Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

  • 119,00 zł
  • Niedostępny

Okładka: twarda, Format: cm, Stron: 248, 2014 r. 

Jak zabezpieczyć interesy zamawiającego i wykonawcy w umowie o roboty budowlane? Jakie obowiązki nakłada na nich podpisanie takiej umowy? Kiedy można zmienić umowę lub od niej odstąpić? W jaki sposób rozwiązywać spory i dochodzić należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy? 

Książka odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie, zawarcie i wykonanie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Autorzy tłumaczą, jak w tego typu umowach stosować przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. W przystępny sposób wyjaśniają problematyczne kwestie związane m.in. z odbiorem robót, wynagradzaniem wykonawcy i zatrnianiem podwykonawców.

Czytelnicy dowiedzą się, z jakich form zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma prawo skorzystać zamawiający, kiedy wykonawca może zażądać od niego gwarancji zapłaty za roboty budowlane, jak stosować kary umowne i czym różni się gwarancja jakości od rękojmi za wady. Autorzy omawiają również zakres odpowiedzialności osób działających w imieniu inwestora za błędy popełnione podczas zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane.

Andrzej Polaszek – radca prawny, ekspert w zakresie prawa budowlanego. Współpracuje z inwestorami i generalnymi wykonawcami inwestycji. Ma bogate doświadczenie w obsłze projektów finansowanych ze środków unijnych. Pełnił funkcję członka zarządu spółki specjalizującej się w generalnym wykonawstwie obiektów budowlanych.

Bartosz Rosada – adwokat, prowadzi skomplikowane procesy w sprawach gospodarczych oraz sprawy o charakterze majątkowym niezwiązane z działalnością biznesową. Ma doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach państwowych.

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1
Jakie przepisy znajdują zastosowanie do umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych


1.1.    Czym jest prawo cywilne
1.2.    Jak odnaleźć w kodeksie cywilnym przepisy znajdujące zastosowanie do umowy o roboty budowlane
1.3.    W jakim zakresie do umowy o roboty budowlane stosujemy przepisy o umowie o dzieło
1.4.    Czy prawo zamówień publicznych wyprzedza kodeks cywilny
1.5.    Jakie znaczenie dla wykładni i stosowania umów mają definicje legalne
1.6.    W jakim zakresie do umów o roboty budowlane w zamówieniach publicznych stosujemy prawo zamówień publicznych
1.7.    W jakim zakresie do umów o roboty budowlane stosujemy prawo budowlane i inne akty prawne

Rozdział 2
Kiedy umowa jest umową o roboty budowlane w rozumieniu kodeksu cywilnego


2.1.    Co decyduje o charakterze prawnym umowy
2.2.    Czy umową o roboty budowlane jest umowa, której przedmiotem jest wykonanie jedynie części obiektu lub ograniczonego zakresu robót w ramach prowadzonej inwestycji
2.3.    Czy umową o roboty budowlane jest umowa, której przedmiotem jest remont istniejącego obiektu
2.4.    Czy umowa, która nie przewiduje elementu „przekazania” projektu wykonawcy przez inwestora, jest umową o roboty budowlane
2.5.    Jaki charakter ma umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
2.6.    Jakie znaczenie dla charakteru prawnego umowy ma klasyfikacja zamówień dokonywana na podstawie art. 6 prawa zamówień publicznych
2.7.    Czym różni się umowa o roboty budowlane od umowy o dzieło

Rozdział 3
Jaki jest zakres obowiązków zamawiającego i wykonawcy w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych


3.1.    Z czego wynikają wzajemne zobowiązania stron w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
3.2.    Jakie są obowiązki inwestora

3.2.1.    Jakie czynności przygotowawcze obciążają inwestora
3.2.2.    Kiedy inwestor powinien dokonać odbioru robót
3.2.3.    Kiedy inwestor ma prawo odmówić dokonania odbioru robót
3.2.4.    Kiedy powstaje obowiązek zapłaty za wykonane roboty
3.2.5.    Kiedy zamawiający powinien dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy
3.2.6.    Kiedy zamawiający może dokonać potrącenia wierzytelności

3.3.    Jakie są obowiązki wykonawcy
3.4.    Jakie znaczenie dla wzajemnych zobowiązań stron umowy mają dokumentacja przetargowa i projektowa

Rozdział 4
Kto może być stroną umowy o roboty budowlane


4.1.    Kim jest osoba fizyczna
4.2.    Kim jest osoba prawna
4.3.    Kim jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Rozdział 5
Kto i w jaki sposób może reprezentować strony przy zawieraniu umowy


5.1.    W jaki sposób zawiera umowę osoba fizyczna
5.2.    W jaki sposób zawiera umowę osoba prawna
5.3.    W jaki sposób zawierają umowę spółki osobowe prawa handlowego i spółki cywilne
5.4.    W jaki sposób zawierają umowę pozostałe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
5.5.    Kto reprezentuje wykonawcę w upadłości
5.6.    Do czego upoważniony jest pełnomocnik
5.7.    Czym jest prokura

Rozdział 6
Czym jest forma pisemna zawarcia umowy i jakie są konsekwencje jej niedochowania


6.1.    Czym jest forma pisemna zawarcia umowy
6.2.    Jakie mogą być konsekwencje niedochowania formy pisemnej

Rozdział 7
Kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych może zostać zmieniona


7.1.    Kiedy i w jaki sposób można zmienić umowę o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
7.2.    W jakim zakresie może ulec zmianie umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
7.3.    Czy dopuszczalne są zmiany podmiotowe umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Rozdział 8
W jakim zakresie do umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych znajduje zastosowanie zasada swobody umów


8.1.    Na czym polega zasada swobody umów
8.2.    Jakim ograniczeniom podlega zasada swobody umów w zamówieniach publicznych
8.3.    Czy zamawiający może dowolnie ukształtować treść umowy w sprawie zamówienia publicznego
8.4.    Czy warto stosować wzory umów i dobre praktyki

Rozdział 9
Jakie są różnice między wynagrodzeniem kosztorysowym a ryczałtowym


9.1.    Na czym polega wynagrodzenie ryczałtowe
9.2.    W jakiej sytuacji zamawiający może zielić zamówienia dodatkowego za odrębnym wynagrodzeniem
9.3.    W jakiej sytuacji wykonawca może domagać się podwyższenia ryczałtu lub rozwiązania umowy
9.4.    Na czym polega wynagrodzenie kosztorysowe
9.5.    Na czym polega różnica między wynagrodzeniem ryczałtowym a kosztorysowym

Rozdział 10
Jakie mogą być konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane


10.1.    Na czym polega należyte wykonanie umowy
10.2.    Jakie problemy mogą się pojawić po stronie wykonawcy

10.2.1.    Przyczyny leżące w samym przedsiębiorstwie wykonawcy
10.2.2.    Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez podwykonawcę

10.3.    Jakie problemy mogą się pojawić po stronie zamawiającego
10.4.    Co się dzieje, kiedy żadna ze stron nie ponosi winy
10.5.    Jakie są konsekwencje niewykonania umowy

Rozdział 11
Czym jest gwarancja zapłaty za roboty budowlane


11.1.    W jakiej formie można zielić gwarancji zapłaty za roboty budowlane
11.2.    Kiedy wykonawca może żądać gwarancji zapłaty za roboty budowlane
11.3.    Jakie skutki może mieć niezielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane

Rozdział 12
Jakie konsekwencje może mieć zatrnianie podwykonawców


12.1.    Jakie obowiązki związane z zatrnianiem podwykonawców obciążają strony na etapie zawierania umowy o roboty budowlane
12.2.    Jakie obowiązki obciążają strony na etapie zawierania umowy o podwykonawstwo
12.3.    Jakie obowiązki obciążają zamawiającego i wykonawcę w zakresie zapewnienia bieżącego zaspokajania podwykonawców
12.4.    Co o zatrnianiu podwykonawców mówi kodeks cywilny
12.5.    Jakie konsekwencje może mieć zatrnianie podwykonawców na gruncie kodeksu cywilnego

Rozdział 13
Czym są kary umowne i jak je stosować


13.1.    Czym jest kara umowna
13.2.    W jaki sposób stosujemy kary umowne

Rozdział 14
Kiedy strona może odstąpić od umowy o roboty budowlane i jakie są tego konsekwencje


14.1.    Jakie są podstawy odstąpienia od umowy na gruncie prawa zamówień publicznych
14.2.    Jakie są podstawy odstąpienia od umowy na gruncie kodeksu cywilnego
14.3.    Jakie są skutki odstąpienia od umowy

Rozdział 15
Jakie znaczenie ma odbiór robót


15.1.    Czy zamawiający może odmówić odbioru i jakie znaczenie ma odbiór robót dla obowiązku zapłaty wynagrodzenia wykonawcy
15.2.    Jaki wpływ ma odbiór robót na roszczenia z rękojmi lub gwarancji
15.3.    Na czym polega odbiór częściowy

Rozdział 16
Czym jest gwarancja jakości i czym różni się od rękojmi za wady


16.1.    Czy gwarancja jest synonimem rękojmi
16.2.    Jak działa gwarancja
16.3.    Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Rozdział 17
W jaki sposób można zabezpieczyć należyte wykonanie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych


17.1.    Jakie sposoby zabezpieczenia są dopuszczalne w świetle prawa zamówień publicznych
17.2.    Czy zamawiający może zaostrzyć wymagania co do zabezpieczenia
17.3.    Jakie są zasady zwrotu zabezpieczenia

Rozdział 18
W jaki sposób rozwiązuje się spory i dochodzi roszczeń z umowy o roboty budowlane


18.1.    Co robić, zanim sprawa trafi do sądu
18.2.    Do czego zmierza postępowanie przed sądem
18.3.    Czym jest zabezpieczenie roszczenia
18.4.    Jakie są dodatkowe skutki procesu

Rozdział 19
Jaką odpowiedzialność ponoszą funkcjonariusze publiczni (reprezentujący inwestora) za błędy w procesie zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane


19.1.    Jakie sankcje grożą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

19.1.1.    Czym jest nieustalenie albo niedochodzenie należności
19.1.2.    Jaka jest odpowiedzialność za nienależyte gospodarowanie środkami
19.1.3.    Czym grozi niewłaściwe prowadzenie postępowania o zielenie zamówienia publicznego
19.1.4.    Czym grozi naruszenie dyscypliny finansów publicznych

19.2.    Jakie są inne możliwe podstawy odpowiedzialności
19.3.    Czy osoba działająca w imieniu zamawiającego narażona jest na odpowiedzialność karną