog konkurencyjny 

5.2.4. Licytacja elektroniczna 

5.3. Negocjacje bez ogłoszenia 

5.4. Zamówienie z wolnej ręki 

5.5. Zapytanie o cenę 

Rozdział 6. 

Jak liczyć terminy w zamówieniach publicznych? 

6.1. Ogólne zasady liczenia terminów 

Rozdział 7. 

Formy porozumiewania się w postępowaniu 

7.1. Dopuszczalne formy komunikowania się 

7.2. Forma pisemna 

7.3. Forma faksowa 

7.4. Forma elektroniczna  

Warunki ziału w postępowaniu 

8.1. Interpretacja warunków ziału 

Rozdział 9. 

Czas podjąć decyzję w sprawie sposobu ziału w postępowaniu: samodzielnie, w konsorcjum, a może z wykorzystaniem zasobów podmiotów innych 

9.1. Wspólny ział z innym wykonawcą 

9.2. Korzystanie z zasobów podmiotu innego 

9.2.1. Solidarna odpowiedzialność innego podmiotu 

9.3. Udział podwykonawcy w realizacji zamówienia 

9.3.1. Zmiana podwykonawcy 

9.3.2. Umowa o podwykonawstwo 

Rozdział 10. 

„Wszystkie ręce na pokład!” – kompletujemy dokumenty i oświadczenia oraz przygotowujemy ofertę 

10.1. Dokumenty lub oświadczenia 

10.2. Oświadczenia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków ziału w postępowaniu 

10.2.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

10.2.2. Oświadczenia i dokumenty składane w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp 

10.2.3. Dokumenty podmiotowe w postępowaniach z prekwalifikacją wykonawców 

10.3. Treść oferty, dokumenty przedmiotowe 

10.4. Kalkulacja ceny 

10.4.1. Definicja ceny 

10.4.2. Sposób obliczenia ceny 

10.5. Zastrzeganie informacji – tajemnica przedsiębiorstwa 

10.5.1. Generalna zasada jawności i odstępstwa od niej 

10.5.2. Co można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa? 

10.5.3. Kiedy należy zastrzec? 

10.5.4. Skuteczne zastrzeganie informacji 

10.5.5. Skutki nieuprawnionego zastrzegania informacji 

10.6. Wadium 

10.6.1. Czym jest wadium w postępowaniu 

10.6.2. Żądanie wadium 

10.6.3. Formy wnoszenia wadium 

10.6.4. Termin obowiązywania wadium 

10.6.5. Prawidłowo przygotowane i wniesione wadium 

10.6.6. Zwrot wadium 

10.6.7. Zatrzymanie wadium 

10.7. Język dokumentów podmiotowych, przedmiotowych i oferty 

10.8. Forma dokumentów i oferty 

10.8.1. Oryginał 

10.8.2. Podpis, parafa

10.8.3. Kto podpisuje? 

10.8.4. Opatrzenie dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

10.8.5. Poświadczanie za zgodność z oryginałem 

10.8.6. Wątpliwości zamawiającego co do czytelności prawdziwości dokumentów 

10.8.7. Przekreślenia, poprawki treści 

10.9. Zamknięcie i umieszczenie oferty w kopercie 

Rozdział 11. 

Kluczowy dzień – złożenie i otwarcie ofert – co dalej? 

11.1. Skuteczne złożenie oferty 

11.2. Otwarcie ofert 

11.3. Wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń 

11.3.1. Uzupełnianie dokumentów lub oświadczeń 

11.3.2. Jednokrotne uzupełnienie 

11.3.3. Precyzja w wezwaniu do uzupełnienia 

11.3.4. Dochowanie terminu uzupełnienia dokumentów oraz data wystawienia i forma dokumentów uzupełnianych 

11.3.5. Uzupełnienie dokumentów w postępowaniach kilkuetapowych 

11.3.6. Samouzupełnianie 

11.3.7. Sankcje nieuzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw 

11.3.8. Wyjaśnienie dokumentów lub oświadczeń 

11.4. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty 

11.5. Wezwanie do wyjaśnienia ceny 

11.6. Poprawa omyłek 

11.6.1. Oczywiste omyłki pisarskie 

11.6.2. Oczywiste omyłki rachunkowe 

11.6.3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

11.6.4. Działania wykonawcy po poprawieniu oferty przez zamawiającego 

Rozdział 12. 

Jak długo jesteśmy związani ofertą? 

12.1. Czym jest termin związania ofertą? 

12.2. Zawieszenie terminu 

12.3. Przedłużenie terminu 

12.4. Upływ terminu związania ofertą 

Rozdział 13. 

Od kiedy możliwy jest wgląd w dokumentację przetargową? 

13.1. Termin ostępnienia protokołu postępowania i załączników 

13.2. Miejsce, sposób i termin wglądu w dokumentację 

Oferta odrzucona, wykonawca wykluczony, wybór oferty najkorzystniejszej 

14.1. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania o zielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp 

14.1.1. Otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość wykonawcy 

14.1.2. Zaleganie z uiszczeniem tzw. danin publicznych 

14.1.3. Prawomocne skazanie za niektóre przestępstwa 

14.1.4. Orzeczony zakaz sądowy ubiegania się o zamówienie 

14.1.5. Skazanie za przestępstwo za powierzanie wykonywania pracy czoziemcom 

14.2. Przesłanki wykluczenia związane z prowadzeniem postępowania 

14.2.1. Bezpośrednie czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 

14.2.2. Niewniesienie wadium 

14.2.3. Nieprawdziwe informacje 

14.2.4. Niewykazanie spełniania warunków ziału w postępowaniu 

14.2.5. Przynależność do grupy kapitałowej 

14.3. Fakultatywna przesłanka wykluczenia 

14.3.1. Naruszenie obowiązków zawodowych 

14.4. Przesłanki odrzucenia oferty 

14.4.1. Oferta niezgodna z ustawą 

14.4.2. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp 

14.4.3. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

14.4.4. Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

14.4.5. Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z ziału w postępowaniu o zielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 

14.4.6. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny 

14.4.7. Wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp 

14.4.8. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 

14.5. Wybór oferty jako najkorzystniejszej 

14.5.1. Zastosowanie aukcji elektronicznej 

14.5.2. Zawiadomienie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

14.5.3. Poprawa czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

Rozdział 15. 

Unieważnienie postępowania 

15.1. Przesłanki unieważnienia postępowania 

15.1.1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do ziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 pzp 

15.1.2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu 

15.1.3. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do ziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta 

15.1.4. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 

15.1.5. W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie 

15.1.6. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć 

15.1.7. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

15.1.8. Nie przyznano środków 

15.2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

15.3. Roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu 

15.4. Zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania 

Rozdział 16. 

Jak bronić swoich racji, czyli środki ochrony prawnej w pigułce 

16.1. Czym są środki ochrony prawnej 

16.2. Uprawnieni do korzystania ze środków 

16.3. Interes i szkoda 

16.4. Odwołanie 

16.4.1. Terminy, sposób, forma wnoszenia odwołania  

16.4.2. Zawartość odwołania 

16.4.3. Wpis od odwołania 

16.4.4. Co się dzieje z odwołaniem po jego wniesieniu do Prezesa KIO 

16.4.5. Przystąpienie do postępowania odwoławczego 

16.4.6. Umorzenie postępowania odwoławczego 

16.4.7. Posiedzenia i rozprawa 

16.4.8. Dowody w sprawie 

16.4.9. Postanowienie albo wyrok i rozliczenie kosztów 

16.5. Skarga 

Rozdział 17. 

Ukoronowanie wszystkich trów – zawarcie umowy o zamówienie 

17.1. Czynności poprzedzające zawarcie umowy 

17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

17.2.1. Zwrot zabezpieczenia 

17.3. Uchylanie się od zawarcia umowy, odstąpienie od umowy 

17.4. Obowiązki wykonawcy wynikające z umów o podwykonawstwo 

17.5. Zmiany treści umowy 

Rozdział 18. 

Wzory dokumentów 

Wykaz aktów prawnych

Wykaz tabel 

Wykaz rysunków